4. Mojžíšova 23:1–30

23  Potom řekl Balám Balakovi: „Vystavěj mi na tomhle místě sedm oltářů+ a přichystej mi na tomhle místě sedm býků a sedm beranů.“  Balak okamžitě učinil, právě jak Balám mluvil. Nato Balak a Balám obětovali na každém oltáři* býka a berana.+  A Balám přikročil k tomu, aby řekl Balakovi: „Postav se u své zápalné oběti+ a nech mě jít. Snad Jehova naváže styk a setká se se mnou.+ V tom případě ti jistě povím, cokoli mi ukáže.“ Šel tedy na holý pahorek.  Když Bůh navázal s Balámem styk,+ ten Mu pak řekl: „Postavil jsem sedm oltářů do řad a přistoupil jsem k tomu, abych obětoval býka a berana na každém oltáři.“+  Jehova* tudíž vložil do Balámových+ úst slovo a řekl: „Vrať se k Balakovi, a to je to, co budeš mluvit.“+  Vrátil se tedy k němu, a pohleďme, on a všechna moabská knížata byli postaveni u jeho zápalné oběti.  Pak se chopil svého příslovečného výroku+ a řekl: „Z Aramu*+ se mě snažil přivést moabský král Balak,z východních hor:‚Pojď přece, opravdu mi proklej Jákoba.Ano, opravdu přijď, odsuď přece otevřeně Izraele.‘+   Jak bych mohl zatracovat ty, které Bůh* nezatratil?+A jak bych mohl otevřeně odsoudit ty, které Jehova otevřeně neodsoudil?+   Vidím je* totiž z vrcholku skala spatřuji je z pahorků.Tam jako lid stanují odloučeně+a nepočítají* se mezi národy.+ 10  Kdo sečetl prachové částečky Jákoba+a kdo spočítal čtvrtinu* Izraele?Ať má duše zemře smrtí přímých,+a ať můj pozdější konec dopadne jako jejich.“*+ 11  Balak na to Balámovi řekl: „Co jsi mi to udělal? Vzal jsem tě, abys zatratil mé nepřátele, a hle, ty jsi jim až do krajnosti požehnal.“+ 12  Odpověděl zase a řekl: „Neměl bych dbát na to, abych mluvil, cokoli by mi do úst vložil Jehova?“+ 13  Potom mu Balak řekl: „Pojď přece, prosím, se mnou na jiné místo, odkud je můžeš vidět. Uvidíš jen jejich nejzazší konec+ a neuvidíš je všechny. A odtamtud mi je zatrať.“+ 14  Vzal ho tedy na pole Cofim, na vrcholek Pisgy,+ a přistoupil k tomu, aby vystavěl sedm oltářů a aby na každém oltáři obětoval býka a berana.+ 15  Potom řekl Balakovi: „Postav se tady u své zápalné oběti, a pokud jde o mne, nech mne, ať tam s ním navážu styk.“ 16  Jehova* poté navázal s Balámem styk a vložil mu do úst slovo a řekl:+ „Vrať se k Balakovi,+ a to je to, co budeš mluvit.“ 17  Přišel tedy k němu, a pohleďme, stál u své zápalné oběti a moabská knížata s ním. Pak mu Balak řekl: „Co mluvil Jehova?“ 18  Na to se chopil svého příslovečného výroku a řekl:+ „Vstaň, Balaku, a naslouchej.Dopřej mi přece sluchu, Cipporův synu.+ 19  Bůh* není člověk, aby povídal lži,+ani lidský syn, aby pociťoval lítost.+Řekl to snad sám, a neudělá to,a mluvil, a neprovede to?+ 20  Pohleď, byl jsem vzat,* abych žehnal,a On požehnal,*+ a já to nezvrátím.+ 21  Nepohlédl na žádnou zlověstnou moc*+ proti Jákobovia neviděl žádné těžkosti proti Izraeli.Jehova, jeho Bůh, je s ním,+a hlasité pozdravování krále je v jeho středu. 22  Bůh* je* vyvádí z Egypta.+Jeho [běh] je jako rychlý běh divokého býka.*+ 23  Není totiž žádné neblahé zaklínadlo proti Jákobovi+ani žádná věštba proti Izraeli.+V tomto čase lze říci ohledně Jákoba a Izraele:‚Co [všechno] uskutečnil Bůh!‘*+ 24  Podívej se, vstane lid jako lev*a jako lev* se pozvedne.+Nelehne, dokud se nebude moci nažrat kořisti,a bude pít krev zabitých.“+ 25  Balak na to řekl Balámovi: „Jestliže ho na jedné straně nemůžeš zcela zatratit, pak bys mu na druhé straně neměl vůbec žehnat.“ 26  Balám zase odpověděl a řekl Balakovi: „Nemluvil jsem k tobě a neříkal jsem: ‚Udělám všechno, co bude mluvit Jehova‘?“+ 27  Pak řekl Balak Balámovi: „Prosím tě, pojď. Ať tě vezmu ještě na jiné místo. Snad to bude v očích [pravého] Boha správné, takže mi ho odtamtud jistě zatratíš.“+ 28  A tak vzal Balak Baláma na vrcholek Peoru, který hledí směrem k Ješimonu.+ 29  Nato řekl Balám+ Balakovi: „Vystavěj mi na tomhle místě sedm oltářů a připrav mi na tomhle místě sedm býků a sedm beranů.“+ 30  Balak tedy učinil, právě jak Balám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana.+

Poznámky

Dosl. „na oltáři“, MSamLXX; Sy „na oltářích“.
„Jehova“, M; Sam „Jehovův anděl“; LXX „Bůh“.
„Aramu“, MSamSyVg; LXX „Mezopotámie“.
„Bůh.“ Heb. ʼEl; řec. Kyʹri·os, „Jehova“; lat. Deʹus.
Dosl. „ho“, tj. Jákoba neboli Izraele jakožto lid.
Dosl. „nepočítá“.
Možno číst „spočítal myriády (desetitisíce)“.
„Jejich“, LXXSyVg; MSam „jeho“.
Viz v. 5 ppč.
„Bůh.“ Heb. ʼEl; řec. ho The·osʹ; lat. Deʹus.
„Byl jsem vzat“, LXXSyVg; M „vzal jsem [příkaz]“.
„On požehnal“, M; SamLXX „budu žehnat“.
Nebo „na žádný stav tabu“.
„Bůh.“ Heb. ʼEl; řec. The·osʹ; lat. Deʹus.
„Je“, MSamLXXSy; Vg „ho“.
Nebo „buvola“. LXX „jednorožce“; Vg „nosorožce“.
„Bůh.“ MSam(heb.) ʼEl; řec. ho The·osʹ; lat. Deʹus.
„Jako lev.“ Heb. kela·viʼʹ, lev asijský.
„A jako lev.“ Heb. wekha·ʼariʹ, lev africký.