5. Mojžíšova 24:1–22

24  V případě, že si muž vezme ženu a opravdu ji učiní svým vlastnictvím jako manželku, stane se také, že kdyby v jeho očích nenalezla přízeň, protože našel něco neslušného* z její strany,+ tak jí napíše potvrzení o rozvodu+ a dá jí je do ruky a propustí ji ze svého domu.+  A vyjde z jeho domu a půjde a stane se [manželkou] jiného muže.+  Jestliže k ní ten pozdější muž získal nenávist a napsal jí potvrzení o rozvodu a dal jí je do ruky a propustil ji ze svého domu, nebo v případě, že by ten pozdější muž, který si ji vzal za manželku, zemřel,  jejímu prvnímu majiteli, který ji propustil, nebude dovoleno, aby si ji zase vzal zpět, aby se stala jeho manželkou potom, co byla poskvrněna;+ to je totiž něco odporného před Jehovou, a neuvedeš do hříchu zemi, kterou ti dává Jehova,* tvůj Bůh, jako dědictví.  V případě, že si muž vezme novou manželku,+ neměl by vycházet do vojska ani by mu nemělo být uloženo cokoli jiného. Měl by být dál vyňat pro svůj dům po jeden rok, a bude rozradostňovat svou manželku, kterou si vzal.+  Nikdo by se neměl* zmocnit ručního mlýnku nebo jeho vrchního žernovu jako zástavy,+ protože je to duše,* které se zmocňuje jako zástavy.  V případě, že je nějaký muž přistižen, jak unáší duši ze svých bratrů, izraelských synů,+ a jednal s ním tyransky a prodal ho,+ ten únosce také zemře. A odklidíš, co je špatné, ze svého středu.+  Střež se při ráně malomocenství,+ aby ses dobře staral a činil podle všeho, jak vás poučí kněží, Levité.+ Právě jak jsem jim přikázal, [tak] byste měli bedlivě činit.+  Mělo by se pamatovat* na to, co Jehova,* tvůj Bůh, učinil Miriam na cestě, když jste vycházeli z Egypta.+ 10  V případě, že půjčíš svému bližnímu jakoukoli půjčku,+ nevstoupíš do jeho domu, abys od něho vzal, co dal jako zástavu.+ 11  Měl bys stát venku, a muž, jemuž půjčuješ, by ti měl vynést zástavu ven. 12  A jestliže je ten muž v těžkostech, nepůjdeš na lůžko s jeho zástavou.+ 13  Rozhodně bys mu měl zástavu vrátit, jakmile zapadne slunce,+ a půjde na lůžko ve svém oděvu+ a bude ti žehnat;+ a bude to pro tebe znamenat spravedlnost před Jehovou, tvým Bohem.+ 14  Neošidíš námezdného dělníka, který je v těžkostech a je chudý, ať z tvých bratrů, nebo z tvých cizích usedlíků, kteří jsou v tvé zemi uvnitř tvých bran.+ 15  Měl bys mu dát jeho mzdu v jeho den,+ a nemělo by nad ní zapadnout slunce, protože je v těžkostech a pozvedá svou duši ke své mzdě, aby proti tobě nevolal k Jehovovi,+ a z tvé strany se to stane hříchem.+ 16  Otcové by neměli být usmrceni* kvůli dětem, a děti by neměly být usmrceny kvůli otcům.+ Každý by měl být usmrcen* za svůj vlastní hřích.+ 17  Nepřevrátíš soud cizího usedlíka+ ani chlapce bez otce+ a nezmocníš se oděvu vdovy jako zástavy.+ 18  A budeš pamatovat, že ses stal v Egyptě otrokem a Jehova, tvůj Bůh, přistoupil k tomu, aby tě odtamtud vyplatil.+ Proto ti přikazuji, abys tuto věc dělal. 19  V případě, že budeš sklízet na svém poli úrodu+ a zapomeneš na poli snop, nepůjdeš zpět, abys jej vzal. Měl by zůstat pro cizího usedlíka, pro chlapce bez otce a pro vdovu,+ aby ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal v každém skutku tvé ruky.+ 20  V případě, že otloukáš svůj olivovník, nebudeš po sobě prohledávat jeho větve.* Mělo by to zůstat pro cizího usedlíka, pro chlapce bez otce a pro vdovu.+ 21  V případě, že sbíráš hrozny ze své vinice, nebudeš po sobě sbírat zbytky. Měly by zůstat pro cizího usedlíka, pro chlapce bez otce a pro vdovu. 22  A budeš pamatovat, že ses stal v egyptské zemi otrokem.+ Proto ti přikazuji, abys to dělal.+

Poznámky

Dosl. „nahotu věci“.
Viz dodatek 1C §1.
„Nikdo by se neměl“, MSam; LXXSyVg „Nesmíš se“.
„Protože je to duše (prostředek k životu).“ Heb. ki-neʹfeš; řec. psy·chenʹ; lat. aʹni·mam.
„Mělo by se pamatovat.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Viz dodatek 1C §1.
Podle MSamVg; LXXSy „by neměli zemřít“.
Podle MSam; LXXSyVg „by měl zemřít“.
Nebo „nebudeš srážet [olivy] z větví“.