Jeremjáš 14:1–22

14  [To je to,] co přišlo k Jeremjášovi* jako Jehovovo slovo o záležitostech sucha:+  Juda truchlí+ a samotné jeho brány uvadly.+ Stali se skleslými [až] k zemi,+ a vyšel i křik Jeruzaléma.+  A jejich majestátní [lidé] poslali své bezvýznamné* pro vodu.+ Přišli k příkopům. Žádnou vodu nenašli.+ Vrátili se s prázdnými nádobami. Byli zahanbeni+ a byli zklamáni a přikryli si hlavu.+  Kvůli půdě, jež byla roztříštěna, protože na zemi nenastal žádný liják,+ se rolníci zastyděli; přikryli si hlavu.+  Vždyť i polní laň porodila, ale opustila* [mládě], protože se neprokázala být žádná hebká tráva.  A zebry+ se zastavily na holých pahorcích; větřily vítr jako šakali; oči jim selhaly, protože není žádné rostlinstvo.+  I když naše vlastní provinění přece svědčí proti nám, Jehovo, jednej kvůli svému jménu;+ vždyť našich skutků nevěry přibylo;+ to proti tobě jsme hřešili.+  Ty, naděje Izraele,*+ jeho Zachránce+ v čase tísně,+ proč se stáváš podobným cizímu usedlíku v zemi a podobným cestujícímu, který odbočil, aby strávil [někde] noc?+  Proč se stáváš podobným užaslému muži,* podobným silnému muži,* který není schopen nijak zachránit?+ Přesto jsi v našem středu ty,+ Jehovo, a nad námi se vzývá tvé vlastní jméno.+ Nenech nás padnout. 10  Tak řekl Jehova o tomto lidu: „Zamilovali si tedy bloudění;+ neovládali své nohy.+ Jehova v nich tedy neměl zalíbení.+ Nyní vzpomene na jejich provinění a bude věnovat pozornost jejich hříchům.“+ 11  A Jehova přistoupil k tomu, aby mi řekl: „Nemodli se ve prospěch tohoto lidu k dobrému.+ 12  Když se postí, nenaslouchám jejich snažně prosebnému volání;+ a když obětují celou zápalnou oběť a obilnou oběť, nemám v nich zalíbení;+ vždyť s nimi skoncuji mečem a hladem a morem.“+ 13  Na to jsem řekl: „Běda, Svrchovaný Pane Jehovo! Hle, proroci jim říkají: ‚Neuvidíte meč a žádný hladomor u vás nenastane, ale dám vám na tomto místě pravý mír.‘“*+ 14  A Jehova přikročil k tomu, aby mi řekl: „Proroci v mém jménu prorokují faleš.+ Neposlal jsem je ani jsem jim nepřikázal ani jsem k nim nemluvil.+ Prorocky k vám mluví falešné vidění a věštbu a něco nehodnotného+ a šalbu svého srdce.+ 15  Proto tak řekl Jehova o prorocích, kteří prorokují v mém jménu a které jsem já neposlal a kteří říkají, že se v této zemi nevyskytne meč ani hlad: ‚Ti proroci dospějí ke svému konci mečem a hladem.+ 16  A právě z toho lidu, kterému prorokují, se stanou lidé vyvržení na ulice Jeruzaléma kvůli hladomoru a meči, a nikdo je nepohřbí — je, jejich manželky a jejich syny a jejich dcery.+ A vyleji na ně jejich neštěstí.‘+ 17  A řekneš jim toto slovo: ‚Ať mi nocí a dnem tekou z očí slzy a ať neustávají,+ vždyť panenská dcera mého lidu byla rozbita velikým zřícením,+ nanejvýš odpornou ranou.+ 18  Jestliže opravdu vyjdu na pole — jen pohleďte, pobití mečem!+ A jestliže opravdu vejdu do města, pohleďte také, onemocnění z hladomoru!+ Vždyť prorok i kněz se odebrali do země, kterou neznali.‘“+ 19  Naprosto jsi zavrhl Judu,+ nebo si tvá duše zošklivila i Sion?+ Proč jsi nás udeřil, takže pro nás není uzdravení?+ Doufalo se v mír, ale [nepřišlo] nic dobrého; a v čas uzdravení, a pohleď, zděšení!+ 20  My opravdu uznáváme svou ničemnost, Jehovo, provinění svých praotců,+ neboť jsme hřešili proti tobě.+ 21  Neznevažuj [nás] kvůli svému jménu;+ neopovrhuj svým slavným trůnem.+ Vzpomeň si; neporušuj svou smlouvu s námi.+ 22  Existují mezi marnými modlami+ národů nějaké, které mohou vylévat déšť, nebo mohou dokonce sama nebesa dávat vydatné spršky?+ Nejsi to Ty, Jehovo, náš Bože?+ A doufáme v tebe, neboť jsi sám učinil všechny ty věci.+

Poznámky

Viz 1:1, ppč. „Jeremjáše“.
Nebo „malé; mladé“, jako například sloužící, sluhy.
V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním.
LXX a 13 heb. rkp. dodávají „Jehovo“.
„Podobným ... muži.“ Heb. keʼišʹ.
„Podobným silnému muži.“ Heb. keghib·bórʹ.
Nebo „mír v pravosti“.