5. Mojžíšova 34:1–12

34  Potom Mojžíš přistoupil k tomu, aby vystoupil z moabských pouštních plání na horu Nebo,+ na vrcholek Pisgy,+ jež je čelem k Jerichu.+ A Jehova mu ukázal celou zemi, Gilead až k Danu,+  a celého Naftaliho a zemi Efrajima a Manasseho a celou zemi Judovu až k západnímu moři+  a Negeb+ a Oblast,*+ údolní pláň Jericha, města palem,+ až k Coaru.*+  A Jehova přikročil k tomu, aby mu řekl: „To je země, o níž jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, když jsem řekl: ‚Tvému semeni ji dám.‘+ Způsobil jsem, abys ji na vlastní oči viděl, jelikož tam nepřejdeš.“+  Potom tam v moabské zemi Jehovův sluha* Mojžíš zemřel+ na Jehovovo nařízení.+  A přistoupil k tomu, aby ho pohřbil v údolí v moabské zemi před Bet-peorem,+ a nikdo až do tohoto dne nepoznal jeho hrob.+  A Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel.+ Jeho oko se nezakalilo+ a jeho životní síla neuprchla.+  A izraelští synové přistoupili k tomu, aby plakali pro Mojžíše na moabských pouštních pláních třicet dnů.+ Posléze se naplnily dny pláče [v] období truchlení za Mojžíše.  A Jozue, syn Nunův, byl plný ducha moudrosti,+ neboť Mojžíš na něho vložil ruku;+ a izraelští synové mu začali naslouchat a činili, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 10  Ale ještě nikdy nepovstal v Izraeli prorok jako Mojžíš,+ jehož znal Jehova tváří v tvář,+ 11  pokud jde o všechna znamení a zázraky, které ho Jehova poslal činit v egyptské zemi+ faraónovi a všem jeho sluhům a celé jeho zemi, 12  a pokud jde o celou tu silnou ruku a celou tu velkou posvátnou úctyhodnost, kterou Mojžíš projevoval před očima celého Izraele.+

Poznámky

Nebo „Pánev“. Srovnej 1Mo 13:10, ppč. „Oblast“.
Ve v. 1b–3 „A Jehova mu ukázal ... až k Coaru“ Sam uvádí: „A Jehova mu ukázal celou zemi od řeky Egypt až k velké řece, k řece Eufrat a k západnímu moři“. Srovnej 11:24; 1Mo 15:18.
Nebo „otrok“.