5. Mojžíšova 33:1–29

33  A to je požehnání,+ jímž Mojžíš, muž [pravého] Boha,+ požehnal izraelským synům před svou smrtí.  A přistoupil k tomu, aby řekl: „Jehova — přišel ze Sinaje+a vyšlehl na ně ze Seiru.+Zazářil z hornatého kraje Paran+a s ním byly svaté myriády,*+po jeho pravici válečníci, kteří k nim patří.*+   Hýčkal také svůj lid;*+všichni jejich* svatí jsou v tvé ruce.+A oni — oni spočívali u tvých nohou;*+začali přijímat něco z tvých slov.+   (Mojžíš nám uložil zákon jako příkaz,*+vlastnictví Jákobova sboru.+)   A stal se králem v Ješurunu,*+když se shromáždily hlavy lidu,+úhrnný počet izraelských kmenů.+   Ať Ruben žije a nevymírá,+a jeho mužů ať [ne]ubude.“*+   A to bylo Judovo [požehnání],*+ když přikročil k tomu, aby řekl: „Slyš, Jehovo, Judův hlas,+a kéž ho přivedeš k jeho lidu.Jeho paže zápolily o to, co je jeho;*a kéž se prokážeš jako pomocník proti jeho protivníkům.“+   A o Levim řekl:+ „Tvé Tummim* a tvé Urim+ patří muži, [který je] ti věrně oddán,*+jehož jsi vyzkoušel u Masy.+Začal jsi s ním zápolit u vod Meriba,+   [s] mužem, jenž řekl svému otci a své matce: ‚Neviděl jsem ho.‘Ani své bratry neuznal+a své syny neznal.Drželi se totiž tvé řeči,+a dále zachovávali tvou smlouvu.+ 10  Ať poučují Jákoba v tvých soudcovských rozhodnutích+a Izrael v tvém zákoně.+Ať dávají před tvé chřípí kadidlo+a celou oběť na tvůj oltář.+ 11  Požehnej, Jehovo, jeho životní energii+a kéž projevíš zalíbení v činnosti jeho rukou.+Krutě raň do boků ty, kdo proti němu povstávají,+a ty, kdo ho prudce nenávidí, aby nepovstali.“+ 12  O Benjamínovi řekl:+ „Ať milovaný+ Jehovův přebývá u něho v bezpečí,+zatímco mu celý den poskytuje přístřeší,+a bude přebývat mezi jeho rameny.“+ 13  A o Josefovi řekl:+„Kéž je jeho země ustavičně požehnaná od Jehovy+vybranými nebeskými věcmi, rosou,*+a vodní hlubinou ležící dole,+ 14  a vybranými věcmi, plody slunce,+a vybranými věcmi, výnosem lunárních měsíců,+ 15  a tím nejvybranějším z hor na východě,+a vybranými věcmi pahorků trvajících na neurčito, 16  a vybranými věcmi země a její plností,+a schválením Toho, jenž přebývá v trnitém keři.+ Kéž přijdou na hlavu Josefovu+a na temeno hlavy toho vyčleněného* z jeho bratrů.+ 17  Jako prvorozenec býka je jeho nádhera,+a jeho rohy jsou rohy divokého býka.*+Jimi bude trkat národy+všechny dohromady [až] do konců země,a jsou to desítky tisíc Efrajima+a jsou to tisíce Manasseho.“ 18  A o Zebulonovi řekl:+ „Raduj se, Zebulone, ve svém vycházení,+a Isachare, ve svých stanech.+ 19  Zavolají k hoře národy.Tam budou obětovat oběti spravedlnosti.+Budou totiž sát hojné jmění moří+a utajené zásoby písku.“* 20  A o Gadovi řekl:+ „Požehnaný je ten, kdo rozšiřuje Gadova pomezí.+Jako lev* bude přebývat+a roztrhá paži, ano, temeno hlavy.+ 21  A vybere si první část pro sebe,*+neboť tam je vyhrazen příděl toho, kdo dává ustanovení.+A hlavy lidu se shromáždí.*Jistě vykoná Jehovovu spravedlnosta jeho soudcovská rozhodnutí s Izraelem.“ 22  A o Danovi řekl:+ „Dan je lvíče.+Bude vyskakovat z Bašanu.“+ 23  A o Naftalim řekl:+ „Naftali je nasycen schváleníma je plný Jehovova požehnání.Vezmi přece do vlastnictví západ a jih.“*+ 24  A o Ašerovi řekl:+ „Požehnaný syny je Ašer.+Ať se stane schváleným svými bratry+a tím, kdo si máčí nohu v oleji.+ 25  Železo a měď jsou zámky tvých bran+a úměrná tvým dnům je tvá pohodlná chůze.* 26  Není nikdo jako [pravý] Bůh*+ Ješuruna,+[Poznámka pod čarou]který jede po nebi tobě na pomoc+a po mračné obloze ve své vznešenosti.*+ 27  Úkrytem je BŮH starodávného času,+a vespod jsou paže trvající na neurčito.+A zažene [z místa] před tebou nepřítele+a řekne: ‚Vyhlaď [je]!‘+ 28  A Izrael bude přebývat v bezpečí,+Jákobův pramen sám o sobě,+v* zemi obilí a mladého vína.+Ano, jeho nebesa nechají kanout rosu.+ 29  Jsi šťastný, Izraeli!+Kdo je jako ty,+lid těšící se ze záchrany v Jehovovi,+štítu tvé pomoci+a [v] Tom, který je tvým vznešeným mečem?+Tak se tvoji nepřátelé budou před tebou krčit,*+a ty — ty budeš šlapat po jejich výšinách.“*+

Poznámky

Nebo „desetitisíce svatých“.
Nebo „a s ním byly myriády z Kadeše, po jeho pravici válečníci [nebo andělé] odtamtud“. Viz JThS, sv. 2, 1951, s. 30, 31. LXX „s myriádami z Kadeše; po jeho pravici andělé [byli] s ním“; Vg „a s ním tisíce svatých. V jeho pravici [byl] ohnivý zákon.“ Mmargin rozděluje heb. slovo na dvě slova, ʼeš (oheň) a dath (zákon), takže význam je „oheň zákona“; nebo „ohnivý zákon“. Tím by však bylo do Pentateuchu uvedeno slovo dath (zákon), které je převzato z perštiny a v ostatním heb. textu je uvedeno pouze v knihách Ester a Ezra. Viz Ezr 8:36; Es 1:8.
„Svůj lid“, LXX; MSamSyVg „národy“, vztahuje se na izraelské kmeny nebo na jejich předky.
Dosl. „jeho“, v kolektivním smyslu, možná se vztahuje k výrazu „svůj lid“, který je v M uveden v mn. č. (heb. ʽam·mimʹ).
Možná „A oni — oni následovali u tvých nohou“. Význam heb. slovesa je nejistý. LXX „A tito jsou pod tebou“; Vg „A oni, kteří přistupují k jeho nohám“.
„Mojžíš nám uložil zákon jako příkaz.“ Někteří znalci považují tato slova za poznámku převzatou z okraje a proto je vypouštějí.
Znamená „přímý“; čestný titul Izraele.
„A ať se jeho počet stane úplným (dokonalým)“, na základě opravy navržené v BHK a BHS; LXX „a ať je velkým co do počtu“; Vg „a ať je malým co do počtu“.
„Požehnání.“ Vloženo kvůli smyslu, v souladu s v. 1.
Nebo „zápolily pro něho“.
Viz 2Mo 28:30, ppč. „Tummim“.
Možná „tvému muži věrně oddané lásky“.
„Věcmi nebe nahoře“, dva heb. rkp. Tento řádek v TO uvádí: „nebeskou rosou shora“. Viz 1Mo 49:25.
„Toho vyčleněného.“ MSam(heb.) nezirʹ, přeloženo „Nazirejec“ (znamená „vyčleněný; zasvěcený; oddělený“) ve 4Mo 6:2, 13, 18–20.
Nebo „buvola“.
„A utajené poklady písků“, Vg; LXX „a obchod obyvatel mořského pobřeží“.
„Jako lev.“ Heb. kela·viʼʹ, lev asijský.
Dosl. „A uvidí, [že] první část je jeho“. Vg „A viděl, že první místo (výtečnost) je jeho“.
Dosl. „neboť tam byl příděl (podíl) velitele [jeho předepsaný příděl, na základě opravy] přikryt. A přistoupil k tomu, aby přišel [s] hlavami lidu“, M; Vg „neboť v jeho části spočíval (byl uchován) učitel...“.
Možná „Moře a jeho ryby jsou jeho vlastnictvím“. LXXSyVg „Moře (západ) a jih zdědí (vezme do vlastnictví)“.
„Pohodlná chůze.“ Nebo „způsob chůze“. Podle KB3, s. 199, „síla“.
„Jako [pravý] Bůh.“ Heb. ka·ʼElʹ. Určitý člen ha je zde vyznačen samohláskovou značkou pod heb. předložkou kaf, „k“, takže vzniká ka. Spojení této předložky, jejíž význam je „jako“, s určitým členem klade zvláštní důraz na slovo „Bůh“, což je zde vyjádřeno překladem „[pravý] Bůh“. Viz heslo „předložky“ v mluvnicích hebrejštiny; dodatek 1G.
„A ten velkolepý nebeské klenby“, LXX; Vg „jeho velkolepostí sem tam pobíhají oblaka“.
„V“, Sam; M „k (pro)“.
Nebo „budou předstírat, že tě poslouchají“.
V požehnání proneseném nad celým Izraelem není jmenován kmen Simeon, ale je jmenován kmen Levi a také kmeny Efrajim a Manasse, které pocházely z Josefa, takže kmenů je stále dvanáct.