Galaťanům 5:1–26

5  Pro takovou svobodu* nás Kristus osvobodil.+ Stůjte proto pevně+ a nedejte se opět zapřáhnout do jha otroctví.+  Vizte, já, Pavel, vám říkám, že dáte-li se obřezat,+ Kristus vám nic neprospěje.  Nadto vydávám svědectví opět každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovávat celý Zákon.+  Jste odloučeni od Krista, ať jste kdokoli, kdo se pokoušíte být prohlášeni za spravedlivé prostřednictvím zákona;+ odpadli jste od jeho nezasloužené laskavosti.+  My dychtivě duchem čekáme na vytouženou spravedlnost* vyplývající z víry.+  Pokud jde totiž o Krista Ježíše,* ani obřízka, ani neobřízka nemá žádnou hodnotu,+ ale víra,+ jež působí skrze lásku.+  Běželi jste dobře.+ Kdo vám zabránil, abyste dále neposlouchali pravdu?+  Takové přesvědčování není od Toho, kdo vás povolává.+  Trochu kvasu zkvasí celé těsto.+ 10  Důvěřuji+ vám, kdo jste ve spojení+ s Pánem,* že nebudete smýšlet jinak; ale ten, kdo vám působí těžkosti,+ ponese [svůj] rozsudek+ bez ohledu na to, kým snad je. 11  Pokud jde o mne, bratři, jestliže dosud kážu obřízku, proč jsem dosud pronásledován? Pak byl vskutku odstraněn+ kámen klopýtání,*+ mučednický kůl.*+ 12  Kéž by se dali dokonce vykleštit*+ ti, kteří se vás pokoušejí převrátit.+ 13  Byli jste ovšem povoláni ke svobodě,+ bratři; jen této svobody nepoužívejte jako popudu pro tělo,+ ale láskou služte jeden druhému jako otroci.+ 14  Vždyť celý Zákon je naplněn v jednom výroku,+ totiž: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“+ 15  Jestliže však jeden druhého dál koušete a požíráte,+ dávejte pozor, abyste jeden druhého nevyhladili.+ 16  Říkám však: Choďte stále duchem+ a neprovedete vůbec žádnou tělesnou touhu.+ 17  Vždyť tělo je ve své touze proti duchu+ a duch proti tělu, neboť se staví proti sobě, takže právě to, co byste rádi dělali, neděláte.+ 18  Dále, jestliže jste vedeni duchem,+ nejste pod zákonem.+ 19  Skutky těla jsou zjevné,+ totiž smilstvo,*+ nečistota,* nevázané chování,*+ 20  modlářství, provozování spiritismu,*+ nepřátelství, rozepře, žárlivost, výbuchy hněvu, sváry, rozdělení, sekty,* 21  závist, pitky,+ hýření a podobné věci. Pokud jde o tyto věci, předem vás varuji, stejně jako jsem vás předem varoval, že ti, kdo provádějí+ takové věci, nezdědí Boží království.+ 22  Naproti tomu ovoce+ ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,+ víra, 23  mírnost, sebeovládání.+ Proti tomu není zákon.+ 24  Nadto ti, kdo patří Kristu Ježíši, přibili na kůl* tělo spolu s jeho vášněmi a touhami.+ 25  Jestliže žijeme duchem, také dál řádně duchem choďme.+ 26  Nestaňme se samolibými, nevyvolávejme mezi sebou soutěživost*+ a jeden druhému nezáviďme.+

Poznámky

Nebo „Její svobodou“. Řec. Tei e·leu·the·riʹai.
Dosl. „naději spravedlnosti“.
„Ježíše.“ B vynechává.
„Důvěřuji v Jehovu, pokud jde o vás“, J7,8.
Nebo „pohoršení“. Dosl. „to, co působí pád“. Řec. to skanʹda·lon; lat. scanʹda·lum.
Viz dodatek 5C.
„Kéž by se dali dokonce vykleštit“, P46אABD; J7,8 „Kéž by byli dokonce odříznuti z [místa] před Jehovovýma očima“.
Viz dodatek 5A.
Nebo „špinavost; zkaženost; oplzlost“. Řec. a·ka·thar·siʹa; J17,22(heb.) tum·ʼahʹ. Viz Ez 22:15, ppč. „nečistotu“.
Nebo „prostopášnost; bezuzdnost; nestoudné chování“. Řec. a·selʹgei·a; Vgc(lat.) im·pu·di·ciʹti·a; J18,22(heb.) zim·mahʹ. Viz Př 10:23, ppč. „chování“.
Nebo „užívání drog“. Řec. far·ma·kiʹa. Viz Zj 21:8, ppč. „spiritismus“.
„Sekty.“ Řec. hai·reʹseis; lat. secʹtae.
Nebo „připevnili na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
Nebo „nenuťme se navzájem k měření sil“.