Hebrejcům 11:1–40

11  Víra+ je jisté očekávání* věcí, na něž je naděje,+ zřejmý projev* skutečností,* ačkoli je nelze spatřit.+  Prostřednictvím toho totiž muži starých časů* obdrželi svědectví.+  Vírou chápeme, že Božím slovem byly uspořádány*+ systémy věcí,*+ takže to, co je vidět, povstalo z věcí, které nejsou zjevné.+  Vírou obětoval Abel Bohu cennější oběť než Kain+ [a] skrze tuto [víru] obdržel svědectví, že je spravedlivý, [neboť] Bůh vydával svědectví+ ohledně jeho darů; a ačkoli zemřel, přece skrze ni mluví.+  Vírou byl Enoch+ přenesen, aby neviděl smrt, a nikde nebyl k nalezení, protože ho Bůh přenesl,+ neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbí Bohu.+  Bez víry+ je nadto nemožné líbit se [mu],+ neboť ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je+ a že se stává dárcem odměny*+ těm, kdo ho s opravdovostí hledají.+  Vírou Noe,+ potom, co dostal božskou výstrahu před tím, co ještě nebylo spatřeno,+ projevil zbožnou bázeň a postavil archu+ k záchraně své domácnosti; a touto [vírou] odsoudil svět+ a stal se dědicem spravedlnosti,+ která je podle víry.  Vírou Abraham,+ když byl zavolán, poslechl a vyšel na místo, které [mu] bylo určeno, aby je přijal za dědictví; vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde.+  Vírou přebýval jako [někdo] cizí v zemi slibu jako v zemi cizí,+ a bydlel ve stanech+ s Izákem+ a Jákobem,+ [kteří byli] spolu s ním dědici téhož slibu.+ 10  Očekával totiž město,+ které má skutečné základy a jehož stavitelem* a původcem je Bůh.+ 11  Vírou také Sára+ obdržela sílu k otěhotnění semenem, ačkoli již překročila věkovou hranici,+ neboť toho, kdo dal slib, považovala za věrného.+ 12  Proto také z jednoho [muže],+ z toho, který [byl] skoro mrtvý,+ se zrodily [děti] v množství právě jako hvězdy na nebi a nespočetné jako písek na břehu moře.+ 13  Ti všichni zemřeli+ ve víře, ačkoli nezažili [splnění těch] slibů,+ ale viděli je zdaleka+ a vítali* je a veřejně oznamovali, že jsou cizími lidmi a dočasnými usedlíky v zemi.+ 14  Ti, kdo říkají takové věci, totiž dokazují, že s opravdovostí hledají své vlastní místo.+ 15  A přece, kdyby opravdu stále vzpomínali na [místo], z něhož vyšli,+ měli by příležitost se vrátit.+ 16  Ale nyní usilují o lepší [místo], totiž [o to], jež patří k nebi.+ Proto se Bůh za ně nestydí, aby byl vzýván jako jejich Bůh,+ neboť pro ně přichystal město.+ 17  Vírou Abraham, když byl zkoušen,+ vlastně obětoval* Izáka, a muž, který rád přijal sliby, se pokoušel* obětovat [svého] jediného zplozeného [syna],+ 18  ačkoli mu bylo řečeno: „Co bude nazváno ‚tvé semeno‘, bude prostřednictvím Izáka.“+ 19  Počítal však, že Bůh je schopen dokonce ho vzbudit z mrtvých;+ a odtud ho také obrazným způsobem* skutečně přijal.+ 20  Vírou také Izák požehnal Jákobovi+ a Esauovi+ ohledně budoucích věcí. 21  Vírou Jákob, když měl zemřít,+ požehnal každému z Josefových synů+ a uctíval, když se opíral* o horní konec své hole.+ 22  Vírou Josef, když se blížil jeho konec, se zmínil o vyjití+ izraelských synů a dal příkaz ohledně svých kostí.+ 23  Vírou byl Mojžíš tři měsíce po svém narození utajován svými rodiči,+ protože viděli, že malé dítě je krásné,+ a nebáli se králova nařízení.+ 24  Vírou Mojžíš, když dorostl,+ odmítl* být nazýván synem faraónovy dcery+ 25  a zvolil si, aby s ním bylo špatně zacházeno spolu s Božím lidem, spíše než aby měl dočasné potěšení z hříchu, 26  protože KRISTOVU* pohanu+ považoval za větší bohatství než egyptské poklady; neboť se upřeně díval vstříc vyplacení odměny.+ 27  Vírou opustil Egypt,+ ale nebál se králova hněvu,+ neboť zůstal stálý, jako by viděl Toho, kdo je neviditelný.+ 28  Vírou slavil* pasach*+ a postříkání krví,+ aby se ničitel nedotkl jejich prvorozených.+ 29  Vírou prošli Rudým mořem jako po suché zemi,+ ale jakmile se toho odvážili Egypťané, byli pohlceni.+ 30  Vírou padly zdi Jericha, potom, co byly obcházeny* sedm dnů.+ 31  Vírou nezahynula nevěstka Raab+ s těmi, kdo jednali neposlušně, protože pokojně přijala zvědy.+ 32  A co více mám říci? Vždyť mi nevystačí čas, jestliže budu dále vyprávět o Gideonovi,+ Barakovi,+ Samsonovi,+ Jeftovi,+ Davidovi+ i o Samuelovi+ a o [ostatních] prorocích,+ 33  kteří vírou poráželi v boji království,+ docílili spravedlnosti,+ obdrželi sliby,+ zacpávali tlamy lvů,+ 34  zastavovali sílu ohně,+ unikali ostří* meče,+ ze stavu slabosti byli učiněni silnými,+ stávali se statečnými ve válce,+ rozháněli vojska cizinců.+ 35  Ženy přijímaly vzkříšením své mrtvé;+ ale jiní [muži] byli mučeni, protože nepřijali propuštění nějakým výkupným, aby dosáhli lepšího vzkříšení. 36  Ano, jiní byli zkoušeni posměchem a mrskáním, vskutku ještě více, pouty+ a vězeními.+ 37  Byli kamenováni,+ byli zkoušeni,+ byli rozřezáváni pilou, umírali+ pobiti mečem, chodili v ovčích kůžích,+ v kozích kůžích, zatímco byli v nouzi,+ v souženích+ a špatně se [s nimi] zacházelo;+ 38  a svět jich nebyl hoden. Putovali po pouštích a horách a jeskyních+ a doupatech země. 39  A přece ti všichni, ačkoli obdrželi svědectví prostřednictvím své víry, nezažili [splnění toho] slibu,+ 40  protože Bůh pro nás+ předvídal* něco lepšího,+ aby nebyli učiněni dokonalými+ odděleně od nás.+

Poznámky

„Jisté očekávání.“ Dosl. „stání pod“. Řec. hy·poʹsta·sis; lat. sub·stanʹti·a.
„Zřejmý projev.“ Nebo „přesvědčivý důkaz“. Řec. eʹleg·chos; lat. ar·gu·menʹtum. Srovnej Jana 16:8 ppč.
Dosl. „věcí“. Řec. prag·maʹton.
„Muži starých časů.“ Dosl. „starší muži“. Řec. pre·sbyʹte·roi.
Nebo „byly připraveny; byly přizpůsobeny“. Dosl. „byly přizpůsobeny dolů“. Řec. ka·ter·tiʹsthai.
Nebo „pořádky věcí“. Řec. tous ai·oʹnas; lat. saeʹcu·la; J22(heb.) ha·ʽó·la·mimʹ.
Dosl. „dárcem oplácejícím odměnou“.
Dosl. „tvůrcem“. Řec. te·chniʹtes.
Nebo „zdravili; objímali; oslavovali“.
Nebo „Abraham, když byl zkoušen, (jakoby) obětoval“.
Nebo „přistoupil k tomu, aby“.
Dosl. „v podobenství“. Řec. en pa·ra·bo·leiʹ.
V souladu s významem heb. textu v 1Mo 47:31, kde viz ppč.
Dosl. „odepřel“.
„Kristovu.“ Řec. tou Chri·stouʹ; lat. Chriʹsti; J17,18,22(heb.) ham·Ma·šiʹach, „Mesiáš (Pomazaný)“.
Nebo „skutečně slavil“.
Řec. paʹscha; lat. paʹscha; J17,18,22(heb.) hap·peʹsach, „pasach“.
Nebo „byly obléhány“.
Dosl. „ústům“.
Nebo „opatřil“.