Jeremjáš 29:1–32

29  A to jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma pozůstatku starších mužů z vyhnaného lidu a kněžím a prorokům a všemu lidu, které Nebukadnecar odvedl do vyhnanství z Jeruzaléma do Babylóna,+  potom, co z Jeruzaléma vyšel král Jekonjáš+ a paní+ a dvorní úředníci, knížata z Judy a Jeruzaléma+ a řemeslníci a stavitelé bašt.+  Byl [dán] rukou Elasy, syna Šafanova,+ a Gemarjáše, syna Chilkijášova, které poslal judský král Sedekjáš+ do Babylóna k babylónskému králi Nebukadnecarovi, a říkal:  „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele, všemu vyhnanému lidu, jemuž jsem způsobil, aby šli do vyhnanství z Jeruzaléma do Babylóna:+  ‚Stavějte domy a obývejte [je] a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce.+  Berte si manželky a staňte se otci synů a dcer;+ a berte manželky pro své vlastní syny a dávejte své vlastní dcery manželům, aby rodily syny a dcery; a ať vás tam přibude a ať vás neubude.  Hledejte také pokoj města, do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství, a modlete se v jeho prospěch k Jehovovi, vždyť v jeho pokoji se prokáže být pokoj i pro vás.+  Tak totiž řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Ať vás neoklamou vaši proroci, kteří jsou mezi vámi, a ti, kdo věští,+ a nenaslouchejte jejich* snům, které sní.*+  Vždyť ‚ve falši vám prorokují v mém jménu. Neposlal jsem je,‘+ je Jehovův výrok.“‘“ 10  „Tak totiž řekl Jehova: ‚Ve shodě s naplněním sedmdesáti let v Babylóně k vám obrátím svou pozornost+ a potvrdím vám své dobré slovo tím, že vás přivedu zpět na toto místo.‘+ 11  ‚Já totiž dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám,‘+ je Jehovův výrok, ‚myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí,+ abych vám dal budoucnost a naději.+ 12  A jistě mě budete volat a přijdete a budete se ke mně modlit, a já vám budu naslouchat.‘+ 13  ‚A skutečně mě budete hledat a najdete [mě],+ vždyť po mně budete pátrat celým srdcem.+ 14  A dám se vám najít,‘+ je Jehovův výrok. ‚A shromáždím vaši skupinu zajatců a sesbírám vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozehnal,‘+ je Jehovův výrok. ‚A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás nechal jít do vyhnanství.‘+ 15  Ale řekli jste: ‚Jehova nám vzbudil proroky v Babylóně.‘ 16  Tak totiž řekl Jehova králi, který sedí na Davidově trůnu,+ a všemu lidu, který bydlí v tomto městě, vašim bratrům, kteří s vámi neodešli do vyhnanství:+ 17  ‚Tak řekl Jehova vojsk: „Hle, posílám proti nim meč,+ hlad+ a mor+ a učiním je podobnými puklým fíkům, které se pro špatnost nedají jíst.“‘+ 18  ‚A budu je pronásledovat mečem, hladem a morem a dám je k třesení všem královstvím země,+ jako kletbu a jako předmět úžasu a jako hvízdnutí a jako pohanu mezi všemi národy, do nichž je jistě rozeženu,+ 19  protože nenaslouchali mým slovům,‘ je Jehovův výrok, ‚která jsem k nim posílal se svými sluhy proroky, časně vstával a posílal [je].‘+ ‚Ale nenaslouchali jste,‘+ je Jehovův výrok. 20  A pokud jde o vás, slyšte Jehovovo slovo, vy všichni vyhnaní,+ které jsem odeslal z Jeruzaléma do Babylóna.+ 21  Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a Sedekjášovi, synu Maasejášovu, kteří vám v mém vlastním jménu prorokují faleš:+ ‚Hle, vydávám je do ruky babylónského krále Nebukadrecara, a srazí je před vašima očima.+ 22  A celá skupina judských vyhnanců v Babylóně si od nich jistě vezme zlořečení a řekne: „Kéž tě Jehova učiní podobným Sedekjášovi a Achabovi,+ které babylónský král pražil v ohni!“,+ 23  protože prováděli v Izraeli bláznovství+ a stále cizoloží s manželkami svých druhů+ a mluví falešně v mém vlastním jménu slovo, které jsem jim nepřikázal.+ „A jsem Ten, kdo ví, a jsem svědek,“+ je Jehovův výrok.‘“ 24  „A Šemajášovi*+ z Nechelamu řekneš: 25  ‚Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Protože jsi poslal dopisy+ ve svém jménu všemu lidu, který je v Jeruzalémě, a knězi Sefanjášovi,+ synu Maasejášovu, a všem kněžím, a řekl jsi: 26  ‚Sám Jehova tě udělal knězem místo kněze Jehojady, aby ses stal vrchním dozorcem* Jehovova domu+ vůči kterémukoli muži,* jenž zešílí+ a chová se jako prorok, a dáš ho do klády a na pranýř;+ 27  proč jsi tedy přísně nenapomenul Jeremjáše z Anatotu,+ který se vůči vám chová jako prorok?+ 28  Vždyť proto poslal k nám do Babylóna a řekl: „Protáhne se to* nadlouho! Stavějte domy a obývejte [je], a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce+ —“‘“‘“ 29  A kněz Sefanjáš+ přistoupil k tomu, aby četl ten dopis do uší proroku Jeremjášovi. 30  Pak přišlo k Jeremjášovi Jehovovo slovo a říkalo: 31  „Pošli ke všemu vyhnanému lidu+ a řekni: ‚Tak řekl Jehova o Šemajášovi z Nechelamu: „Protože Šemajáš k vám prorokoval, ale já jsem ho neposlal, a snažil se vás přimět, abyste důvěřovali ve faleš,+ 32  proto tak řekl Jehova: ‚Hle, obracím svou pozornost na Šemajáše+ z Nechelamu a na jeho potomstvo.‘+ ‚Nebude mít nikoho, kdo by bydlel uprostřed tohoto lidu;+ a nepohlédne na dobro, které činím pro svůj lid,‘+ je Jehovův výrok, ‚neboť mluvil vyložené vzbouření proti Jehovovi.‘“‘“+

Poznámky

„Svým“, MTLXXSyVg. Srovnej 27:9.
„Sníte“, MTLXXSyVg.
Znamená „Jehova slyšel“. Heb. Šemaʽ·jaʹhu.
„Vrchním dozorcem.“ Dosl. „dozorci“. Heb. peqi·dhimʹ, mn. č. k označení vznešenosti.
„Muži.“ Heb. ʼiš.
„To“, v heb. ž. r., j. č., patrně se vztahuje na „vyhnanství“ ve v. 16.