5. Mojžíšova 1:1–46

1  To jsou slova,* která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v jordánském kraji+ v pustině, na pouštních pláních* před Sufem,* mezi Paranem+ a Tofelem a Labanem a Chacerotem+ a Dizahabem;  je to jedenáct dní od Chorebu cestou hory Seir do Kadeš-barneje.+  A stalo se, že ve čtyřicátém+ roce, v jedenáctém měsíci, prvního toho měsíce, mluvil Mojžíš k izraelským synům podle všeho, co mu pro ně přikázal Jehova,  když porazil krále Amorejců Sichona,+ který bydlel v Chešbonu, a bašanského krále Oga,+ který bydlel v Aštarotu,+ v Edrei.+  V jordánském kraji v moabské zemi se Mojžíš ujal vysvětlování tohoto zákona+ a řekl:  „Jehova, náš Bůh, k nám mluvil na Chorebu+ a řekl: ‚Už jste dost dlouho bydleli v tomto hornatém kraji.+  Obraťte se a vydejte se na cestu a jděte do hornatého kraje Amorejců+ a ke všem jejich sousedům v Arabě,*+ hornatém kraji,+ a Šefele* a Negebu*+ a na mořském pobřeží,+ [do] země Kananejců+ a [do] Libanonu,+ až k velké řece, řece Eufrat.+  Vidíte, opravdu kladu před vás tu zemi. Vejděte a vezměte do vlastnictví zemi, o níž přísahal Jehova vašim otcům, Abrahamovi, Izákovi+ a Jákobovi,+ že ji dá jim a po nich jejich semeni.‘*+  A právě v té době jsem přistoupil k tomu, abych vám řekl toto: ‚Nejsem schopen vás nést sám.+ 10  Jehova, váš Bůh, vás rozmnožil, a hle, dnes je vás co do množství jako nebeských hvězd.+ 11  Kéž vás Jehova, BŮH vašich praotců, zvětší tisíckrát tolik,+ než vás je, a kéž vám požehná,+ právě jak vám slíbil.+ 12  Jak mohu sám nést to břemeno, [jímž] jste, a ten náklad, [jímž] jste, a vaše hádky?+ 13  Přiveďte moudré a rozvážné+ a zkušené+ muže ze svých kmenů, abych je nad vámi dosadil jako hlavy.‘+ 14  Na to jste mi odpověděli a řekli: ‚Věc, o níž jsi mluvil, že [ji] máme udělat, je dobrá.‘ 15  Vzal jsem tedy hlavy vašich kmenů, muže moudré a zkušené, a dosadil jsem je nad vámi jako hlavy, velitele* tisíců a velitele set a velitele padesáti a velitele deseti a úředníky vašich kmenů.+ 16  A přikročil jsem k tomu, abych právě v té době přikázal vašim soudcům a řekl: ‚Když máte slyšení* mezi svými bratry, budete soudit se spravedlností mezi mužem a jeho bratrem nebo jeho cizím usedlíkem.+ 17  Nebudete v soudu straničtí.*+ Měli byste vyslechnout maličkého stejně jako velkého.+ Nezaleknete se kvůli nějakému muži,+ neboť soud patří Bohu;+ a případ, který je pro vás příliš těžký, byste měli předložit mně, a já jej vyslechnu.‘+ 18  A přistoupil jsem k tomu, abych vám přikázal právě v té době všechny věci, které byste měli dělat. 19  Potom jsme odtáhli od Chorebu a pochodovali celou tou velkou a bázeň vzbuzující pustinou,+ kterou jste viděli, cestou hornatého kraje Amorejců,+ právě jak nám přikázal Jehova, náš Bůh; a nakonec jsme přišli do Kadeš-barneje.+ 20  Nyní jsem vám řekl: ‚Došli jste do hornatého kraje Amorejců, který nám dává Jehova, náš Bůh.+ 21  Viz, Jehova, tvůj Bůh, ti tuto zemi zanechal.+ Vytáhni, vezmi [ji] do vlastnictví, právě jak k tobě mluvil Jehova, BŮH tvých praotců.+ Neboj se ani se neděs.‘+ 22  Všichni jste se však přiblížili ke mně a řekli: ‚Nech přece, ať pošleme před sebou muže, aby pro nás prozkoumali tu zemi a přinesli nám zpět slovo o cestě, kterou bychom měli vyjít, a [o] městech, ke kterým přijdeme.‘+ 23  Nuže, ta věc se prokázala být dobrá v mých očích, takže jsem vzal dvanáct vašich mužů, za každý kmen jednoho.+ 24  Potom se obrátili a vyšli do hornatého kraje+ a dostali se až k říčnímu údolí Eškol+ a vyzvídali v něm. 25  A přistoupili k tomu, aby vzali do ruky trochu plodů té země+ a aby nám je přinesli dolů, a přinesli nám zpátky slovo a řekli: ‚Země, kterou nám dává Jehova, náš Bůh, je dobrá.‘+ 26  Ale nepřáli jste si vyjít+ a začali jste se chovat vzpurně proti nařízení Jehovy, svého Boha.+ 27  A stále jste reptali ve svých stanech a říkali: ‚Protože nás Jehova nenáviděl,+ proto nás vyvedl z egyptské země,+ aby nás vydal do ruky Amorejců, aby nás vyhladil.+ 28  Kam vycházíme? Naši bratři způsobili, že naše srdce roztála,+ když řekli: „Viděli jsme tam lid větší a vyšší, než jsme my,+ města velká a opevněná k nebesům+ a také syny Anakim.“‘+ 29  Řekl jsem vám tedy: ‚Nebudete otřeseni ani se kvůli nim nebudete bát.+ 30  Před vámi jde Jehova, váš Bůh. Bude za vás bojovat+ podle všeho, co s vámi činil v Egyptě před vašima vlastníma očima,+ 31  a v pustině,+ kde jsi viděl, jak tě Jehova, tvůj Bůh, nesl,+ právě jako nese muž svého syna, po celé cestě, kterou jste kráčeli, až jste došli na toto místo.‘+ 32  Ale navzdory tomuto slovu jste neuvěřili Jehovovi, svému Bohu,+ 33  který šel cestou před vámi, aby pro vás vyzvěděl místo [kde] se utábořit,+ v noci ohněm, abyste viděli, jakou cestou byste měli jít, a za dne oblakem.+ 34  Celou dobu slyšel Jehova hlas vašich slov. Rozhořčil se tedy a přísahal+ a řekl: 35  ‚Ani jeden z těchto mužů této zlé generace neuvidí dobrou zemi, o níž jsem přísahal, že [ji] dám vašim otcům,+ 36  kromě Kaleba, syna Jefunneho.+ Ten ji uvidí a jemu a jeho synům dám zemi, po které šlapal, kvůli tomu, že plně následoval Jehovu.+ 37  (Dokonce i proti mně se Jehova kvůli vám popudil a řekl: „Také tam nevejdeš.+ 38  Jozue,* syn Nunův, který stojí před tebou, ten tam vejde.“+ Jeho posílil,+ protože on způsobí, aby ji Izrael zdědil.) 39  Pokud jde o vaše maličké, o nichž jste řekli: „Stanou se [předmětem] drancování!“,+ a vaše syny, kteří dnes neznají dobré ani špatné, ti tam vejdou a jim ji dám, a vezmou ji do vlastnictví. 40  Pokud jde o vás, vy změňte svůj směr a odtáhněte do pustiny cestou Rudého moře.‘+ 41  Na to jste odpověděli a řekli jste mi: ‚Zhřešili jsme proti Jehovovi.+ My — my vytáhneme a budeme bojovat ve shodě se vším, co nám Jehova, náš Bůh, přikázal.‘ Opásali jste se tedy každý svými válečnými zbraněmi a pokládali jste za snadné vytáhnout na horu.+ 42  Ale Jehova mi řekl: ‚Řekni jim: „Nevytáhnete a nebudete bojovat, protože nejsem ve vašem středu,+ abyste nebyli poraženi před svými nepřáteli.“‘+ 43  Mluvil jsem k vám tedy, a nenaslouchali jste, ale začali jste se chovat vzpurně+ vůči Jehovovu nařízení a celí jste se rozpálili, a pokusili jste se vytáhnout na horu.+ 44  Potom vám vyšli vstříc Amorejci, kteří bydleli na té hoře, a honili vás,+ právě jak to dělají včely, a rozptýlili vás v Seiru* až po Chormu.+ 45  Poté jste se vrátili a začali jste plakat před Jehovou, ale Jehova vašemu hlasu nenaslouchal+ ani vám nedopřál sluchu.+ 46  Bydleli jste proto v Kadeši mnoho dnů, tolik dnů, co jste tam opravdu bydleli.+

Poznámky

„To jsou slova (věci).“ Heb. ʼElʹleh had·deva·rimʹ. V heb. je pátá Mojžíšova kniha pojmenována podle těchto úvodních slov. LXXVg označují tuto knihu jako „Deuteronomium“ (řec. Deu·te·ro·noʹmi·on, což znamená „druhý zákon“, tj. vysvětlení Zákona [viz v. 5]; lat. Deu·te·ro·noʹmi·um). Srovnej 17:18 ppč.
Nebo „v Arabě“. Část příkopové propadliny, která se táhne na jih k Akabskému zálivu Rudého moře.
„Sufem“, MSamSy; LXXBagsterVg „Rudým mořem“. Podle názoru LXXBagsterVg bylo slovo jam, „moře“, kdysi od slova Suf odloučeno a původní znění tedy bylo Jam Suf, „Rudé moře“; pokud to tak bylo, pak by se jednalo o tu část moře, která je známa jako Akabský záliv.
Nebo „na pouštních pláních“.
Nebo „nížině“.
Nebo „na jihu“, tj. v jižní části Zaslíbené země.
Nebo „potomstvu“.
„Velitele.“ Heb. sa·réʹ.
„Když máte slyšení.“ V heb. zde je sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje tedy určitý čas.
Dosl. „nebudete rozlišovat tváře“, tj. nebudete nikomu nadržovat.
Dosl. „Jehošua“, MSam; řec. Ἰησοῦς (Jesus); syr. Je·šuaʽ. Viz 1Mo 49:18, ppč. „tebe“.
„V Seiru“, MSam; LXXSyVg „od Seiru“.