Jeremjáš 19:1–15

19  Tak řekl Jehova: „Jdi,* a vezmeš hliněnou lahvičku od hrnčíře+ a nějaké starší muže z lidu a nějaké starší muže z kněží.  A vyjdeš do údolí syna Hinnomova,*+ které je u vchodu do Brány střepů.* A tam ohlásíš slova, jež k tobě budu mluvit.+  A řekneš: ‚Slyšte Jehovovo slovo, judští králové a obyvatelé Jeruzaléma.+ Tak řekl Jehova vojsk,+ BŮH* Izraele: „Hle, přivádím na toto místo [takové] neštěstí, že kdo o něm uslyší, budou ho brnět uši;+  protože mě opustili,+ a přistoupili k tomu, aby toto místo učinili nepoznatelným+ a aby na něm přinášeli obětní dým jiným bohům,* které [předtím] neznali,+ oni a jejich praotcové a judští králové; a naplnili toto místo krví nevinných.+  A vystavěli Baalovy výšiny, aby upalovali své syny v ohni jako celé zápalné oběti Baalovi,+ něco, co jsem nepřikázal ani o tom nemluvil+ a co mi nevyvstalo v srdci.“‘+  ‚„Proto pohleďte, přicházejí dny,“ je Jehovův výrok, „kdy se toto místo už nebude nazývat Tofet+ a údolí Hinnomova syna,+ ale údolí zabíjení.  A zhatím na tomto místě radu Judy a Jeruzaléma+ a způsobím, že před svými nepřáteli padnou mečem a rukou těch, kdo usilují o jejich duši.+ A jejich mrtvá těla dám za potravu létajícím nebeským tvorům a zemským zvířatům.+  A z tohoto města udělám předmět úžasu a něco, nad čím se hvízdne.+ Každý do jednoho, kdo bude procházet kolem něho, bude zírat v úžasu a hvízdne nad všemi jeho ranami.+  A přiměji je, aby jedli maso svých synů a maso svých dcer; a každý bude jíst maso svého bližního, kvůli stísněnosti a kvůli tlaku, jimiž je sevřou jejich nepřátelé a ti, kdo usilují o jejich duši.“‘+ 10  A rozbiješ lahvičku před očima mužů, kteří půjdou s tebou. 11  A řekneš jim: ‚Tak řekl Jehova vojsk: „Rozbiji tento lid a toto město stejně, jako někdo rozbíjí hrnčířovu nádobu, takže se už nedá spravit;+ a v Tofetu+ budou pohřbívat, až už nebude místo* k pohřbívání.“‘+ 12  ‚Tak učiním tomuto městu,‘ je Jehovův výrok, ‚a jeho obyvatelům, dokonce abych toto město učinil podobným Tofetu.+ 13  A jeruzalémské domy a domy judských králů se stanou podobnými místu Tofet,+ nečistými, totiž všechny domy, na jejichž střechách přinášeli obětní dým všemu nebeskému vojsku+ a vylévaly se tekuté oběti jiným bohům.‘“*+ 14  A Jeremjáš přistoupil k tomu, aby přišel z Tofetu,+ kam ho Jehova poslal prorokovat, a aby se postavil na nádvoří Jehovova domu a řekl všemu lidu:+ 15  „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH* Izraele: ‚Hle, na toto město a na všechna jeho města přivádím všechno neštěstí, o kterém jsem proti němu mluvil, protože zatvrdili svou šíji, aby neposlouchali má slova.‘“+

Poznámky

Viz 2:2, ppč. „Jdi“.
„Údolí syna Hinnomova.“ Heb. gehʼ ven-Hin·nomʹ; lat. valʹlem fiʹli·i Enʹnom. Viz dodatek 4C.
„Brány střepů.“ Tato brána vedla k té části údolí Hinnom, jež byla nejdále na východ, a je tedy pravděpodobně totožná s Bránou hromad popela neboli s Hnojnou bránou. V publikaci Jerusalem in the Old Testament, s. 230, ppč. 1, dr. J. Simons uvádí: „Jméno ‚Brána střepů‘ může být také přeloženo jako ‚Brána hrnčířů‘ nebo možná ještě lépe ‚Brána kameninových hrnců‘.“
„Bůh.“ Heb. ʼElo·héʹ.
Bohům.“ Heb. leʼ·lo·himʹ.
Dosl. „protože není místo“.
Viz v. 4 ppč.
Viz v. 3 ppč.