5. Mojžíšova 12:1–32

12  To jsou předpisy+ a soudcovská rozhodnutí,+ které byste měli bedlivě provádět+ v zemi, kterou ti Jehova, BŮH tvých praotců, jistě dovolí vzít do vlastnictví, po všechny dny, co budete živi na té zemské půdě.+  Měli byste naprosto zničit všechna místa,+ kde národy, jež zbavujete vlastnictví, sloužily svým bohům, na vysokých horách a pahorcích a pod každým bujným stromem.+  A strhnete jejich oltáře+ a roztříštíte jejich posvátné sloupy,+ a měli byste spálit jejich posvátné kůly*+ v ohni a podetnout rytiny jejich bohů,+ a zničíte jejich jména z toho místa.+  Neučiníte tak Jehovovi, svému Bohu,+  ale budete vyhledávat místo, které Jehova, váš Bůh, vyvolí ze všech vašich kmenů, aby tam umístil své jméno, aby mu [tam] dal přebývat,* a tam budeš přicházet.+  A tam budete přinášet své zápalné obětní dary+ a oběti a své desáté díly*+ a příspěvek své ruky+ a své oběti slavnostního slibu+ a dobrovolné obětní dary+ a prvorozené ze svého dobytka a ze svého bravu.+  A tam budete jíst před Jehovou, svým Bohem,+ a radovat se v každém svém podnikání,*+ vy a vaše domácnosti, protože Jehova, váš Bůh, vám požehnal.  Nebudete činit podle všeho, co zde činíme dnes, každý, cokoli je správné v jeho vlastních očích,+  protože jste ještě nevešli do místa odpočinku+ a dědictví, které ti dává Jehova, tvůj Bůh. 10  A překročíte Jordán+ a budete bydlet v zemi, kterou vám Jehova, váš Bůh, dává jako vlastnictví,+ a jistě vám dá odpočinek od všech vašich nepřátel kolem dokola, a vskutku budete bydlet v bezpečí.+ 11  A stane se, že na to místo,+ které Jehova, váš Bůh, vyvolí, aby tam dal přebývat svému jménu, tam budete přinášet všechno, co vám přikazuji, své zápalné obětní dary+ a oběti, své desáté díly+ a příspěvek+ své ruky a každou volbu svých obětí slavnostního slibu,+ které slavnostně slíbíte Jehovovi. 12  A budete se radovat před Jehovou, svým Bohem,+ vy a vaši synové a vaše dcery a vaši otroci a vaše otrokyně a Levita, který je uvnitř vašich bran,* protože s vámi nemá podíl ani dědictví.+ 13  Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na jakémkoli jiném místě, jež bys viděl.+ 14  Ale na místě, které Jehova vyvolí v jednom z tvých kmenů, tam bys měl obětovat své zápalné oběti a tam bys měl činit všechno, co ti přikazuji.+ 15  Pouze kdykoli po tom bude tvá duše dychtit, smíš porazit,+ a budeš jíst maso podle požehnání Jehovy, svého Boha, které ti dal, uvnitř všech tvých bran.* Nečistý+ a čistý je smí jíst, jako gazelu a jako jelena.+ 16  Jen krev jíst nebudete.+ Měl bys ji vylít na zem jako vodu.+ 17  Nebude ti dovoleno, abys uvnitř svých bran jedl desátý díl svého obilí+ nebo svého mladého vína nebo svého oleje nebo prvorozence svého dobytka a svého bravu+ nebo jakoukoli ze svých obětí slavnostního slibu, které slavnostně slíbíš, nebo své dobrovolné obětní dary+ nebo příspěvek své ruky.+ 18  Ale budeš to jíst před Jehovou, svým Bohem, na místě, které Jehova, tvůj Bůh, vyvolí,+ ty a tvůj syn a tvá dcera a tvůj otrok a tvá otrokyně a Levita, který je uvnitř tvých bran; a budeš se radovat před Jehovou, svým Bohem, v každém svém podnikání.+ 19  Měj se na pozoru, abys po všechny své dny na své půdě neopustil Levitu.+ 20  Až Jehova, tvůj Bůh, rozšíří tvé území,*+ právě jak ti slíbil,+ a jistě řekneš: ‚Nech mě jíst maso‘, protože tvá duše dychtí jíst maso, smíš jíst maso,+ kdykoli po tom bude tvá duše dychtit. 21  V případě, že by místo, které Jehova, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam uložil své jméno,+ bylo daleko od tebe, porazíš pak něco ze svého dobytka nebo něco ze svého bravu, které ti dal Jehova, právě jak jsem ti přikázal, a budeš jíst uvnitř svých bran, kdykoli po tom bude tvá duše dychtit.+ 22  Jen způsobem, jakým se smí jíst gazela a jelen,+ tak to smíš jíst: nečistý+ a čistý spolu to smí jíst. 23  Prostě buď pevně rozhodnut nejíst krev,+ protože krev je duše,+ a nebudeš jíst duši s tělem.* 24  Nebudeš ji jíst. Měl bys ji vylít na zemskou půdu jako vodu.+ 25  Nebudeš ji jíst, aby se dobře vedlo tobě a po tobě tvým synům,+ protože budeš činit to, co je správné v Jehovových očích.+ 26  Pouze své svaté věci,+ které se stanou tvými, a své oběti slavnostního slibu+ bys měl nést, a přijdeš na místo, které Jehova vyvolí.+ 27  A dáš své zápalné oběti,+ maso a krev,+ na oltář Jehovy, svého Boha; a krev tvých obětí by měla být vylita proti oltáři Jehovy, tvého Boha,+ ale maso smíš sníst. 28  Dávej pozor, a uposlechneš všechna tato slova, která ti přikazuji,+ aby se vedlo dobře tobě+ a po tobě tvým synům na neurčitý čas, protože budeš činit to, co je dobré a správné v očích Jehovy, tvého Boha.+ 29  Až před tebou Jehova, tvůj Bůh, odřízne národy, k nimž jdeš, abys je zbavil vlastnictví,+ také je zbavíš vlastnictví a budeš bydlet v jejich zemi.+ 30  Měj se na pozoru, aby ses po nich nechytil do pasti,+ až budou před tebou vyhlazeny, a aby ses nedotazoval ohledně jejich bohů a neříkal: ‚Jakpak ty národy sloužívaly svým bohům?* A já, ano, já budu činit stejně.‘ 31  Nebudeš tak činit Jehovovi, svému Bohu,+ neboť činili svým bohům všechno, [co je] Jehovovi odporné, co opravdu nenávidí, neboť dokonce své syny a své dcery pravidelně pálí v ohni svým bohům.*+ 32  Každé slovo, které vám přikazuji, to byste měli bedlivě činit.+ Nepřidáte k němu ani z něho neuberete.+

Poznámky

Nebo „jejich Ašerim“.
Nebo „ke svému sídlu“.
Nebo „své desátky“.
Nebo „ze všeho zisku své ruky“.
„Bran“, MSamLXX; SyVg „měst“.
„Všech tvých bran“, MSam; LXX „každého města“; SyVg „(všech) tvých měst“.
Nebo „tvou hranici“.
Nebo „masem“.
Nebo „uctívaly své bohy“. Viz 4:19 ppč.
MLXX na tomto místě uzavírají kapitolu 12.