Galaťanům 2:1–21

2  Potom jsem šel po čtrnácti letech opět do Jeruzaléma+ s Barnabášem+ a vzal jsem s sebou také Tita.  Šel jsem však kvůli zjevení.+ A předložil jsem jim dobrou zprávu,+ kterou kážu* mezi národy, avšak soukromě před těmi, kteří byli vynikajícími muži, abych snad nějak neběžel+ nebo dříve neběhal marně.+  Nicméně ani Titus,+ který byl se mnou, nebyl nucen dát se obřezat,+ ačkoli je Řek.  Ale kvůli falešným bratrům,+ [kteří byli] tiše uvedeni,+ kteří se vloudili, aby slídili po naší svobodě,+ kterou máme ve spojení s Kristem Ježíšem, aby nás úplně zotročili+ —  těm jsme se nevzdali, takže bychom se poddali,+ ani na hodinu ne, aby u vás zůstala pravda+ dobré zprávy.  Avšak ti, kteří se zdáli být něčím+ — ať byli dříve jakýmikoli lidmi, to pro mne není rozhodující+ — Bůh* nedá na vnější vzhled člověka —,+ mně ti vynikající muži vskutku nepředali nic nového.  Ale naopak, když viděli, že mi byla svěřena+ dobrá zpráva pro ty, kdo jsou neobřezaní,*+ právě jako Petrovi pro ty, kdo jsou obřezaní*+ —  neboť Ten, kdo dal Petrovi potřebnou moc k apoštolátu pro ty, kdo jsou obřezaní, dal také mně moc+ pro ty, kdo jsou z národů —  ano, když poznali nezaslouženou laskavost,+ jež mi byla dána,+ Jakub+ a Kéfas a Jan, kteří se zdáli být sloupy,+ podali mně a Barnabášovi+ pravici k podílnictví,+ abychom my šli k národům, ale oni k těm, kdo jsou obřezaní. 10  Pouze bychom měli mít na mysli chudé.+ Právě to jsem také s opravdovostí usiloval dělat.+ 11  Když však Kéfas+ přišel do Antiochie,+ odporoval jsem mu* tváří v tvář, protože stál odsouzen.+ 12  Před příchodem jistých lidí od Jakuba+ totiž jídával+ s lidmi z národů; ale když přišli, odtahoval se a odděloval se ze strachu+ před těmi z třídy obřezaných.*+ 13  Ostatní Židé se k němu v tomto předstírání také připojili,+ takže i Barnabáš+ se jimi dal svést k jejich předstírání.* 14  Ale když jsem viděl, že nechodí přímo podle pravdy dobré zprávy,+ řekl jsem přede všemi Kéfovi:+ „Jestliže ty, ačkoli jsi Žid, žiješ jako národy, a ne jako Židé, jak to, že nutíš lidi z národů, aby žili podle židovské zvyklosti?“+ 15  My, kteří jsme přirození Židé,+ a ne hříšníci+ z národů, 16  víme, že člověk je prohlášen za spravedlivého*+ ne díky skutkům zákona, ale pouze prostřednictvím víry+ v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Krista Ježíše, abychom byli prohlášeni za spravedlivé díky víře v Krista, a ne díky skutkům zákona,+ protože díky skutkům zákona nebude prohlášeno za spravedlivé žádné tělo.+ 17  Jestliže nyní my, kteří se snažíme o to, abychom byli prohlášeni za spravedlivé prostřednictvím Krista,+ jsme také sami byli shledáni jako hříšníci,+ je Kristus ve skutečnosti služebníkem hříchu?+ Kéž se to nikdy nestane! 18  Jestliže totiž stavím znovu právě to, co jsem kdysi zbořil,+ projevuji se jako přestupník.+ 19  Pokud jde o mne, já jsem prostřednictvím zákona zemřel vůči zákonu,+ abych ožil vůči Bohu.+ 20  Jsem přibit na kůl* s Kristem.+ Již to nejsem já, kdo žije,+ ale je to Kristus, který žije ve spojení se mnou.+ Skutečně život, který nyní žiji v těle,+ žiji vírou v Božího Syna, jenž mě miloval a vydal se za mne.+ 21  Neodstrkuji Boží nezaslouženou laskavost,+ neboť je-li spravedlnost prostřednictvím zákona,+ Kristus vlastně zemřel nadarmo.+

Poznámky

Nebo „ohlašuji“. Řec. ke·rysʹso; lat. praeʹdi·co. Srovnej Da 5:29, ppč. „ohlásili“.
„Bůh“, P46אABCD; J7,8 „Jehova“.
Dosl. „z neobřízky“.
Dosl. „z obřízky“.
Dosl. „postavil jsem se proti němu“.
Dosl. „(těmi) z obřízky“.
Dosl. „pokrytectví“. Řec. hy·po·kriʹsei.
Dosl. „je ospravedlňován“. Řec. di·kai·ouʹtai.
Nebo „připevněn na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.