5. Mojžíšova 28:1–68

28  A budeš-li zcela jistě naslouchat hlasu Jehovy,* svého Boha, tím, že budeš bedlivě činit všechna jeho přikázání, která ti dnes přikazuji,+ stane se, že Jehova,* tvůj Bůh, tě také jistě postaví vysoko nad všechny ostatní národy země.+  A přijdou na tebe všechna tato požehnání a dostihnou tě,+ protože stále nasloucháš hlasu Jehovy, svého Boha:  Požehnaný budeš ve městě+ a požehnaný budeš na poli.+  Požehnaný bude plod tvého břicha+ a ovoce tvé zemské půdy a plod tvého domácího zvířete,+ mláďata tvého skotu a potomstvo tvého bravu.+  Požehnaný bude tvůj koš+ a tvá díže.+  Požehnaný budeš, když budeš vcházet, a požehnaný budeš, když budeš vycházet.+  Jehova* způsobí, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstávají, budou před tebou poraženi.+ Jednou cestou proti tobě přitáhnou, ale sedmi cestami budou před tebou prchat.+  Jehova* pro tebe vynese požehnání na tvé sklady zásob+ a na každé tvé podnikání+ a jistě ti požehná v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává.  Jehova tě založí jako svatý lid pro sebe,+ právě jak ti přísahal,+ protože stále dodržuješ přikázání Jehovy,* svého Boha,+ a chodíš po jeho cestách. 10  A všechny národy země budou muset vidět, že je nad tebou vzýváno Jehovovo jméno,+ a vskutku se tě budou bát.+ 11  Jehova také způsobí, že budeš vskutku oplývat blahobytem v plodu svého břicha+ a plodu svých domácích zvířat a v plodech své zemské půdy,+ na zemské půdě, o níž Jehova přísahal tvým praotcům, že ti [ji] dá.+ 12  Jehova ti otevře svou dobrou zásobárnu, nebesa, aby dal na tvou zemi déšť v jeho období+ a aby požehnal každému skutku tvé ruky;+ a jistě budeš půjčovat mnoha národům, kdežto sám si vypůjčovat nebudeš.+ 13  A Jehova tě vskutku postaví k hlavě a ne k ocasu; a budeš jedině na vrcholku+ a nebudeš na dně, protože stále posloucháš přikázání+ Jehovy,* svého Boha, která ti dnes přikazuji zachovávat a činit. 14  A neodbočíš ode všech slov, která vám dnes přikazuji, napravo ani nalevo,+ abys chodil za jinými bohy [a] sloužil jim.+ 15  A jestliže nebudeš naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, tím, že bys dbal na konání všech jeho přikázání a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, stane se, že pak na tebe přijdou všechna tato zlořečení a dostihnou tě:+ 16  Prokletý budeš ve městě+ a prokletý budeš na poli.+ 17  Prokletý bude tvůj koš+ a tvá díže.+ 18  Prokletý bude plod tvého břicha+ a plody tvé zemské půdy,+ mláďata tvého skotu a potomstvo tvého bravu.+ 19  Prokletý budeš, když budeš vcházet, a prokletý budeš, když budeš vycházet.+ 20  Jehova na tebe pošle kletbu,+ zmatek+ a přísné napomenutí+ v každém tvém podnikání, které se pokusíš provést, dokud nebudeš vyhlazen a spěšně nezahyneš pro špatnost svých zvyklostí, jelikož jsi mě opustil.+ 21  Jehova způsobí, že k tobě přilne mor, dokud on tě nevyhubí ze zemské půdy, ke které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví.+ 22  Jehova tě postihne tuberkulózou+ a palčivou horečkou a zánětem a horečnatým rozpálením a mečem*+ a obilnou rzí+ a snětí,+ a jistě tě budou pronásledovat, dokud nezahyneš. 23  Tvá obloha, která je nad tvou hlavou, se také stane mědí, a země, která je pod tebou, železem.+ 24  Jako déšť tvé země dá Jehova prášek a prach. Z nebes se na tebe bude snášet, dokud nebudeš vyhlazen. 25  Jehova způsobí, že budeš poražen před svými nepřáteli.+ Jednou cestou proti nim vytáhneš, ale sedmi cestami budeš před nimi prchat; a staneš se předmětem úleku všem zemským královstvím.+ 26  A tvé mrtvé tělo se stane pokrmem pro každého nebeského létajícího tvora a polnímu zvířeti,* [a] nikdo [je] nepřiměje, aby se chvěli.+ 27  Jehova tě postihne egyptským bolákem+ a hemoroidy a ekzémem a kožní vyrážkou, z nichž se nebudeš schopen uzdravit. 28  Jehova tě postihne šílenstvím+ a ztrátou zraku+ a zmatením srdce.+ 29  A vskutku se staneš tím, kdo tápe za poledne, právě jako tápe slepec v temnotě,+ a neučiníš své cesty úspěšnými; a staneš se jen tím, kdo je stále šizen a olupován, [a] nikdo tě nezachrání.+ 30  Zasnoubíš se s ženou, ale jiný muž ji znásilní.+ Postavíš dům, ale nebudeš v něm bydlet.+ Vysadíš vinici, ale nezačneš ji užívat.+ 31  Tvůj býk, poražený tam před tvýma očima — ale ty z něho nebudeš jíst nic. Tvůj osel, uloupený před tvým obličejem — ale nevrátí se ti. Tvé ovce, dané tvým nepřátelům — ale nebudeš mít zachránce.+ 32  Tvoji synové a tvé dcery dáni jinému lidu,+ a tvé oči přihlížejí a stále po nich prahnou — ale tvé ruce* budou bez moci.+ 33  Plody tvé zemské půdy a všechen tvůj výtěžek bude jíst lid, který jsi neznal;+ a staneš se tím, kdo je stále jen šizen a drcen.+ 34  A jistě zešílíš z podívané, kterou uvidíš svýma očima.+ 35  Jehova tě postihne zhoubným bolákem na obou kolenou a obou nohách, z něhož se nebudeš schopen uzdravit, od chodidla tvé nohy k temeni tvé hlavy.+ 36  Jehova nechá tebe a tvého krále,+ kterého si nad sebou dosadíš, pochodovat+ k národu, který jsi neznal ani ty ani tvoji praotcové; a tam budeš muset sloužit jiným bohům ze dřeva a z kamene.+ 37  A staneš se předmětem úžasu,+ příslovečným rčením+ a [předmětem] popichování mezi všemi národy, k nimž tě Jehova odvede. 38  Vyneseš na pole spoustu semene, ale sebereš málo,+ protože to sežere kobylka.+ 39  Vysázíš a jistě budeš obdělávat vinice, ale nebudeš pít víno a nic nesklidíš,+ protože to sežere červ.+ 40  Na celém svém území budeš mít olivovníky, ale nenatřeš se olejem, protože tvé olivy opadají.+ 41  Syny a dcery porodíš, ale nezůstanou tvoji, protože odejdou do zajetí.+ 42  Všechny tvé stromy a plody tvé zemské půdy vezme do vlastnictví bzučící hmyz.* 43  Cizí usedlík, který je ve tvém středu, bude stoupat výš a výš nad tebe, kdežto ty — ty budeš sestupovat níž a níž.+ 44  On bude půjčovat tobě, kdežto ty — ty mu půjčovat nebudeš.+ Stane se hlavou, kdežto ty — ty se staneš ocasem.+ 45  A všechna tato zlořečení+ na tebe jistě přijdou a budou tě pronásledovat a dostihnou tě, dokud nebudeš vyhlazen,+ protože jsi nenaslouchal hlasu Jehovy, svého Boha, tím, že bys dodržoval jeho přikázání a jeho ustanovení, která ti přikázal.+ 46  A budou na tobě a na tvém potomstvu nadále jako znamení a předzvěst na neurčitý čas+ 47  proto, že jsi pro hojnost všeho+ nesloužil Jehovovi, svému Bohu, s radováním a radostí+ srdce.* 48  A budeš muset sloužit svým nepřátelům,+ které proti tobě Jehova pošle, s hladem+ a žízní a nahotou a nedostatkem všeho; a jistě ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.+ 49  Jehova proti tobě vzbudí daleký národ z konce země,+ právě jako se vrhá orel,+ národ, jehož jazyku nebudeš rozumět,+ 50  národ dravého vzezření,+ který nebude stranit starci ani neprojeví přízeň mladému muži.+ 51  A jistě budou jíst plody tvých domácích zvířat a plody tvé zemské půdy, dokud nebudeš vyhlazen,+ a neponechají pro tebe žádné obilí, mladé víno ani olej, žádná mláďata tvého skotu ani potomstvo tvého bravu, dokud tě nezničí.+ 52  A vskutku tě budou obléhat uvnitř všech tvých bran, dokud nepadnou v celé tvé zemi tvé vysoké a opevněné zdi, ve které důvěřuješ, ano, jistě tě budou obléhat uvnitř všech tvých bran v celé tvé zemi, kterou ti dal Jehova, tvůj Bůh.+ 53  Potom budeš muset jíst plod svého břicha, maso svých synů a svých dcer,+ které ti dal Jehova, tvůj Bůh, pro stísněnost a tlak, jimiž tě sevře tvůj nepřítel. 54  Pokud jde o velmi zjemnělého a choulostivého muže u tebe, jeho oko+ bude nakloněno ke zlému vůči jeho bratrovi a vůči jeho hýčkané manželce a zbytku jeho synů, kteří mu zbývají, 55  takže žádnému z nich nedá nic z masa svých synů, které bude jíst, protože mu vůbec nic nezbývá pro stísněnost a tlak, jimiž tě tvůj nepřítel sevře uvnitř všech tvých bran.+ 56  Pokud jde o zjemnělou a choulostivou ženu u tebe, která se pro zchoulostivělý návyk a pro zjemnělost nikdy nepokusila postavit chodidlo své nohy na zem,+ její oko bude nakloněno ke zlému vůči jejímu hýčkanému manželovi a jejímu synovi a její dceři, 57  a dokonce i vůči jejímu novorozeněti, jež vychází mezi jejíma nohama, a vůči jejím synům, které porodila,+ protože je z nedostatku všeho bude v tajnosti jíst, pro stísněnost a tlak, jimiž tě tvůj nepřítel sevře uvnitř tvých bran.+ 58  Jestliže nebudeš dbát, abys prováděl všechna slova tohoto zákona, která jsou zapsána v této knize,+ aby ses bál tohoto slavného+ a bázeň vzbuzujícího+ jména, ano Jehovy,+ svého Boha, 59  potom Jehova jistě učiní tvé rány a rány tvého potomstva zvlášť krutými, velkými a dlouhotrvajícími ranami+ a zhoubnými a dlouhotrvajícími nemocemi.+ 60  A vskutku na tebe uvede zpět všechny egyptské choroby, kterých ses strachoval, a ty se na tebe jistě pověsí.+ 61  Také jakoukoli nemoc a jakoukoli ránu, jež není zapsána v knize tohoto zákona, na tebe Jehova* uvede, dokud nebudeš vyhlazen. 62  A vskutku z vás zůstane velmi malý počet,+ ačkoli jste se co do množství stali podobnými nebeským hvězdám,+ protože jsi nenaslouchal hlasu Jehovy,* svého Boha. 63  A stane se, že právě jako Jehova nad vámi jásal, aby vám činil dobré a rozmnožoval vás,+ tak bude Jehova nad vámi jásat, aby vás zničil a aby vás vyhladil;+ a budete prostě odtrženi od půdy, ke které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví.+ 64  A Jehova* tě jistě rozptýlí mezi všechny národy, z jednoho konce země na druhý konec země,+ a tam budeš muset sloužit jiným bohům, které jsi neznal ani ty ani tvoji praotcové, dřevu a kameni.+ 65  A mezi těmito národy nebudeš mít žádný poklid,+ ani se tam neprokáže být místo odpočinku pro chodidlo tvé nohy; a Jehova* ti tam vskutku dá chvějící se srdce+ a selhání očí+ a zoufalství duše. 66  A jistě budeš v největším ohrožení svého života* a budeš v děsu nocí a dnem a nebudeš si jistý svým životem.+ 67  Ráno řekneš: ‚Kdyby jen byl večer‘,* a večer řekneš: ‚Kdyby jen bylo ráno‘,* pro děs svého srdce, jímž se budeš děsit, a pro podívanou svých očí, kterou uvidíš.+ 68  A Jehova tě jistě přiveze loděmi zpátky do Egypta, cestou, o níž jsem ti řekl: ‚Už nikdy ji neuvidíš‘,+ a budete se tam muset prodávat svým nepřátelům jako otroci a služky,+ ale nebude kupce.“

Poznámky

Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
„Mečem“, MSy; změnou v označení samohlásek „suchem; vyprahlostí“; Vg „vedrem“; LXXB vynechává.
Dosl. „zvířeti země“.
„Tvé ruce“, Sy a 46 heb. rkp.; MSamLXXVg „tvá ruka“.
Nebo „řinčící vojska“, LXXVg „rez“.
Nebo „a spokojeností“.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Viz dodatek 1C §1.
Dosl. „A tvůj život se jistě stane zavěšeným tobě naproti“.
Dosl. „Kdo dá večer?“.
Dosl. „Kdo dá ráno?“.