Jeremjáš 18:1–23

18  Slovo, které přišlo k Jeremjášovi* od Jehovy a říkalo:  „Vstaň, a sejdeš k hrnčířovu domu+ a tam způsobím, že uslyšíš má slova.“  A přistoupil jsem k tomu, abych sešel k hrnčířovu domu, a on tam konal práci na hrnčířských kruzích.  A hrnčířova ruka zkazila nádobu, kterou dělal z hlíny, a on se obrátil zpět a předělal ji na jinou nádobu, právě jak se to hrnčíři* jevilo v jeho očích správné udělat.+  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „‚Nejsem schopen naložit s vámi právě jako tento hrnčíř, izraelský dome?‘ je Jehovův výrok. ‚Pohleďte, jste v mé ruce jako hlína v ruce hrnčíře, izraelský dome.+  V kterémkoli okamžiku, kdy bych promluvil proti národu a proti království, abych [je] vykořenil a strhl [je] a zničil [je],+  a ten národ se opravdu obrátí zpět od své špatnosti, proti níž jsem mluvil,+ také pocítím lítost nad neštěstím, které jsem na něm zamýšlel vykonat.+  Ale v kterémkoli okamžiku, kdy bych promluvil o národě a o království, abych [je] zbudoval a abych [je] zasadil,+ 10  a on skutečně činí to, co je špatné v mých očích, tím, že neposlouchá můj hlas,+ také pocítím lítost nad dobrým, o němž jsem [si] řekl, že pro jeho dobro učiním.‘ 11  A teď, prosím, řekni judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak řekl Jehova: „Hle, utvářím proti vám neštěstí a vymýšlím proti vám myšlenku.+ Obraťte se, prosím, zpět každý od své špatné cesty a napravte své cesty a svá jednání.“‘“+ 12  A řekli: „To je beznadějné!+ Budeme totiž chodit za svými vlastními myšlenkami a každý budeme provádět zatvrzelost svého špatného srdce.“+ 13  Proto tak řekl Jehova: „Zeptejte se, prosím, sami mezi národy. Kdo slyšel takové věci? Něco hrozného činila izraelská panna až přespříliš.+ 14  Sejde libanonský sníh ze skály v širém poli? Nebo vyschnou chladné, řinoucí se cizí vody? 15  Vždyť můj lid na mne zapomněl+ v tom, že přináší obětní dým něčemu bezcennému,+ a v tom, že přivádí lidi ke klopýtnutí na jejich cestách,+ dávných stezkách,+ aby chodili po vozových cestách, nenasypané cestě, 16  aby udělali ze své země předmět úžasu,+ k hvízdání na neurčitý čas.+ Každý do jednoho, kdo kolem ní bude procházet, bude zírat v úžasu a potřásat hlavou.+ 17  Jako východním větrem je rozptýlím před nepřítelem.+ V den jejich pohromy jim ukážu záda, a ne obličej.“+ 18  A přistoupili k tomu, aby řekli: „Pojďte a vymysleme proti Jeremjášovi nějaké myšlenky,+ neboť zákon nezanikne od kněze+ ani rada od moudrého ani slovo od proroka.+ Pojďte a udeřme ho jazykem+ a nevěnujme pozornost žádným jeho slovům.“ 19  Věnuj mi přece pozornost, Jehovo, a naslouchej hlasu mých odpůrců.*+ 20  Mělo by se za dobré oplácet špatným?+ Vždyť vyhloubili jámu pro mou duši.+ Vzpomeň si, jak jsem před tebou stál, abych mluvil dobré i o nich, abych od nich obrátil zpět tvůj vztek.+ 21  Proto vydej jejich syny hladomoru+ a předej je moci* meče;+ a kéž se jejich manželky stanou ženami připravenými o děti a vdovami.+ A kéž se jejich vlastní muži stanou těmi, kdo jsou zabiti smrtící ranou, jejich mladí muži těmi, kdo jsou sraženi mečem v bitvě.+ 22  Ať je z jejich domů slyšet křik, až na ně náhle přivedeš loupeživou tlupu.+ Vždyť vyhloubili jámu, aby mě zajali, a na mé nohy políčili pasti.+ 23  Ale ty, Jehovo, dobře znáš celou jejich radu proti mně k [mé] smrti.+ Nepřikrývej* jejich provinění a nevymazávej před sebou ten jejich hřích; ale ať se stanou těmi, kdo před tebou musejí klopýtnout.+ Zasáhni proti nim v čase svého hněvu.+

Poznámky

Viz 1:1, ppč. „Jeremjáše“.
Dosl. „tvůrci“ nebo „tomu, který utváří“. Viz v. 11.
Nebo „těch, kdo [se mnou] zápolí“. LXX „obhajoby“; Sy „útlaku“.
Dosl. „rukám“.
Nebo „Nevykonávej smíření za“. Heb. ʼal-tekhap·perʹ ʽal.