4. Mojžíšova 3:1–51

3  A to byly generace* Áronovy a Mojžíšovy v den, kdy Jehova mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj.+  A to byla jména Áronových synů: prvorozený Nadab a Abihu,+ Eleazar+ a Itamar.+  To byla jména Áronových synů, pomazaných kněží, jejichž ruce byly naplněny mocí, aby působili jako kněží.+  Nadab a Abihu však zemřeli před Jehovou, když v pustině Sinaj obětovali před Jehovou nedovolený oheň;+ a neměli žádné syny. Avšak Eleazar+ a Itamar+ dále působili jako kněží spolu se svým otcem Áronem.  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Přiveď kmen Levi+ a postavíš je před kněze Árona, a budou mu sloužit.+  A budou dodržovat svůj závazek vůči němu a svůj závazek vůči celému shromáždění před stanem setkání tím, že budou vykonávat službu svatostánku.  A budou se starat o všechno náčiní+ stanu setkání, dokonce o závazek izraelských synů tím, že budou vykonávat službu svatostánku.+  A dáš Levity Áronovi a jeho synům. Jsou daní,* dáni z izraelských synů jemu.+ 10  A měl bys ustanovit Árona a jeho syny, a budou se starat o své kněžství;+ a kterýkoli cizí člověk* by se přiblížil, měl by být usmrcen.“+ 11  A Jehova dále mluvil k Mojžíšovi a řekl: 12  „Pokud jde o mne, pohleď, já opravdu beru Levity z izraelských synů místo všech prvorozených+ z izraelských synů, kteří otvírají lůno; a Levité se stanou mými. 13  Každý prvorozený je totiž můj.+ V den, kdy jsem udeřil každého prvorozeného v egyptské zemi,+ posvětil jsem si každého prvorozeného v Izraeli, od člověka po zvíře.+ Měli by se stát mými. Já jsem Jehova.“ 14  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi v pustině Sinaj+ a řekl: 15  „Sepiš syny Leviho podle domu jejich otců, po jejich rodinách. Měl bys sepsat každého muže od jednoměsíčního výše.“+ 16  A Mojžíš je začal na Jehovovo nařízení sepisovat, právě jak mu bylo přikázáno. 17  A to byli synové Leviho+ podle svých jmen: Geršon, Kehat a Merari.+ 18  A to byla jména Geršonových synů po jejich rodinách: Libni a Šimei.+ 19  A Kehatovi+ synové po svých rodinách byli Amram a Jicchar,+ Hebron a Uzziel. 20  A synové Merariho+ po svých rodinách byli Machli+ a Muši.+ To byly rodiny Levitů podle domu jejich otců. 21  Z Geršona byla rodina Libniovců+ a rodina Šimeiovců.+ To byly rodiny Geršonovců. 22  Jejich sepsaných bylo podle počtu všech mužů od jednoměsíčního výše.+ Jejich sepsaných bylo sedm tisíc pět set.+ 23  Rodiny Geršonovců byly za svatostánkem.+ Tábořily na západě. 24  A náčelníkem otcovského domu pro Geršonovce byl Eljasaf, syn Laelův. 25  A závazkem synů Geršona+ ve stanu setkání byl svatostánek a stan,+ jeho přikrytí+ a zástěna+ vchodu do stanu setkání 26  a závěsy+ nádvoří a zástěna+ vchodu do nádvoří, které je kolem dokola svatostánku a oltáře, a jeho stanové šňůry,+ pro všechnu jeho službu. 27  A z Kehata byla rodina Amramovců a rodina Jiccharovců a rodina Hebronovců a rodina Uzzielovců. To byly rodiny Kehatovců.+ 28  V počtu všech mužů od jednoměsíčního výše bylo osm tisíc šest* set, kteří se starali o závazek vůči svatému místu.+ 29  Rodiny synů Kehata tábořily po straně svatostánku k jihu.+ 30  A náčelníkem otcovského domu pro rodiny Kehatovců byl Elicafan, syn Uzzielův.+ 31  A jejich závazkem+ byla Truhla+ a stůl+ a svícen+ a oltáře+ a náčiní+ svatého místa, jímž sloužívali, a zástěna+ a všechna její služba. 32  A náčelníkem náčelníků Levitů byl Eleazar,+ syn kněze Árona, který měl dozor nad těmi, kdo se starali o závazek vůči svatému místu. 33  Z Merariho byla rodina Machliovců+ a rodina Mušiovců.+ To byly rodiny Merariho.+ 34  A jejich sepsaných podle počtu všech mužů od jednoměsíčního výše bylo šest tisíc dvě stě.+ 35  A náčelníkem otcovského domu pro rodiny Merariho byl Curiel, syn Abichajilův. Tábořili po straně svatostánku směrem k severu.+ 36  A dozor, k němuž byli synové Merariho zavázáni, byl [dozor] nad dílcovými rámy+ svatostánku a jeho tyčemi+ a jeho sloupy+ a jeho zásuvnými podstavci a veškerým jeho náčiním+ a veškerou jeho službou,+ 37  a sloupy+ kolem dokola nádvoří a jejich zásuvnými podstavci+ a jejich stanovými kolíky a jejich stanovými šňůrami. 38  A ti, kdo tábořili před svatostánkem směrem k východu, před stanem setkání směrem k východu slunce, byli Mojžíš a Áron a jeho synové, ti, kdo se starali o závazek vůči svatyni+ jako o závazek pro izraelské syny. A kterýkoli cizí člověk* by se přiblížil, byl by usmrcen.+ 39  Všech sepsaných z Levitů, jež sepsali Mojžíš a Áron* na Jehovovo nařízení po jejich rodinách, všech mužů od jednoměsíčního výše bylo dvaadvacet tisíc. 40  Potom řekl Jehova Mojžíšovi: „Sepiš všechny prvorozené muže z izraelských synů od jednoměsíčního výše+ a zjisti počet jejich jmen. 41  A vezmeš pro mne Levity — já jsem Jehova — místo všech prvorozených mezi izraelskými syny,+ a domácí zvířata Levitů místo všech prvorozených mezi domácími zvířaty izraelských synů.“+ 42  A Mojžíš, právě jak mu Jehova přikázal, přistoupil k tomu, aby sepsal všechny prvorozené mezi izraelskými syny. 43  A všech prvorozených mužů podle počtu jmen, od jednoměsíčního výše, jejich sepsaných bylo dvaadvacet tisíc dvě stě sedmdesát tři. 44  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 45  „Vezmi Levity místo všech prvorozených mezi izraelskými syny, a domácí zvířata Levitů místo jejich domácích zvířat; a Levité se stanou mými.+ Já jsem Jehova. 46  A jako výkupní cenu+ těch dvou set sedmdesáti tří z prvorozených izraelských synů, kteří přesahují [počet] Levitů,+ 47  vezmeš pět šekelů za každého jednotlivce.+ Měl bys to vzít v šekelu svatého místa. Šekel je dvacet gera.+ 48  A peníze dáš Áronovi a jeho synům jako výkupní cenu těch, kteří přesahují jejich [počet].“ 49  Mojžíš tedy vzal peníze výplatní ceny od těch, kdo přesáhli výkupní cenu Levitů. 50  Vzal peníze od prvorozených z izraelských synů, tisíc tři sta šedesát pět šekelů* v šekelu svatého místa. 51  Potom dal Mojžíš peníze výkupní ceny Áronovi a jeho synům podle Jehovova nařízení, právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal.

Poznámky

Nebo „události; dějiny“. Viz 1Mo 2:4, ppč. „dějiny“.
„Daní.“ Heb. nethu·nimʹ, slovo, s nímž souvisí titul „Netinim“. Viz Ezr 2:43.
Tj. kterýkoli člověk neáronského původu.
„Šest“, MSamSyVg; podle některých rkp. LXX „tři“, což přičteno k počtům uvedeným ve v. 22 a 34 dává celkem 22 000, jak je uvedeno ve v. 39.
Tj. člověk nelevitského původu. Viz 1:51.
„A Áron“, MLXXVg. Těmito slovy přeložený výraz je v M označen mimořádnými body od soferim. Mojžíš dostal příkaz, aby provedl sčítání, ale vzhledem k tomu, že to společně s Mojžíšem konal Áron, některý starověký opisovač vložil do textu slova „a Áron“. Pozdější písaři slova nevynechali, ale označili je body. Není uvedeno v SamSy a v 11 heb. rkp. Viz dodatek 2A.
„Šekelů“, TJ‚OLXXSyVg; MSam vynechávají.