Efezanům 6:1–24

6  Děti, poslouchejte* své rodiče+ ve spojení+ s Pánem,* protože toto je spravedlivé:+  „Cti svého otce a [svou] matku“,+ což je první příkaz se slibem:+  „Aby se ti dobře vedlo a abys vytrval dlouho na zemi.“+  A vy otcové, nedrážděte* své děti,+ ale dál je vychovávejte+ v kázni+ a v Jehovově* myšlenkovém usměrňování.*+  Otroci, poslouchejte ty, kdo jsou v tělesném smyslu [vašimi] pány,+ s bázní a chvěním+ v upřímnosti svého srdce, jako KRISTA,  ne službou naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem,+ ale jako Kristovi otroci, kteří činí Boží vůli celou duší.+  Buďte otroky s dobrými sklony jako Jehovovi,*+ a ne lidem,  neboť víte, že každý, ať dělá cokoli dobrého, obdrží to od Jehovy* zpět,+ ať je otrok, nebo svobodný.+  Také vy, páni, jim čiňte stejně a zanechte vyhrožování,+ protože víte, že jejich i váš Pán+ je v nebesích, a u něho není stranickost.+ 10  Konečně dál získávejte moc+ v Pánu a v mohutnosti jeho síly.+ 11  Oblečte si úplnou výzbroj+ od Boha, abyste byli schopni pevně stát proti Ďáblovým pletichám,*+ 12  protože nezápasíme+ proti krvi a tělu, ale proti vládám,+ proti autoritám,+ proti světovládcům*+ této tmy, proti ničemným duchovním silám+ v nebeských místech. 13  Proto uchopte úplnou výzbroj* od Boha,+ abyste byli schopni odporovat v ničemném dnu a pevně stát, až všechno důkladně vykonáte.+ 14  Stůjte proto pevně s bedry opásanými+ pravdou+ a mějte na sobě pancíř spravedlnosti,+ 15  a s nohama+ obutýma výstrojí* dobré zprávy o pokoji.+ 16  Především uchopte velký štít víry,+ kterým budete schopni uhasit všechny ohnivé střely toho ničemného.+ 17  Přijměte také přilbu+ záchrany a meč+ ducha,+ to je Boží slovo,+ 18  zatímco se při každé příležitosti v duchu budete stále modlit každým druhem modlitby+ a úpěnlivé prosby.+ A proto zůstaňte bdělí s naprostou stálostí a s úpěnlivou prosbou ve prospěch všech svatých, 19  i za mne, aby mi, když otevřu ústa, byla dána schopnost mluvit+ a s volností řeči+ dávat na vědomí posvátné tajemství dobré zprávy,+ 20  pro kterou jednám jako vyslanec+ v řetězech; abych ve spojitosti s tím mluvil se smělostí* tak, jak mám mluvit.+ 21  Abyste také věděli o mých záležitostech, jak se mi vede, to vše vám dá na vědomí Tychikos,+ milovaný bratr a věrný služebník v Pánu.+ 22  Posílám ho k vám právě proto, abyste věděli o věcech, které se nás týkají, a aby utěšil vaše srdce.+ 23  Kéž mají bratři pokoj a lásku s vírou od Boha, Otce, a Pána Ježíše Krista. 24  Kéž je nezasloužená laskavost+ se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista v neporušenosti.

Poznámky

Dosl. „buďte poslušné“.
„Ve spojení s Pánem“, P46אADcVgSyh‚pArm; BD* vynechávají.
Dosl. „neprovokujte ke zlobě“.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „vkládání mysli do“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „lstivým skutkům“. Řec. me·tho·diʹas; lat. in·siʹdi·as.
Dosl. „mocným světa“. Řec. ko·smo·kraʹto·ras.
Dosl. „panoplii“. Řec. ten pa·no·pliʹan; lat. ar·ma·tuʹram.
„Výstrojí.“ Dosl. „v připravenosti; v pohotovosti“.
Nebo „s volností řeči“.