Jeremjáš 20:1–18

20  A Pašchur, syn Immerův,+ kněz, který byl také vedoucím pověřencem v Jehovově domě,+ stále naslouchal Jeremjášovi, zatímco prorokoval tato slova.  Potom Pašchur proroka Jeremjáše udeřil+ a dal ho do klády,+ jež byla v Horní Benjamínově bráně, která byla v Jehovově domě.  Ale příští den se stalo, že Pašchur přistoupil k tomu, aby Jeremjáše pustil z klády,+ a tu mu Jeremjáš řekl: „Jehova nenazval tvé jméno Pašchur,*+ ale Úlek všude kolem.*+  Tak totiž řekl Jehova: ‚Hle, dělám z tebe úlek pro tebe samotného a pro všechny, kdo tě milují,* a jistě padnou mečem svých nepřátel,+ zatímco tvé oči budou přihlížet;+ a celého Judu vydám do ruky babylónského krále, a skutečně je odvede do vyhnanství v Babylóně a srazí je mečem.+  A dám všechny nastřádané věci tohoto města a všechny jeho výrobky a všechny jeho drahocennosti; a všechny poklady judských králů dám do ruky jejich nepřátel.+ A jistě je vydrancují a vezmou je a přinesou je do Babylóna.*+  A pokud jde o tebe, Pašchure, a všechny obyvatele tvého domu, vy půjdete do zajetí;+ a přijdeš do Babylóna a tam zemřeš a tam budeš pohřben ty se všemi, kdo tě milují,+ protože jsi jim prorokoval ve falši.‘“+  Obelstil jsi mě, Jehovo, takže jsem byl obelstěn. Použil jsi proti mně svou sílu, takže jsi získal převahu.+ Po celý den jsem se stal předmětem smíchu; každý se mi posmívá.+  Vždyť kdykoli promluvím, volám. Provolávám násilí a plenění.+ Vždyť Jehovovo slovo se mi stalo příčinou k pohaně a k pošklebkům po celý den.+  A řekl jsem: „Nebudu se o něm zmiňovat a nebudu již mluvit v jeho jménu.“+ A v mém srdci se to prokázalo být jako hořící oheň uzavřený v mých kostech; a unavilo mě zadržování a nebyl jsem schopen [to snášet].*+ 10  Slyšel jsem totiž od mnohých špatnou zprávu.+ Všude kolem byl úlek.* „Vypovídejte, ať o něm můžeme vypovídat.“+ Každý smrtelný člověk, který mi nabízí „Pokoj!“* — ti dávají pozor na mé kulhání:+ „Snad bude obelstěn,+ abychom nad ním získali převahu a pomstili se na něm.“ 11  Ale Jehova byl se mnou+ jako někdo strašně mocný.+ Proto klopýtnou právě ti, kdo mě pronásledují, a nezískají převahu.+ Jistě budou velmi zahanbeni, protože se jim nebude dařit dobře. [Jejich] pokoření trvající na neurčito bude takové, že se na ně nezapomene.+ 12  Ale ty, Jehovo vojsk, zkoumáš spravedlivého;+ vidíš ledviny* a srdce.+ Kéž uvidím tvou pomstu nad nimi,+ vždyť jsem svůj soudní případ zjevil tobě.+ 13  Zpívejte Jehovovi! Chvalte Jehovu! Vždyť osvobodil duši chudého z ruky zločinců.+ 14  Ať je prokletý den, kdy jsem se narodil! Kéž se den, kdy mě má matka porodila, nestane požehnaným!+ 15  Ať je prokletý muž,* který přinesl dobrou zprávu mému otci a řekl: „Narodil se ti syn, muž!“ Rozhodně ho rozradostnil.+ 16  A právě ten muž se stane podobným městům, která Jehova rozvrátil, zatímco necítil žádnou lítost.+ A ráno uslyší křik a v poledním čase poplašný signál.+ 17  Proč mě nadobro neusmrtil z lůna, aby se mi má matka stala pohřebním místem a její lůno bylo těhotné na neurčitý čas?+ 18  Proč jen jsem vyšel právě z lůna,+ abych viděl tvrdou práci a zármutek,+ a aby mé dny dospěly ke konci v pouhé hanbě?+

Poznámky

„Pašchur.“ Toto jméno odvozené z hebrejštiny a aramejštiny znamená „co zbývá kolem dokola“ (heb. paš, „zbývá“, a sechórʹ, „kolem dokola“).
„Úlek všude kolem.“ Nebo „Magormissabib“. Heb. Ma·ghórʹ mis·sa·vivʹ.
Nebo „přátele“.
„Babylóna“, LXXVg; MTSy „Bábelu“.
„To snášet“, v souladu s LXXVg.
„Všude kolem ... úlek.“ Heb. ma·ghórʹ mis·sa·vivʹ. Srovnej v. 3, ppč. „kolem“.
Dosl. „smrtelný člověk [heb. ʼenóšʹ] mého pokoje“.
Muž.“ Heb. ha·ʼišʹ.