Hebrejcům 7:1–28

7  Tento Melchisedek, král Salemu, kněz Nejvyššího Boha,+ který potkal Abrahama, když se vracel od pobití králů, a požehnal mu+  a jemuž Abraham přiřkl desátek ze všeho,+ je totiž podle překladu především „Král spravedlnosti“ a je potom také král Salemu,+ totiž „Král pokoje“.  Tím, že je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů,+ ani konec života, ale byl učiněn podobným Božímu Synovi,+ zůstává knězem natrvalo.+  Hleďte tedy, jak velký byl ten muž, kterému Abraham, hlava rodiny,* dal desátek z hlavních kořistí.+  Muži ze synů Leviho,+ kteří přijímají svůj kněžský úřad, sice mají podle Zákona přikázání vybírat desátky+ od lidu,+ totiž od svých bratrů, i když oni pocházejí z Abrahamových beder,+  ale ten, který od nich neodvozoval svůj rodokmen,+ vzal desátky od Abrahama+ a požehnal tomu, kdo měl sliby.+  A menší je bezesporu* požehnán větším.+  A v jednom případě ti, kteří přijímají desátky, jsou umírající lidé,+ ale v druhém případě je to někdo, o němž se svědčí, že žije.+  A jestliže smím použít ten výraz, prostřednictvím Abrahama zaplatil desátky i Levi, který desátky dostává, 10  neboť byl ještě v bedrech+ svého praotce, když ho potkal Melchisedek.+ 11  Kdyby tedy skutečně dokonalost+ byla prostřednictvím levitského kněžství+ (neboť s ním jakožto s charakteristickým rysem* byl dán lidu Zákon),+ proč by potom bylo dále zapotřebí,+ aby povstal jiný kněz podle způsobu* Melchisedeka,+ a nebylo řečeno, že je podle způsobu Árona? 12  Protože se totiž mění kněžství,+ nutně nastává také změna zákona.+ 13  Vždyť muž, o němž se to říká, byl členem jiného kmene,+ z něhož nikdo nekonal úřad u oltáře.+ 14  Je totiž zcela jasné, že náš Pán vzešel z Judy,+ z kmene, o němž Mojžíš nemluvil nic, pokud jde o kněze. 15  A je ještě daleko jasnější, že povstává jiný kněz, podobný* Melchisedekovi,+ 16  jenž se jím nestal podle zákona přikázání, který závisí na těle,+ ale podle moci nezničitelného* života,+ 17  neboť ve svědectví je řečeno: „Jsi knězem navždy podle způsobu Melchisedeka.“+ 18  Jistě tedy dochází k odstranění předcházejícího přikázání kvůli jeho slabosti+ a neúčinnosti.*+ 19  Zákon totiž neučinil nic dokonalým,+ ale způsobil, že byla nadto uvedena lepší naděje,+ jejímž prostřednictvím se přibližujeme k Bohu.+ 20  Do jaké míry to také nebylo bez složené přísahy 21  (neboť jsou opravdu muži, kteří se stali kněžími bez složené přísahy, ale je jeden s přísahou složenou Tím, kdo o něm řekl: „Jehova* přísahal+ — a nepocítí lítost — ‚Jsi knězem navždy‘“),+ 22  do té míry se také Ježíš stal tím, [kdo byl] dán jako záruka lepší smlouvy.*+ 23  A dále, mnozí se museli stát kněžími [po sobě],+ protože jim smrt bránila,+ aby jimi zůstávali, 24  ale on, protože zůstává navždy živý,+ má své kněžství bez jakýchkoli nástupců.* 25  Je tedy také schopen úplně zachránit ty, kdo se skrze něho přibližují k Bohu, protože je vždy živý, aby za ně naléhavě prosil.*+ 26  Vždyť takový velekněz byl pro nás vhodný:+ věrně oddaný,+ bezelstný,+ neposkvrněný,+ oddělený od hříšníků,+ a stal se vyšším než nebesa.+ 27  Nepotřebuje denně+ jako ti velekněží obětovat oběti nejprve za své vlastní hříchy+ a potom za [hříchy] lidu+ (neboť to učinil jednou provždy,+ když obětoval sám sebe);+ 28  Zákon totiž ustanovuje za velekněze muže,+ kteří mají slabost,+ ale slovo složené přísahy,+ jež přišlo po Zákonu, ustanovuje Syna, který je zdokonalený*+ navždy.

Poznámky

„Hlava rodiny.“ Dosl. „patriarcha“. Řec. pa·tri·arʹches.
Řec. an·ti·lo·giʹas.
Nebo „na něm jako na základě“.
Dosl. „k podobě“.
Dosl. „nerozrušitelného“.
Dosl. „neužitečnosti“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 7D.
Nebo „kněžství ne nástupnické (ne převoditelné)“.
Dosl. „aby se za ně přimlouval“.
Nebo „zasvěcen (nastolen; posvěcen do úřadu; zmocněn)“. Řec. te·te·lei·o·meʹnon. Srovnej 5:9 ppč.