4. Mojžíšova 26:1–65

26  A stalo se po té metle,*+ že Jehova přikročil k tomu, aby řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synovi kněze Árona:  „Zjistěte úhrnný počet celého shromáždění izraelských synů od dvacetiletých a výše podle domu jejich otců, všechny, kteří v Izraeli vycházejí do vojska.“+  A Mojžíš a kněz Eleazar+ přistoupili k tomu, aby s nimi mluvili na moabských pouštních pláních+ při Jordánu u Jericha+ a řekli:  „[Zjistěte jejich úhrnný počet] od dvacetiletých a výše, právě jak přikázal Jehova Mojžíšovi.“+ A izraelští synové, kteří vyšli z egyptské země, byli:  Ruben, Izraelův prvorozený;+ Rubenovi synové: z Chanoka+ rodina Chanokovců; z Pallua+ rodina Palluovců;  z Checrona+ rodina Checronovců; z Karmiho+ rodina Karmiovců.  To byly rodiny Rubenovců, a jejich sepsaní dosáhli čtyřiceti tří tisíc sedmi set třiceti.+  A Palluův syn* byl Eliab.  A Eliabovi synové: Nemuel a Datan a Abiram. Tento Datan+ a Abiram+ byli povolanými ze shromáždění, kteří se pustili do zápasu proti Mojžíšovi a Áronovi v Korachově shromáždění,+ když se pustili do zápasu proti Jehovovi. 10  Potom země otevřela svá ústa a spolkla je.+ Pokud jde o Koracha, [ten zemřel] při smrti shromáždění, když oheň strávil dvě stě padesát mužů.*+ A stali se symbolem.+ 11  Korachovi synové však nezemřeli.+ 12  Synové Simeona+ po svých rodinách: z Nemuela*+ rodina Nemuelovců; z Jamina+ rodina Jaminovců; z Jakina+ rodina Jakinovců; 13  ze Zeracha* rodina Zerachovců; ze Šaula+ rodina Šaulovců. 14  To byly rodiny Simeonovců: dvacet dva tisíce dvě stě.+ 15  Synové Gada+ po svých rodinách: z Cefona* rodina Cefonovců; z Chaggiho rodina Chaggiovců; ze Šuniho rodina Šuniovců; 16  z Ozniho* rodina Ozniovců; z Eriho rodina Eriovců; 17  z Aroda* rodina Arodovců; z Areliho+ rodina Areliovců. 18  To byly rodiny synů Gada, jejich sepsaných: čtyřicet tisíc pět set.+ 19  Judovi+ synové byli Er+ a Onan.+ Er a Onan však zemřeli v zemi Kanaán.+ 20  A synové Judy byli po svých rodinách: z Šely+ rodina Šelovců; z Perece+ rodina Perecovců; ze Zeracha+ rodina Zerachovců. 21  A synové Perece byli: z Checrona+ rodina Checronovců; z Chamula+ rodina Chamulovců. 22  To byly rodiny Judy,+ jejich sepsaných: sedmdesát šest tisíc pět set.+ 23  Synové Isachara+ po svých rodinách byli: z Toly+ rodina Tolovců; z Puvy rodina Punitů; 24  z Jašuba* rodina Jašubovců; ze Šimrona+ rodina Šimronovců. 25  To byly rodiny Isachara, jejich sepsaných: šedesát čtyři tisíce tři sta.+ 26  Synové Zebulona+ po svých rodinách byli: ze Sereda rodina Seredovců; z Elona rodina Elonovců; z Jachleela+ rodina Jachleelovců. 27  To byly rodiny Zebulonovců, jejich sepsaných: šedesát tisíc pět set.+ 28  Synové Josefa+ po svých rodinách byli Manasse a Efrajim.+ 29  Synové Manasseho+ byli: z Makira+ rodina Makirovců. A Makir se stal otcem Gileadovým.+ Z Gileada rodina Gileadovců. 30  To byli synové Gileada: z Iezera+ rodina Iezerovců; z Cheleka rodina Chelekovců; 31  z Asriela rodina Asrielovců; ze Šekema rodina Šekemovců; 32  ze Šemidy+ rodina Šemidovců; z Chefera+ rodina Cheferovců. 33  A Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, ale dcery,+ a Celofchadovy dcery se jmenovaly Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca.+ 34  To byly rodiny Manasseho, a jejich sepsaných bylo padesát dva tisíce sedm set.+ 35  To byli synové Efrajima+ po svých rodinách: ze Šutelacha+ rodina Šutelachovců; z Bekera rodina Bekerovců, z Tachana+ rodina Tachanovců. 36  A to byli Šutelachovi synové: z Erana rodina Eranovců. 37  To byly rodiny synů Efrajima,+ jejich sepsaných: třicet dva tisíce pět set. To byli synové Josefa po svých rodinách.+ 38  Synové Benjamína+ po svých rodinách byli: z Bely+ rodina Belovců; z Ašbela+ rodina Ašbelovců; z Achirama* rodina Achiramovců; 39  ze Šefufama* rodina Šufamovců; z Chufama*+ rodina Chufamovců. 40  Synové Belovi byli Ard a Naaman:+ [z Arda]* rodina Ardovců; z Naamana rodina Naamovců. 41  To byli synové Benjamína+ po svých rodinách, a jejich sepsaných bylo čtyřicet pět tisíc šest set.+ 42  To byli synové Dana+ po svých rodinách: ze Šuchama* rodina Šuchamovců. To byly rodiny Dana+ po svých rodinách. 43  Všech rodin Šuchamovců, jejich sepsaných, bylo šedesát čtyři tisíce čtyři sta.+ 44  Synové Ašera+ po svých rodinách byli: z Jimnaha+ rodina Jimnahovců, z Jišviho+ rodina Jišviovců; z Berii rodina Beriovců; 45  ze synů Berii: z Chebera rodina Cheberovců; z Malkiela+ rodina Malkielovců. 46  A Ašerova dcera se jmenovala Serach.+ 47  To byly rodiny synů Ašera,+ jejich sepsaných: padesát tři tisíce čtyři sta.+ 48  Synové Naftaliho+ po svých rodinách byli: z Jachceela+ rodina Jachceelovců; z Guniho+ rodina Guniovců; 49  z Jecera+ rodina Jecerovců; ze Šillema+ rodina Šillemovců. 50  To byly rodiny Naftaliho+ po svých rodinách, a jejich sepsaných bylo čtyřicet pět tisíc čtyři sta.+ 51  To byli sepsaní z izraelských synů: šest set jeden tisíc sedm set třicet.+ 52  Potom mluvil Jehova k Mojžíšovi a řekl: 53  „Těmto by měla být země rozdělena na podíly jako dědictví podle počtu jmen.+ 54  Podle velkého počtu bys měl něčí dědictví zvětšit a podle nepatrného počtu bys měl něčí dědictví zmenšit.+ Dědictví každého by mělo být dáno úměrně k jeho sepsaným. 55  Země by měla být rozdělena na podíly pouze losem.+ Podle jmen kmenů svých otců by měli dostat dědictví. 56  Po určení losem by mělo být něčí dědictví rozděleno na podíly mezi mnohé a nečetné.“ 57  A to byli sepsaní z Levitů+ po svých rodinách: z Geršona+ rodina Geršonovců; z Kehata+ rodina Kehatovců; z Merariho+ rodina Merariovců. 58  To byly rodiny Levitů:* rodina Libniovců,+ rodina Hebronovců,+ rodina Machliovců,+ rodina Mušiovců,+ rodina Korachovců.+ A Kehat+ se stal otcem Amrama.+ 59  A Amramova manželka se jmenovala Jokebed,+ dcera Leviho, kterou jeho manželka porodila* Levimu v Egyptě. Časem porodila Amramovi Árona a Mojžíše a jejich sestru Miriam.+ 60  Potom se Áronovi narodili Nadab a Abihu,+ Eleazar a Itamar.+ 61  Ale Nadab a Abihu zemřeli, protože předložili před Jehovou nedovolený oheň.+ 62  A jejich sepsaní dosáhli dvaceti tří tisíc, všichni muži od jednoměsíčního výše.+ Nebyli totiž sepsáni mezi izraelské syny,+ protože jim mezi izraelskými syny nemělo být dáno žádné dědictví.+ 63  To byli ti sepsaní Mojžíšem a knězem Eleazarem, když sepisovali izraelské syny na moabských pouštních pláních při Jordánu u Jericha.+ 64  Ale mezi nimi se neprokázal být žádný muž z těch sepsaných Mojžíšem a knězem Áronem, když sepisovali izraelské syny v pustině Sinaj.+ 65  Jehova totiž o nich řekl: „Zcela jistě zemřou v pustině.“+ Nezůstal z nich tedy žádný muž kromě Kaleba, syna Jefunneho, a Jozua, syna Nunova.+

Poznámky

M na tomto místě uzavírá kapitolu 25 a tato část věty je v ní uvedena jako v. 19.
„Syn“, Vg; MSamLXXSy „synové“.
„Potom země otevřela svá ústa a země je spolkla, když shromáždění zemřelo, když oheň strávil Koracha a dvě stě padesát mužů“, Sam.
„Jemuela“ v 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
„Cochar“ v 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
„Cifjon“ v 1Mo 46:16.
„Ecbon“ v 1Mo 46:16.
„Arodi“ v 1Mo 46:16.
„Job“ v 1Mo 46:13.
„Echi“ v 1Mo 46:21.
„Muppim“ v 1Mo 46:21; „Šuppim“ v 1Pa 7:12.
„Chuppim“ v 1Mo 46:21.
„[Z Arda]“, v souladu s SamLXXVg.
„Chušim“ v 1Mo 46:23.
„Levitů“, Sy; MVg „Leviho“; LXX „synů Leviho“.
„Dcera Leviho, která přistoupila k tomu, aby porodila tyto“, LXX; SyVg „dcera Leviho, která se narodila“.