4. Mojžíšova 20:1–29

20  A izraelští synové, celé shromáždění, přistoupili k tomu, aby přišli v prvním měsíci do pustiny Cin,+ a lid se usídlil v Kadeši.+ Tam zemřela Miriam+ a tam byla pohřbena.  A nebyla voda pro shromáždění,+ a začali se scházet proti Mojžíšovi a Áronovi.+  A lid se s Mojžíšem* hádal+ a říkal: „Kdybychom jen byli vydechli naposled, když naši bratři vydechli naposled před Jehovou!+  A proč jste přivedli Jehovův sbor do téhle pustiny, abychom tu zemřeli my i naši soumaři?+  A proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás přivedli na tohle zlé místo?+ Není to místo semene a fíků a rév a granátových jablek+ a není tu voda k pití.“  Tehdy přišli Mojžíš a Áron z [místa] před sborem ke vchodu do stanu setkání a padli na tvář,+ a začala se jim objevovat Jehovova sláva.+  Pak Jehova mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vezmi hůl+ a svolej shromáždění, ty a tvůj bratr Áron, a před jejich očima promluvíte ke skalnímu útesu, aby vskutku dal* svou vodu; a vyvedeš pro ně vodu ze skalního útesu* a dáš shromáždění a jejich soumarům pít.“+  Mojžíš tedy vzal hůl z [místa] před Jehovou,+ právě jak mu přikázal. 10  Poté svolal Mojžíš a Áron sbor před skalní útes, a přistoupil k tomu, aby jim řekl: „Slyšte nyní, vy buřiči!+ Máme vám vyvést vodu z tohoto skalního útesu?“+ 11  A tak Mojžíš pozvedl ruku a dvakrát udeřil svou holí do skalního útesu; a začalo vycházet mnoho vody, a shromáždění a jejich soumaři začali pít.+ 12  Později řekl Jehova Mojžíšovi a Áronovi: „Protože jste neprojevili víru ve mne, abyste mě posvětili+ před očima izraelských synů, proto tento sbor neuvedete do země, kterou jim jistě dám.“+ 13  To jsou vody Meriba,*+ protože izraelští synové se hádali s Jehovou, takže byl mezi nimi posvěcen.* 14  Nato poslal Mojžíš z Kadeše posly k edomskému králi:+ „Tak řekl tvůj bratr Izrael:+ ‚Ty dobře znáš všechny potíže, které nás dostihly.+ 15  A naši otcové přistoupili k tomu, aby sešli do Egypta,+ a bydleli jsme dále v Egyptě mnoho dnů;+ a Egypťané začali nám a našim otcům škodit.+ 16  Nakonec jsme volali k Jehovovi,+ a slyšel náš hlas a poslal anděla+ a vyvedl nás z Egypta; a tady jsme v Kadeši, městě na nejzazším konci tvého území. 17  Nech nás, prosím, projít svou zemí. Neprojdeme polem ani vinicí a nebudeme pít vodu ze studny. Budeme pochodovat po králově cestě.+ Neuhneme napravo ani nalevo,+ dokud tvým územím neprojdeme.‘“ 18  Edom mu však řekl: „Skrze mne neprojdeš, jinak bych ti musel vyjít vstříc s mečem.“ 19  Izraelští synové mu zase řekli: „Vyjdeme po silnici; a kdybychom já a má hospodářská zvířata pili tvou vodu, jistě ti také dám její hodnotu.+ Nechci víc než pěšky projít.“+ 20  Přesto řekl: „Neprojdeš.“+ A tak Edom+ vytáhl, aby se s ním střetl, s velmi mnohým lidem a silnou rukou. 21  Edom tedy odmítl povolit Izraeli, aby prošel jeho územím.+ Izrael se proto od něho odvrátil.+ 22  A izraelští synové, celé shromáždění, přistoupili k tomu, aby odtáhli z Kadeše+ a přišli k hoře Hor.+ 23  Tehdy řekl Jehova Mojžíšovi a Áronovi na hoře Hor při pomezí edomské země toto: 24  „Áron bude připojen ke svému lidu,+ neboť nevstoupí do země, kterou jistě dám izraelským synům, kvůli tomu, že jste se vzbouřili proti mému nařízení ohledně vod Meriba.+ 25  Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a přiveď je na horu Hor. 26  A svlékni Áronovi jeho oděvy,+ a oblékneš je jeho synovi Eleazarovi;+ a Áron bude připojen [ke svému lidu] a zemře tam.“+ 27  Mojžíš tedy učinil, právě jak Jehova přikázal; a před očima celého shromáždění zlezli horu Hor. 28  Pak Mojžíš svlékl Áronovi jeho oděvy a oblékl je jeho synovi Eleazarovi, načež tam Áron na vrcholku hory zemřel.+ A Mojžíš a Eleazar z hory sestoupili. 29  A celé shromáždění uvidělo, že Áron vydechl naposled, a celý izraelský dům plakal pro Árona třicet dnů.+

Poznámky

Sy a jeden heb. rkp. dodávají „a Áronem“.
Dosl. „a dá“.
Nebo „skalní stěny (skalního masivu)“. Heb. has·seʹlaʽ; řec. peʹtras; syr. kiʼ·faʼ; lat. peʹtra.
Znamená „hádání se; svár; spor“. Heb. Meri·vahʹ.
Nebo „aby byl mezi nimi posvěcen“.