Efezanům 4:1–32

4  Já, vězeň+ v Pánu, vás proto snažně prosím, abyste chodili hodni+ povolání, kterým jste byli povoláni,+  s úplnou ponížeností mysli+ a mírností, s trpělivostí,+ abyste se navzájem snášeli v lásce,+  s opravdovostí usilovali o zachování jednoty ducha ve sjednocujícím svazku pokoje.+  Je jedno tělo+ a jeden duch,+ stejně jako jste byli povoláni v té jedné naději,+ ke které jste byli povoláni;  jeden Pán,+ jedna víra,+ jeden křest;+  jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.  Každému z nás byla dána nezasloužená laskavost+ podle toho, jak KRISTUS vyměřil velkorysý dar.+  Proto říká:* „Když vystoupil do výše, odvedl zajatce; dal dary [v podobě] lidí.“*+  Co jiného tedy znamená výraz „vystoupil“,+ než že také sestoupil do nižších oblastí, totiž na zemi?+ 10  Právě ten, kdo sestoupil, je také ten, kdo vystoupil vysoko nad všechna nebesa,+ aby dal všemu plnost.*+ 11  A dal některé jako apoštoly,+ některé jako proroky,+ některé jako evangelisty,*+ některé jako pastýře a učitele,+ 12  s ohledem na usměrňování*+ svatých, pro služební dílo, pro budování KRISTOVA těla,+ 13  dokud všichni nedosáhneme jednoty ve víře a v přesném poznání Božího Syna, k dospělému+ muži, k míře vzrůstu, který patří ke KRISTOVĚ plnosti;+ 14  abychom již nebyli nemluvňaty, zmítáni jako na vlnách+ a unášeni sem a tam každým větrem učení+ prostřednictvím lidské šalebnosti,+ prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu. 15  Ale tím, že mluvíme pravdu,*+ vyrůstejme láskou ve všem v toho,+ kdo je hlavou,+ [v] Krista. 16  Z něho celé tělo+ tím, že je spolu harmonicky spojeno a utvořeno ke spolupráci* prostřednictvím každého kloubu, který dává, co je zapotřebí, podle působení každého jednotlivého údu v patřičné míře, směřuje k růstu těla pro jeho budování v lásce.+ 17  To říkám a vydávám o tom svědectví v Pánu proto, abyste již dále nechodili, právě jak chodí i národy+ v neužitečnosti své mysli,+ 18  přičemž jsou myšlenkově ve tmě+ a odcizeni+ životu, který patří Bohu, kvůli nevědomosti,+ jež je v nich, kvůli necitelnosti+ svého srdce. 19  Nechali za sebou všechen mravní smysl,+ oddali se nevázanému+ chování,* aby chamtivě+ páchali kdejakou nečistotu.*+ 20  Ale vy jste se neučili, že je KRISTUS takový,+ 21  pokud jste jej vskutku slyšeli a byli jím vyučováni,+ právě jako je pravda+ v Ježíšovi, 22  že byste měli odložit starou osobnost,+ která odpovídá vašemu dřívějšímu způsobu chování a která se kazí+ podle svých podvodných tužeb;+ 23  ale že byste měli být obnoveni v síle, která podněcuje vaši mysl,*+ 24  a měli byste obléci+ novou osobnost,+ jež byla stvořena+ podle Boží vůle v pravé spravedlnosti+ a věrné oddanosti. 25  Proto nyní, když jste odložili faleš,+ mluvte každý z vás pravdu se svým bližním,+ protože jsme údy, které patří k sobě.+ 26  Zlobte se,* a přece nehřešte;+ ať slunce nezapadne nad vaší podrážděnou náladou,+ 27  ani nedávejte místo Ďáblovi.+ 28  Zloděj ať již nekrade,+ ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo,+ aby měl co rozdávat někomu, [kdo je] v nouzi.+ 29  Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo,+ ale každé slovo, které je dobré k budování podle potřeby, aby předalo posluchačům to, co je příznivé.+ 30  Nezarmucujte* také Božího svatého ducha,+ kterým jste byli zapečetěni+ pro den propuštění výkupným.+ 31  Ať je od vás odňata všechna zlomyslná hořkost+ a hněv a zloba a jekot a utrhačná řeč+ spolu s veškerou špatností.+ 32  Ale staňte se jeden k druhému laskavými,+ něžně soucitnými,+ velkoryse jeden druhému odpouštějte, právě jako vám Bůh také velkoryse odpustil skrze Krista.+

Poznámky

Zájmeno stř. nebo m. r.
Nebo „skládající se z lidí“, v souladu se Ža 68:18 [68:19 M; 67:19 LXX]. Dosl. „lidem“.
Nebo „aby všechny věci splnil“.
Nebo „misionáře“. Řec. eu·ag·ge·li·stasʹ; lat. e·van·ge·liʹstas.
Nebo „přivedení do správné polohy“.
Nebo „Ale tím, že jsme pravdomluvní“.
Dosl. „utvořeno, aby šlo pohromadě“.
„Nevázanému chování.“ Řec. tei a·sel·geiʹai, 3. p., j. č. Viz Ga 5:19, ppč. „chování“.
Viz Ga 5:19, ppč. „nečistota“.
Dosl. „v ducha své mysli“.
Dosl. „Buďte učiněni rozzlobenými“.
Dosl. „Nepůsobte zármutek“.