4. Mojžíšova 35:1–34

35  A Jehova přikročil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi na moabských pouštních pláních při Jordánu+ u Jericha a řekl:  „Dej izraelským synům příkaz, aby dali Levitům města+ k obývání z dědictví svého vlastnictví, a měli by dát Levitům pastvinu těch měst všude kolem nich.+  A města jim budou sloužit k obývání, zatímco jejich pastviny budou sloužit pro jejich domácí zvířata a pro jejich zboží a pro všechna jejich divoká zvířata.  A pastviny těch měst, která dáte Levitům, budou od městské zdi a ven na tisíc* loket všude kolem.  A odměříte vně města na východní straně dva tisíce loket a na jižní straně dva tisíce loket a na západní straně dva tisíce loket a na severní straně dva tisíce loket, s městem uprostřed. To jim bude sloužit jako pastviny těch měst.  To jsou ta města, která dáte Levitům: šest útočištných měst,+ která dáte, aby tam uprchl ten, kdo zabil,*+ a mimo ně dáte dvaačtyřicet jiných měst.  Všech měst, která dáte Levitům, bude čtyřicet osm měst, spolu s jejich pastvinami.+  Města, jež dáte, budou z vlastnictví izraelských synů.+ Z mnoha vezmete mnoho a z mála vezmete málo.+ Každý dá nějaká ze svých měst Levitům úměrně ke svému dědictví, jež vezme jako vlastnictví.“  A Jehova dále mluvil k Mojžíšovi a řekl: 10  „Mluv k izraelským synům, a řekneš jim: ‚Překračujete Jordán do země Kanaán.+ 11  A vyvolíte si příhodná města. Budou vám sloužit jako útočištná města, a uprchne tam ten, kdo zabil, kdo neúmyslně smrtelně udeří duši.+ 12  A města vám budou sloužit jako útočiště před krevním mstitelem,*+ aby ten, kdo zabil, nezemřel, dokud se nepostaví k soudu před shromáždění.+ 13  A města, která dáte, šest útočištných měst, vám budou k službám. 14  Tři města dáte na této straně Jordánu+ a tři města dáte v zemi Kanaán.+ Budou sloužit jako útočištná města. 15  Těch šest měst bude sloužit jako útočiště pro izraelské syny a pro cizího usedlíka+ a pro osadníka v jejich středu, aby tam uprchl kdokoli, kdo neúmyslně smrtelně udeří duši.+ 16  A jestliže ho udeřil železným nástrojem, takže zemře, je vrah.+ Vrah by měl být zcela jistě usmrcen.+ 17  A jestliže ho udeřil malým kamenem,* jímž mohl zemřít, takže zemře, je vrah. Vrah by měl být zcela jistě usmrcen. 18  A jestliže* ho udeřil malým dřevěným nástrojem, jímž mohl zemřít, takže zemře, je vrah. Vrah by měl být zcela jistě usmrcen. 19  Mstitel krve+ vraha usmrtí. Když na něho připadne, sám ho usmrtí. 20  A jestliže ho v nenávisti strčil+ nebo po něm hodil, zatímco číhal,*+ aby zemřel, 21  nebo ho v nepřátelství udeřil rukou, aby zemřel, [pak] ten, kdo udeřil, by měl být zcela jistě usmrcen. Je vrah. Mstitel krve vraha usmrtí, když na něho připadne.+ 22  Ale když ho strčil nečekaně, bez nepřátelství, nebo směrem k němu hodil nějaký předmět, aniž číhal,*+ 23  nebo nějaký kámen, jímž by mohl zemřít, aniž ho viděl, nebo by způsobil, aby na něj spadl, takže zemřel, zatímco s ním nebyl v nepřátelství a neusiloval o jeho zranění, 24  shromáždění pak rozsoudí mezi tím, kdo udeřil, a mstitelem krve podle těchto soudních výroků.+ 25  A shromáždění+ osvobodí toho, kdo zabil, z ruky mstitele krve, a shromáždění ho vrátí do jeho útočištného města, do něhož uprchl, a bude v něm bydlet až do smrti velekněze, který byl pomazán svatým olejem.+ 26  Ale jestliže ten, kdo zabil, zcela jistě vyjde za hranici svého útočištného města, do něhož by uprchl, 27  a mstitel krve+ ho opravdu najde vně hranice jeho útočištného města a mstitel krve opravdu zabije toho, kdo zabil, nemá vinu krve. 28  Měl totiž bydlet ve svém útočištném městě až do smrti velekněze,+ a po smrti velekněze se ten, kdo zabil, smí vrátit do země svého vlastnictví. 29  A to vám bude sloužit jako soudní ustanovení po všechny vaše generace ve všech vašich bydlištích. 30  Každý, kdo smrtelně udeří duši, by měl být jako vrah+ zabit z úst svědků,+ a jeden svědek nesmí svědčit proti duši, aby zemřela. 31  A nevezmete výkupné za duši vraha,+ který si zaslouží zemřít, neboť by měl být zcela jistě usmrcen.+ 32  A nevezmete výkupné za toho, kdo uprchl do svého útočištného města, aby znovu bydlel v zemi před smrtí velekněze.* 33  A neznečistíte zemi, v níž jste,* protože je to krev, která znečišťuje zemi,+ a za zemi nesmí být žádné smíření, pokud jde o krev, jež na ni byla vylita, leda krví toho, kdo ji vylil.+ 34  A neposkvrníš zemi, v níž bydlíte, uprostřed níž přebývám; já, Jehova, totiž přebývám uprostřed izraelských synů.‘“+

Poznámky

„Tisíc“, MSamSyVg; LXX „dva tisíce“.
Nebo „vrah“.
Nebo „goelem“, MSam; TLXXSyIt „mstitelem krve“.
Dosl. „kamenem ruky“.
„A jestliže“, SamLXXSy a některé heb. rkp.; M „Nebo“.
Nebo „se zlým úmyslem“.
Nebo „bez zlého úmyslu“.
„Velekněze“, SamLXXSy a jeden heb. rkp.; M „kněze“; lat. pon·tiʹfi·cis.
„Jste“, M; SamLXXSyVg a čtyři heb. rkp. „bydlíte“.