Filipanům 1:1–30

1  Pavel a Timoteus, otroci+ Krista Ježíše, všem svatým ve spojení s Kristem Ježíšem, kteří jsou ve Filipech,+ spolu s dozorci* a služebními pomocníky:*+  Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.+  Děkuji vždy svému Bohu při každé vzpomínce na vás,+  při každé své úpěnlivé prosbě za vás všechny,+ když s radostí předkládám svou úpěnlivou prosbu,  protože jste přispívali+ k dobré zprávě od prvního dne až do této chvíle.  Důvěřuji totiž, že právě ten, kdo ve vás začal dobré dílo, je dokončí+ do dne+ Ježíše Krista.  Je naprosto správné, abych si to o vás všech myslel, protože vás mám v srdci,+ všechny, kdo jste se mnou podílníky+ na nezasloužené laskavosti, jak v mých [vězeňských] poutech,+ tak při obhajobě+ a zákonném+ prosazování dobré zprávy.  Bůh je totiž můj svědek, jak po vás všech prahnu s tak něžnou náklonností,+ jakou má Kristus Ježíš.  A za to se stále modlím, aby vaše láska ještě víc a více oplývala+ přesným poznáním*+ a plnou rozlišovací schopností;*+ 10  abyste se ujišťovali o důležitějších věcech+ tak, abyste byli bez kazu+ a nepřiváděli jiné ke klopýtání+ až do Kristova dne 11  a abyste byli naplněni spravedlivým ovocem,+ které je prostřednictvím Ježíše Krista, k Boží slávě a chvále.+ 12  Toužím bratři, abyste věděli, že mé záležitosti dopadly spíše k pokroku dobré zprávy+ než jinak, 13  takže se má pouta+ stala veřejně známými ve spojení s Kristem mezi celou pretoriánskou gardou* a všemi ostatními;+ 14  a protože většina bratrů v Pánu pociťuje důvěru pro má [vězeňská] pouta, projevují tím větší odvahu nebojácně mluvit Boží slovo.+ 15  Někteří ovšem kážou KRISTA ze závisti a soupeření,+ ale jiní také z dobré vůle.+ 16  Ti druzí veřejně oznamují KRISTA z lásky, neboť vědí, že jsem zde postaven k obhajobě+ dobré zprávy; 17  ale ti první to dělají ze svárlivosti,+ ne z čisté pohnutky, neboť se domnívají, že [mi] v mých [vězeňských] poutech způsobí soužení.+ 18  Co na tom? [Nic,] jedině to, že každým způsobem, ať předstíraně,+ nebo pravdivě, je Kristus veřejně oznamován,+ a z toho se raduji. Vskutku se budu i dál radovat, 19  neboť vím, že to povede k mé záchraně* prostřednictvím vašich úpěnlivých proseb+ a poskytnutím ducha Ježíše Krista,+ 20  v souladu s mým dychtivým očekáváním+ a nadějí,+ že nebudu v žádném ohledu zahanben,+ ale že ve vší volnosti řeči+ jako vždy předtím, tak i nyní bude Kristus veleben prostřednictvím mého těla+ buď životem, nebo smrtí.+ 21  Vždyť v mém případě žít je Kristus,+ a zemřít+ zisk. 22  Jestliže to bude žít dál v těle, je to ovoce mé práce+ — a přece, co si vybrat, to nedávám na vědomí.* 23  Jsem pod tlakem těchto dvou věcí;+ ale to, po čem opravdu toužím, je, abych byl propuštěn* a byl s Kristem,+ neboť to je určitě mnohem lepší.+ 24  Pro vás je však potřebnější, abych zůstal v těle.+ 25  Důvěřuji tomu, a tak vím, že zůstanu+ a budu s vámi všemi přebývat pro váš pokrok+ a radost, která patří k [vaší] víře, 26  aby překypovalo vaše jásání v Kristu Ježíši kvůli mně tím, že u vás budu opět přítomen.* 27  Jen se chovejte* způsobem hodným+ dobré zprávy o KRISTU, abych, ať již přijdu a uvidím vás, nebo budu nepřítomen, slyšel o tom, co se vás týká, že stojíte pevně v jednom duchu, jako jedna duše*+ zápasíte bok po boku za víru v dobrou zprávu 28  a v žádném ohledu se nelekáte svých odpůrců.+ Právě to je pro ně důkazem zničení, ale pro vás záchrany;+ a toto [znamení] je od Boha, 29  protože vám byla dána výsada pro Krista, abyste v něj nejen uvěřili,+ ale také pro něj trpěli.+ 30  Máte totiž stejný boj, jaký jste viděli v mém případě+ a o jakém nyní v mém případě slyšíte.+

Poznámky

„Dozorci.“ Řec. e·pi·skoʹpois, 3. p., mn. č.; J17(heb.) hap·peqi·dhimʹ, „dozorci“, s určitým členem.
Nebo „diákoni“. Řec. di·a·koʹnois, 3. p., mn. č.; lat. di·aʹco·nis.
Dosl. „v přesném poznání“. Řec. en e·pi·gnoʹsei; lat. in sci·enʹti·a.
Dosl. „smyslovým vnímáním“. Řec. ai·stheʹsei; lat. senʹsu.
Dosl. „praetoriem“. Osobní stráž římského císaře.
Nebo „mému propuštění“.
Nebo „co si zvolit, nevím“.
Pojednání o výrazu ‚propuštění‘ je v dodatku 5D.
Viz dodatek 5B.
Nebo „chovejte se dále jako občané“.
Nebo „jako jeden člověk“.