4. Mojžíšova 2:1–34

2  Jehova nyní mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  „Izraelští synové by se měli utábořit každý muž podle svého [trojkmenného] oddílu,+ podle znamení* pro dům svých otců. Měli by se utábořit kolem dokola před stanem setkání.  A ti tábořící východně, směrem k východu slunce, budou [trojkmenným] oddílem Judova tábora ve svých vojskách, a náčelníkem pro syny Judy je Nachšon,+ syn Amminadabův.  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je sedmdesát čtyři tisíce šest set.+  A ti tábořící vedle něho budou kmen Isachar,+ a náčelníkem pro syny Isachara je Netanel,+ syn Cuarův.  A jeho vojska a jeho sepsaných je padesát čtyři tisíce čtyři sta.+  A kmen Zebulon; a náčelníkem pro kmen Zebulon je Eliab,+ syn Chelonův.  A jeho vojska a jeho sepsaných je padesát sedm tisíc čtyři sta.+  Všech sepsaných z Judova tábora je sto osmdesát šest tisíc čtyři sta v jejich vojskách. Měli by se vydávat [na cestu] první.+ 10  [Trojkmenný] oddíl Rubenova+ tábora bude ve svých vojskách směrem k jihu, a náčelníkem pro syny Rubena je Elicur,+ syn Šedeurův. 11  A jeho vojska a jeho sepsaných je čtyřicet šest tisíc pět set.+ 12  A ti tábořící vedle něho budou kmen Simeon, a náčelníkem pro syny Simeona je Šelumiel,+ syn Curišaddaiův. 13  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je padesát devět tisíc tři sta.+ 14  A kmen Gad; a náčelníkem pro syny Gada je Eljasaf,+ syn Reuelův.* 15  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je čtyřicet pět tisíc šest set padesát.+ 16  Všech sepsaných z Rubenova tábora je sto padesát jeden tisíc čtyři sta padesát v jejich vojskách, a měli by se vydávat [na cestu] druzí.+ 17  Když se vydá [na cestu] stan setkání,+ bude tábor Levitů+ uprostřed táborů. Právě jak by se měli utábořit, tak by se měli vydávat [na cestu],+ každý na svém místě podle svých [trojkmenných] oddílů. 18  [Trojkmenný] oddíl Efrajimova+ tábora ve svých vojskách bude směrem k západu, a náčelníkem pro syny Efrajima je Elišama,+ syn Ammihudův. 19  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je čtyřicet tisíc pět set.+ 20  A vedle něho bude kmen Manasse,+ a náčelníkem pro syny Manasseho je Gamaliel,+ syn Pedahcurův. 21  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je třicet dva tisíce dvě stě.+ 22  A kmen Benjamín; a náčelníkem pro syny Benjamína+ je Abidan,+ syn Gideoniho. 23  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je třicet pět tisíc čtyři sta.+ 24  Všech sepsaných z Efrajimova tábora je sto osm tisíc jedno sto v jejich vojskách, a měli by se vydávat [na cestu] třetí.+ 25  [Trojkmenný] oddíl Danova tábora bude směrem k severu ve svých vojskách, a náčelníkem pro syny Dana je Achiezer,+ syn Ammišaddaiův. 26  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je šedesát dva tisíce sedm set.+ 27  A ti tábořící vedle něho budou kmen Ašer, a náčelníkem pro syny Ašera je Pagiel,+ syn Okranův. 28  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je čtyřicet jeden tisíc pět set.+ 29  A kmen Naftali;+ a náčelníkem pro syny Naftaliho je Achira,+ syn Enanův. 30  A jeho vojska a těch sepsaných z nich je padesát tři tisíce čtyři sta.+ 31  Všech sepsaných z Danova tábora je sto padesát sedm tisíc šest set. Měli by se vydávat [na cestu] poslední+ — podle svých* [trojkmenných] oddílů.“ 32  To byli ti sepsaní z izraelských synů podle domu svých otců; všech sepsaných z táborů v jejich vojskách bylo šest set tři tisíce pět set padesát.+ 33  Ale Levité mezi izraelskými syny sepsáni nebyli,+ právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 34  A izraelští synové přistoupili k tomu, aby učinili podle všeho, co Jehova přikázal Mojžíšovi.+ Tak tábořili ve svých [trojkmenných] oddílech+ a tak se vydávali [na cestu],+ každý ve svých rodinách s ohledem na dům svých otců.

Poznámky

„Podle znamení.“ Heb. veʼo·thothʹ.
„Reuelův“, MSy; SamVg a 109 heb. rkp. „Deuelův“; LXX „Raguelův“. Viz 1:14 ppč.
„Svých“, tj. celého Izraele. Viz v. 17.