5. Mojžíšova 20:1–20

20  V případě, že vyjdeš do bitvy proti svým nepřátelům a skutečně uvidíš koně a válečné dvoukolé vozy,+ lid početnější než ty, nebudeš se jich bát, neboť je s tebou Jehova, tvůj Bůh,+ který tě vyvedl z egyptské země.+  A až přistoupíte k bitvě, stane se, že se také přiblíží kněz a promluví k lidu.+  A řekne mu: ‚Slyš, Izraeli, přistupujete dnes k bitvě proti svým nepřátelům. Ať není vaše srdce bázlivé.+ Nebojte se a neutíkejte v panice ani se netřeste kvůli nim,+  neboť Jehova,* váš Bůh, pochoduje s vámi, aby za vás bojoval proti vašim nepřátelům, a tak aby vás zachránil.‘+  Také úředníci+ promluví k lidu a řeknou: ‚Kdo je ten muž, který postavil nový dům a nezasvětil jej? Ať jde a vrátí se do svého domu, aby nezemřel v bitvě a nezasvětil jej jiný muž.+  A kdo je ten muž, který zasadil vinici a nezačal ji užívat? Ať jde a vrátí se do svého domu, aby nezemřel v bitvě a nezačal ji užívat jiný muž.+  A kdo je ten muž, který se zasnoubil se ženou a nevzal si ji? Ať jde a vrátí se do svého domu,+ aby nezemřel v bitvě a nevzal si ji jiný muž.‘  A úředníci budou dál mluvit k lidu a řeknou: ‚Kdo je ten muž, který se bojí a je bázlivý?+ Ať jde a vrátí se do svého domu, ať nezpůsobí, aby srdce jeho bratrů roztálo jako jeho vlastní srdce.‘+  A až úředníci domluví k lidu, stane se, že také ustanoví velitele* vojsk do čela lidu.* 10  V případě, že se přiblížíš k městu, abys proti němu bojoval, oznámíš mu také podmínky míru.+ 11  A stane se, jestliže ti dá pokojnou odpověď a otevře se ti, stane se dokonce, že všechen lid, který se v něm najde, by se měl stát tvým k nucené práci, a bude ti sloužit.+ 12  Ale jestliže s tebou neuzavře mír+ a skutečně s tebou povede válku, a budeš je muset obléhat, 13  Jehova,* tvůj Bůh, je také jistě vydá do tvé ruky, a udeříš v něm každého muže ostřím meče.+ 14  Jen ženy a děťátka+ a domácí zvířata+ a všechno, co je ve městě, všechnu jeho kořist vydrancuješ pro sebe;+ a budeš jíst kořist svých nepřátel, které ti dal Jehova, tvůj Bůh.+ 15  Tak učiníš všem městům velmi daleko od tebe, jež nejsou z měst těchto národů. 16  Pouze z měst těchto národů, které ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví, z těch nezachováš naživu nic, co dýchá,*+ 17  protože bys je měl zcela jistě zasvětit zničení, Chetity a Amorejce, Kananejce a Perizejce, Chivijce a Jebusejce,+ právě jak ti přikázal Jehova, tvůj Bůh, 18  aby vás nenaučili činit podle všech svých odporných věcí, jež činili svým bohům, a vskutku byste hřešili proti Jehovovi,* svému Bohu.+ 19  V případě, že budeš mnoho dnů obléhat město, takže proti němu budeš bojovat, abys ho dobyl, nezkazíš jeho stromy tím, že by ses proti nim rozmáchl sekyrou; měl bys z nich totiž jíst, a nepodetneš je.+ Což je polní strom člověk, abys jej obléhal?* 20  Jen strom, o němž víš, že není stromem k jídlu, ten bys měl zkazit, a podetneš jej a postavíš obléhací valy proti+ městu, které s tebou vede válku, dokud nepadne.*

Poznámky

Viz dodatek 1C §1.
„Velitele.“ Heb. sa·réʹ.
„Pak každý připraví své klínovité šiky k boji“, Vg.
Viz dodatek 1C §1.
„Nic, co dýchá“, LXX. Dosl. „žádný dech“, MSamSy.
Viz dodatek 1C §1.
Dosl. „aby před tebou přišel do obléhání?“.
Nebo „nepodlehne“.