Jeremjáš 27:1–22

27  Na počátku království judského krále Jehojakima,* syna Josijášova,+ přišlo k Jeremjášovi* od Jehovy toto slovo a říkalo:  „Tak mi řekl Jehova: ‚Udělej si pouta a tyče jha+ a vložíš si je na šíji.+  A pošleš je edomskému králi+ a moabskému králi+ a králi synů Ammona+ a tyrskému králi+ a sidonskému králi+ rukou poslů, kteří přicházejí do Jeruzaléma k judskému králi Sedekjášovi.*  A dáš jim příkaz pro jejich pány* a řekneš: „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele;+ to máte říci svým pánům:  ‚Sám jsem udělal zemi,+ lidstvo*+ a zvířata,+ která jsou na povrchu země, svou velkou silou+ a svou vztaženou paží;+ a dal jsem ji tomu, komu se to prokázalo [jako] správné v mých očích.+  A já jsem nyní dal všechny tyto země do ruky babylónského* krále Nebukadnecara,*+ svého sluhy;+ a dal jsem mu i divoká polní zvířata, aby mu sloužila.+  A všechny národy budou sloužit dokonce jemu a jeho synovi a jeho vnukovi,+ dokud nepřijde i čas jeho vlastní země,+ a mnoho národů a velcí králové ho budou vykořisťovat jako sluhu.‘+  ‚A stane se, že národ a království, které nebudou sloužit jemu, ano babylónskému králi Nebukadnecarovi, a ten, který neskloní šíji pod jho babylónského krále, na ten národ obrátím svou pozornost mečem+ a hladem+ a morem,‘+ je Jehovův výrok, ‚dokud s nimi jeho rukou neskoncuji.‘+  ‚A pokud jde o vás, vy nenaslouchejte svým prorokům+ a těm z vás, kteří věští, a těm z vás, kteří mají sny,*+ a těm z vás, kteří provozují magii, a svým kouzelníkům,+ kteří vám říkají: „Nebudete sloužit babylónskému králi.“+ 10  Vždyť vám prorokují faleš, aby vás nechali odvést daleko od vaší zemské půdy; a budu vás muset rozehnat, a budete muset zahynout.+ 11  A pokud jde o národ, který skloní šíji pod jho babylónského krále a skutečně mu bude sloužit, ten také nechám odpočívat na jeho zemské půdě,‘ je Jehovův výrok, ‚a jistě ji bude obdělávat a bydlet na ní.‘“‘“+ 12  Mluvil jsem dokonce k judskému králi Sedekjášovi*+ podle všech těchto slov+ a říkal jsem: „Skloňte šíji pod jho babylónského krále a služte jemu a jeho lidu a zůstaňte dál naživu.+ 13  Proč bys měl ty a tvůj lid umírat mečem,+ hladem+ a morem+ podle toho, co Jehova mluvil k národu, který neslouží babylónskému králi? 14  A nenaslouchejte slovům proroků, kteří vám říkají: ‚Nebudete sloužit babylónskému králi‘,+ protože vám prorokují faleš.+ 15  ‚Neposlal jsem je totiž,‘ je Jehovův výrok, ‚ale prorokují v mém jménu falešně, takže vás rozeženu+ a budete muset zahynout,+ vy a proroci, kteří vám prorokují.‘“+ 16  A mluvil jsem ke kněžím a ke všemu tomuto lidu a řekl jsem: „Tak řekl Jehova: ‚Nenaslouchejte slovům svých proroků, kteří vám prorokují a říkají: „Pohleďte, náčiní Jehovova domu bude už brzy přineseno zpátky z Babylóna!“+ Vždyť vám prorokují faleš.+ 17  Nenaslouchejte jim. Služte babylónskému králi a zůstaňte dál naživu.+ Proč by se z tohoto města mělo stát zpustošené místo?+ 18  Jestliže jsou ale proroky a jestliže u nich opravdu existuje Jehovovo slovo, ať, prosím, naléhavě prosí Jehovu vojsk,+ aby do Babylóna nepřišlo náčiní, které ještě zbývá v Jehovově domě a [v] domě judského krále a v Jeruzalémě.‘ 19  Tak totiž řekl Jehova vojsk o sloupech+ a o moři+ a o vozících+ a o pozůstatku náčiní, které ještě zbývá v tomto městě,+ 20  které babylónský král Nebukadnecar nevzal, když odváděl do vyhnanství z Jeruzaléma do Babylóna judského krále Jekonjáše,*+ syna Jehojakimova, spolu se všemi urozenými z Judy a Jeruzaléma;+ 21  tak totiž řekl Jehova vojsk, BŮH* Izraele, o náčiní, které ještě zbývá v Jehovově domě a [v] domě judského krále a Jeruzalémě:+ 22  ‚„Bude odneseno do Babylóna+ a tam setrvá až do dne, kdy k němu obrátím svou pozornost,“+ je Jehovův výrok. „A přinesu je a navrátím je na toto místo.“‘“+

Poznámky

„Jehojakima“, MTVg; Sy, arabský překlad a tři heb. rkp. „Sedekjáše“ jako ve v. 3, 12.
Heb. Jir·mejahʹ.
Znamená „Jehova je spravedlnost“. Heb. Cidh·qi·jaʹhu.
„Jejich pány.“ Heb. ʼadho·né·hemʹ, mn. č. od ʼa·dhónʹ, aby se vyjádřilo, že šlo o více než jednoho.
Nebo „lidi“. Heb. ha·ʼa·dhamʹ.
„Babylónského“, LXXVg; MTSy „bábelského“.
„Nebukadnecara“, v 27:6–29:3; v 21:2 a na ostatních místech v této knize ‚Nebukadrecar‘.
„Těm z vás, kteří mají sny“, TLXXSyVg; M „vašim snům“.
„Sedekjášovi.“ Heb. Cidh·qi·jahʹ. Srovnej v. 3 ppč.
Viz Es 2:6, ppč. „Jekonjášem“.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·héʹ.