Jeremjáš 28:1–17

28  Pak se v tom roce stalo, na počátku království judského krále Sedekjáše,*+ ve čtvrtém roce, v pátém měsíci, že Chananjáš,+ syn Azzurův, prorok, který byl z Gibeonu,+ mi řekl v Jehovově domě před očima kněží a všeho lidu:  „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: ‚Zlomím jho babylónského krále.+  Do plných dvou let přinesu zpět na toto místo všechno náčiní Jehovova domu, které z tohoto místa vzal babylónský král Nebukadnecar,+ aby je odnesl do Babylóna.‘“  „‚A judského krále Jekonjáše,+ syna Jehojakimova,+ a všechny judské vyhnance, kteří přišli do Babylóna,+ přivedu zpět na toto místo,‘ je Jehovův výrok, ‚neboť zlomím jho+ babylónského krále.‘“  A prorok Jeremjáš přistoupil k tomu, aby řekl proroku Chananjášovi před očima kněží a před očima všeho lidu, který stál v Jehovově domě,+  ano, prorok Jeremjáš přistoupil k tomu, aby řekl: „Amen!*+ Kéž to Jehova udělá! Kéž Jehova potvrdí tvá slova, která jsi prorokoval, tím, že přinese zpět z Babylóna na toto místo náčiní Jehovova domu a všechen vyhnaný lid!+  Slyš však, prosím, toto slovo, které mluvím do uší tobě a do uší všemu lidu.+  Pokud jde o proroky, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou,+ i ti prorokovávali o mnoha zemích a o velkých královstvích, o válce a o neštěstí* a o moru.+  Pokud jde o proroka, jenž prorokuje o míru,+ když se slovo toho proroka splní, ten prorok, kterého Jehova vpravdě poslal, se stane známým.“+ 10  Na to prorok Chananjáš vzal ze šíje proroka Jeremjáše tyč jha a zlomil ji.+ 11  A Chananjáš+ přikročil k tomu, aby řekl před očima všeho lidu: „Tak řekl Jehova:+ ‚Právě takhle zlomím do plných dvou let jho babylónského krále Nebukadnecara ze šíje všech národů.‘“+ A prorok Jeremjáš přistoupil k tomu, aby odešel.+ 12  Pak přišlo k Jeremjášovi Jehovovo slovo,+ potom, co prorok Chananjáš zlomil tyč jha ze šíje proroka Jeremjáše, a říkalo: 13  „Jdi* a řekneš Chananjášovi: ‚Tak řekl Jehova: „Tyče jha+ ze dřeva jsi zlomil a místo nich budeš muset udělat tyče jha ze železa.“+ 14  Tak totiž řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Jho ze železa vložím na šíji všech těchto národů, aby sloužily babylónskému králi Nebukadnecarovi;+ a musejí mu sloužit.+ A dám mu dokonce divoká polní zvířata.“‘“+ 15  A prorok Jeremjáš přikročil k tomu, aby řekl proroku Chananjášovi:+ „Naslouchej, prosím, Chananjáši! Jehova tě neposlal, ale sám jsi způsobil, že tento lid důvěřuje falši.+ 16  Proto tak řekl Jehova: ‚Pohleď, posílám tě pryč z povrchu zemské půdy. Sám tento rok zemřeš,+ neboť jsi mluvil vyložené vzbouření proti Jehovovi.‘“+ 17  Prorok Chananjáš tedy toho roku zemřel, v sedmém měsíci.+

Poznámky

Nebo „Tak se staň!“. Heb. ʼa·menʹ.
„Neštěstí“, MTSyVg; 23 heb. rkp. „hladomoru“.
Viz 2:2, ppč. „Jdi“.