Jeremjáš 12:1–17

12  Jsi spravedlivý,+ Jehovo, když ti přednáším svou stížnost, vskutku když s tebou mluvím dokonce o záležitostech soudu. Proč se vydařila cesta ničemných,+ takže všichni ti, kdo se dopouštějí zrady, jsou bezstarostní?  Zasadil jsi je; také zakořenili. Postupují; urodili také ovoce. Jsi blízko v jejich ústech, ale daleko od jejich ledvin.*+  A ty, Jehovo, mě dobře znáš;+ vidíš mě a prozkoumal jsi mé srdce ve spojení se sebou.+ Vyčleň je jako ovce na porážku+ a postav je stranou* pro den zabíjení.  Jak dlouho by měla země schnout+ a samotné rostlinstvo celého pole usychat?+ Pro špatnost těch, kdo v ní bydlí, byla smetena zvířata a létající tvorové.+ Vždyť řekli: „On naši budoucnost nevidí.“  Protože jsi běžel s pěšími, a unavovali tě, jak potom můžeš běžet o závod s koňmi?+ A máš důvěru* v zemi míru?+ Jak si tedy budeš počínat mezi pyšnými [houštinami] podél Jordánu?+  Vždyť i tvoji bratři a domácnost tvého vlastního otce, i ti s tebou jednali zrádně.+ Ano sami za tebou hlasitě volali. Vůbec jim nevěř jen proto, že k tobě mluví dobré věci.+  „Opustil jsem svůj dům;+ zběhl jsem od svého dědictví;+ milovanou své duše jsem vydal do dlaně jejích nepřátel.+  Mé dědictví se pro mne stalo podobným lvu v lese. Dalo průchod svému hlasu dokonce proti mně. Proto jsem je nenáviděl.+  Mé dědictví+ je mi jako pestrobarevný dravý pták; kolem dokola jsou na něm draví ptáci.+ Pojďte, sejděte se, všechna divoká polní zvířata; přineste [jim něco] k žrádlu.+ 10  Mnoho pastýřů+ zničilo mou vinici;+ podupali můj podíl.+ Můj žádoucí+ podíl obrátili v pustinu opuštěného úhoru. 11  Někdo z něho udělal opuštěný úhor;+ uschl;* je pro mne zpustošen.+ Celá země byla zpustošena, protože není žádný člověk,* který si [to] vzal k srdci.+ 12  Po všech stezkách vyšlapaných pustinou přišli plenitelé. Vždyť meč, který patří Jehovovi, hltá z jednoho konce země až na druhý konec země.+ Pro žádné tělo není pokoj. 13  Zaseli pšenici, ale sklidili trní.+ Udřeli se; nebudou k žádnému prospěchu.+ A jistě se budou stydět* za vaše výtvory kvůli Jehovovu hořícímu hněvu.“ 14  Tak řekl Jehova proti všem mým špatným sousedům,*+ kteří se dotýkají dědičného vlastnictví, které jsem dal do vlastnictví svému lidu, ano Izraeli:+ „Hle, vykořeňuji je z jejich zemské půdy;+ a judský dům vykořením z jejich středu.+ 15  A potom, co je vykořením, se stane, že se nad nimi jistě opět smiluji+ a přivedu je zpět, každého k jeho dědičnému vlastnictví a každého do jeho země.“+ 16  „A stane se, jestliže se zcela jistě naučí cestám mého lidu, takže budou přísahat při mém jménu:+ ‚Jakože je Jehova živý!‘, právě jako učili můj lid přísahat při Baalovi,+ že také budou vybudováni uprostřed mého lidu.+ 17  Jestliže však nebudou poslouchat, také ten národ vykořením, vykořením [ho] a zničím,“+ je Jehovův výrok.

Poznámky

Nebo „posvěť je“.
Nebo oznamovacím způsobem „máš důvěru (důvěřuješ)“. LXXא‚B „nemáš důvěru“.
Nebo „truchlil“.
„Člověk.“ Heb. ʼiš.
Nebo „A styďte se“.
„Sousedům“, patrně sousedním národům.