5. Mojžíšova 30:1–20

30  A stane se, až na tebe přijdou všechna tato slova, požehnání+ a zlořečení,+ která jsem ti předložil, a uvedeš si je zpátky do srdce*+ mezi všemi národy, kam tě Jehova, tvůj Bůh, rozehnal,+  a vrátíš se k Jehovovi, svému Bohu,+ a budeš naslouchat jeho hlasu podle všeho, co ti dnes přikazuji, ty a tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší,+  že Jehova, tvůj Bůh, také přivede zpět tvé zajatce*+ a projeví ti milosrdenství+ a opět tě sebere ze všech národů, kam tě Jehova, tvůj Bůh, rozptýlil.+  Kdyby snad byl tvůj rozehnaný lid [až] na konci nebes, [i] odtud tě Jehova sebere a odtud tě vezme.+  Jehova, tvůj Bůh, tě vskutku uvede do země, kterou tvoji otcové vzali do vlastnictví, a jistě ji vezmeš do vlastnictví; a vskutku ti bude činit dobré a rozmnoží tě více než tvé otce.+  A Jehova, tvůj Bůh, bude muset obřezat tvé srdce+ a srdce tvého potomstva,+ abys kvůli svému životu miloval Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.+  A Jehova, tvůj Bůh, jistě naloží všechny tyto přísahy na tvé nepřátele a [na] ty, kdo tě nenávidí, kdo tě pronásledovali.+  Pokud jde o tebe, ty se obrátíš a jistě budeš naslouchat Jehovovu hlasu a činit všechna jeho přikázání, která ti dnes přikazuji.+  A Jehova, tvůj Bůh, vskutku způsobí, že budeš mít více než dost v každém díle své ruky,+ v plodu svého břicha a plodu svých domácích zvířat+ a plodech své půdy,+ což povede k blahobytu;+ protože Jehova* opět bude nad tebou jásat k dobrému, právě jako jásal nad tvými praotci;+ 10  vždyť budeš naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, takže budeš dodržovat jeho přikázání a jeho ustanovení zapsaná v této knize zákona,+ protože se vrátíš k Jehovovi, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.+ 11  Toto přikázání, které ti dnes přikazuji, není totiž pro tebe příliš obtížné ani není daleko.+ 12  Není v nebesích, takže by se řeklo: ‚Kdo pro nás vystoupí do nebes a získá je pro nás, aby nám je dal slyšet, abychom je činili?‘+ 13  Není ani na druhé straně moře, takže by se řeklo: ‚Kdo pro nás přepluje na druhou stranu moře a získá je pro nás, aby nám je dal slyšet, abychom je činili?‘ 14  To slovo je totiž velmi blízko tebe, v tvých vlastních ústech a v tvém vlastním srdci,+ abys je činil.+ 15  Pohleď, já ti dnes předkládám život a dobré, a smrt a špatné.+ 16  [Jestliže budeš naslouchat přikázáním Jehovy, svého Boha,]* která ti dnes přikazuji, takže budeš milovat Jehovu, svého Boha,+ chodit po jeho cestách a dodržovat jeho přikázání+ a jeho ustanovení a jeho soudcovská rozhodnutí,+ potom zcela jistě zůstaneš naživu+ a budeš se množit a Jehova, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, do které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví.+ 17  Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš naslouchat+ a skutečně budeš sveden a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,+ 18  opravdu vám dnes říkám, že rozhodně zahynete.+ Neprodloužíte své dny na zemské půdě, k níž překračuješ Jordán, abys ji šel vzít do vlastnictví. 19  Dnes proti vám opravdu beru za svědky nebesa a zemi,+ že jsem ti předložil život a smrt,+ požehnání+ a zlořečení;+ a vyvolíš si život, abys zůstal naživu+ ty a tvé potomstvo,+ 20  tím, že budeš milovat Jehovu,* svého Boha,+ tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš;+ je totiž tvým životem a délkou tvých dnů,+ abys bydlel na zemské půdě, o níž přísahal Jehova tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim [ji] dá.“+

Poznámky

Nebo „připomeneš je svému srdci“.
Nebo „zajetí“, tj. sbor zajatců.
Viz dodatek 1C §1.
„Jestliže budeš naslouchat přikázáním Jehovy, svého Boha“, LXX; MSamSyVg vynechávají.
Viz dodatek 1C §1.