5. Mojžíšova 7:1–26

7  Až tě Jehova, tvůj Bůh, konečně přivede do země, do níž jdeš, abys ji vzal do vlastnictví,+ odklidí také před tebou lidnaté národy,+ Chetity+ a Girgašejce+ a Amorejce+ a Kananejce+ a Perizejce+ a Chivijce+ a Jebusejce,+ sedm národů lidnatějších a mocnějších, než jsi ty.+  A Jehova, tvůj Bůh, ti je jistě zanechá, a porazíš je.+ Zcela jistě bys je měl zasvětit zničení.+ Neuzavřeš s nimi žádnou smlouvu ani jim neprojevíš žádnou přízeň.+  A neuzavřeš s nimi manželský svazek. Svou dceru nedáš jeho synovi a jeho dceru nevezmeš pro svého syna.+  Odvrátí totiž tvého syna, aby mě nenásledoval, a jistě budou sloužit jiným bohům;+ a Jehovův hněv vskutku vzplane proti vám, a jistě tě spěšně vyhladí.+  Naopak byste jim měli učinit toto: Jejich oltáře byste měli strhnout+ a jejich posvátné sloupy byste měli zbořit+ a jejich posvátné kůly*+ byste měli podetnout+ a jejich rytiny byste měli spálit ohněm.+  Jsi totiž svatý lid pro Jehovu, svého Boha.+ Tebe Jehova, tvůj Bůh, vyvolil, aby ses stal jeho lidem, zvláštním majetkem, ze všech národů, které jsou na povrchu zemské půdy.+  Ne proto, že jste byli nejlidnatější ze všech národů, vám Jehova projevil náklonnost, takže vás vyvolil;+ vždyť jste byli nejmenší ze všech národů.+  Ale protože vás Jehova miloval+ a protože dodržoval přísežné prohlášení, které přísahal vašim praotcům,+ proto vás Jehova vyvedl silnou rukou,+ aby tě vyplatil z domu otroků,+ z ruky faraóna, egyptského krále.  A dobře víš, že Jehova, tvůj Bůh, je [pravý] Bůh,+ věrný Bůh,*+ který dodržuje smlouvu+ a [projevuje] milující laskavost* do tisíce generací v případě těch, kdo ho milují, a těch, kdo dodržují jeho přikázání,+ 10  ale tomu, kdo ho nenávidí, oplácí do obličeje tím, že ho ničí.+ Nezaváhá vůči tomu, kdo ho nenávidí; oplatí mu do obličeje. 11  A budeš dodržovat přikázání a předpisy a soudcovská rozhodnutí, které ti dnes přikazuji, tím, že je budeš činit.+ 12  A protože nadále nasloucháte těmto soudcovským rozhodnutím a opravdu je dodržujete a opravdu je provádíte,+ stane se, že Jehova, tvůj Bůh, dodrží vůči tobě smlouvu a [projeví ti] milující laskavost,+ o níž přísahal tvým praotcům.+ 13  A jistě tě bude milovat a žehnat ti+ a rozmnoží tě+ a bude žehnat plodu tvého břicha+ a plodu tvé půdy,+ tvému obilí a tvému mladému vínu a tvému oleji, mladým tvých krav a potomstvu tvého bravu+ na půdě, o níž přísahal tvým praotcům, že ti [ji] dá.+ 14  Staneš se nejpožehnanějším ze všech národů.+ Neprokáže se v tobě být muž nebo žena bez potomstva, ani mezi tvými domácími zvířaty.+ 15  A Jehova jistě od tebe odstraní každou nemoc; a pokud jde o všechny zlé egyptské choroby, které jsi znal,+ nenaloží je na tebe a vskutku je dá na všechny, kteří tě nenávidí. 16  A strávíš všechny národy, které ti dává Jehova, tvůj Bůh.+ Tvé oko je nebude litovat;+ a nebudeš sloužit jejich bohům,+ protože to ti bude léčkou.+ 17  V případě, že si v srdci řekneš: ‚Tyto národy jsou pro mne příliš lidnaté. Jak budu schopen je zahnat?‘,+ 18  nebudeš se jich bát.+ Rozhodně by sis měl pamatovat, co udělal Jehova, tvůj Bůh, faraónovi a celému Egyptu,+ 19  velké projevy, které viděly tvé oči,+ a znamení a zázraky+ a silnou ruku+ a vztaženou paži,+ jíž tě Jehova, tvůj Bůh, vyvedl.+ Tak učiní Jehova, tvůj Bůh, všem národům, před nimiž máš strach.+ 20  A Jehova, tvůj Bůh, na ně také pošle pocit skleslosti,*+ dokud nezahynou ti, kdo byli ponecháni+ a kdo se před tebou skrývali. 21  Nebudeš kvůli nim otřesen, neboť Jehova, tvůj Bůh, je ve tvém středu,+ velký a bázeň vzbuzující Bůh.+ 22  A Jehova, tvůj Bůh, jistě před tebou tyto národy ponenáhlu vytlačí.+ Nebude ti dovoleno, abys s nimi skoncoval rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká polní zvířata. 23  A Jehova, tvůj Bůh, ti je jistě zanechá a rozežene je velkým rozehnáním, dokud nebudou vyhlazeni.+ 24  A jistě ti vydá do ruky jejich krále,+ a zničíš jejich jména zpod nebes.+ Nikdo se proti tobě pevně nepostaví,+ dokud je nezahubíš.+ 25  Rytiny jejich bohů byste měli spálit v ohni.+ Nebudeš toužit po stříbře a zlatě na nich+ ani si je vskutku nevezmeš,+ abys jím nebyl lapen do léčky;+ pro Jehovu, tvého Boha, je to totiž něco odporného.+ 26  A nepřineseš si do domu odpornou věc a nestaneš se skutečně věcí zasvěcenou zničení* jako ona. Měl by sis to důkladně hnusit a mít k tomu naprostý odpor,+ protože je to něco zasvěceného zničení.+

Poznámky

Nebo „jejich Ašerim“.
Věrný Bůh“, M(heb. ha·ʼElʹ han·ne·ʼemanʹ)Sam; řec. The·osʹ pi·stosʹ; lat. Deʹus ... fi·deʹlis. Viz dodatek 1G.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
„Pocit skleslosti.“ Viz 2Mo 23:28 a Joz 24:12 ppč.
„Věcí zasvěcenou zničení.“ Heb. cheʹrem; řec. a lat. a·naʹthe·ma, „prokletou věcí“. Viz Ga 1:8 ppč.