5. Mojžíšova 3:1–29

3  Potom jsme se obrátili a vyšli jsme cestou Bašanu. Na to bašanský král Og,+ on a všechen jeho lid, vytáhl, aby se s námi střetl v bitvě u Edrei.+  Jehova mi tedy řekl: ‚Neboj se ho,+ neboť ti jistě vydám do ruky jeho a všechen jeho lid a jeho zemi; a učiníš mu, právě jako jsi učinil Sichonovi, králi Amorejců,+ který bydlel v Chešbonu.‘  Jehova, náš Bůh, nám tudíž vydal do ruky také bašanského krále Oga a všechen jeho lid, a bili jsme ho, až mu nezůstal žádný přežijící.+  A dobyli jsme právě v té době všechna jeho města. Neprokázalo se být ani jedno městečko, které bychom jim nevzali, šedesát měst,+ celý kraj Argob,+ Ogovo království v Bašanu.+  Všechno to byla města opevněná vysokou zdí, dveřmi a závorou, kromě velmi mnoha venkovských městeček.  Zasvětili jsme je však zničení,+ právě jako jsme učinili chešbonskému králi Sichonovi, když jsme zasvětili zničení každé město, muže, ženy a děťátka.+  A vydrancovali jsme pro sebe všechna domácí zvířata a kořist měst.+  A právě v té době jsme přistoupili k tomu, abychom vzali zemi z ruky těch dvou králů Amorejců,+ kteří byli v jordánském kraji, od říčního údolí Arnon+ až k hoře Hermon+  (Sidonci nazývali Hermon Sirjon,+ a Amorejci ho nazývali Senir),*+ 10  všechna města náhorní plošiny a celý Gilead a celý Bašan až po Saleku+ a Edrei,+ města Ogova království v Bašanu. 11  Jenom bašanský král Og totiž zůstal z toho, co zbylo z Refaim.+ Pohleď, jeho máry byly železné máry.* Nejsou snad v Rabbě+ synů Ammona? Devět loket* je jejich délka a čtyři lokte jejich šířka, podle lokte člověka. 12  A vzali jsme právě v té době do vlastnictví tuto zemi; od Aroeru,+ který je u říčního údolí Arnon, a* polovinu hornatého kraje Gilead, a jeho města jsem dal Rubenovcům a Gadovcům.+ 13  A zbytek Gileadu+ a celý Bašan+ Ogova království jsem dal polovině kmene Manasse. Což se celý kraj Argob+ z celého Bašanu nenazývá země Refaim+? 14  Jair,+ syn Manasseho, vzal celý kraj Argob+ až po hranici Gešurovců+ a Maakaťanů+ a přistoupil k tomu, aby nazval ty bašanské vesnice* svým vlastním jménem, Chavvot-jair,*+ až do tohoto dne. 15  A Makirovi+ jsem dal Gilead.+ 16  A Rubenovcům+ a Gadovcům jsem dal od Gileadu+ až po říční údolí Arnon, [přičemž] střed říčního údolí je hranicí, a až po Jabbok, říční údolí, které je hranicí synů Ammona;+ 17  a Arabu* a Jordán a pomezí, od Kinneretu+ k moři Araby, Solnému moři,+ na úpatí svahů Pisgy+ směrem k východu slunce. 18  Právě v té době jsem vám tedy přikázal a řekl: ‚Jehova, váš Bůh, vám dal tuto zemi, abyste ji vzali do vlastnictví. Přejdete, vyzbrojeni, před svými bratry, izraelskými syny, všichni stateční muži.*+ 19  Jen vaše manželky a vaši maličcí a vaše hospodářská zvířata (dobře vím, že máte hodně hospodářských zvířat) budou nadále bydlet ve vašich městech, která jsem vám dal,+ 20  dokud Jehova nedá vašim bratrům odpočinek stejně jako vám, a [dokud] také nevezmou do vlastnictví zemi, kterou jim Jehova, váš Bůh, dává za Jordánem; poté se vrátíte každý ke své državě, kterou jsem vám dal.‘+ 21  A právě v té době jsem Jozuovi+ přikázal a řekl: ‚Tvé oči vidí všechno, co Jehova, váš Bůh, učinil těmto dvěma králům. Totéž učiní Jehova všem královstvím, do nichž tam přecházíš.+ 22  Nebudete se jich bát, neboť Jehova, váš Bůh, je Ten, kdo za vás bojuje.‘+ 23  A právě v té době jsem přistoupil k tomu, abych se doprošoval přízně od Jehovy, a řekl jsem: 24  ‚Svrchovaný Pane Jehovo, sám jsi začal svému sluhovi dávat, aby viděl tvou velikost+ a tvou silnou paži,+ neboť kdo je bohem* v nebesích nebo na zemi, který činí skutky podobné tvým a mocné výkony podobné tvým?+ 25  Nech mě, prosím, přejít a vidět tu dobrou zemi,+ která je za Jordánem, tento dobrý hornatý kraj+ a Libanon.‘+ 26  A Jehova byl kvůli vám na mne stále rozlícen*+ a nenaslouchal mi; ale Jehova mi řekl: ‚Už je toho od tebe dost! Už nikdy se mnou o té záležitosti nemluv. 27  Vyjdi na vrcholek Pisgy+ a pozvedni oči k západu a severu a jihu a východu a dívej se svýma očima, neboť tento Jordán nepřejdeš.+ 28  A pověř+ Jozua a povzbuď ho a posilni ho, protože přejde před tímto lidem+ a on je ten, kdo způsobí, aby zdědili zemi, kterou uvidíš.‘+ 29  Celou tu dobu jsme bydleli v údolí před Bet-peorem.+

Poznámky

„Sirjon ... Senir.“ Tato jména se vyskytují v ugaritských textech nalezených na lokalitě Ras Šamra v Sýrii a v dokumentech z Boghazköy v Turecku.
Nebo „sarkofág z černého čediče“. Arabové až dodnes říkají čediči železo.
Loket se rovnal 44,5 cm.
„A“, MLXXSy; Vg „až po“.
„Nazval ty bašanské vesnice.“ Dosl. „nazval je Bašan“.
Znamená „stanové vesnice Jaira“.
Nebo „pouštní pláně“.
Dosl. „synové schopnosti“.
„Bohem.“ MSam(heb.) ʼel; řec. the·osʹ; lat. Deʹus.
Nebo „Jehova se rozlítil“.