4. Mojžíšova 1:1–54

1  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi v pustině* Sinaj,+ ve stanu setkání,+ první den druhého měsíce v druhém roce jejich vyjití z egyptské země,+ a řekl:  „Zjistěte úhrnný počet+ celého shromáždění izraelských synů podle jejich rodin, podle domu jejich otců, podle počtu jmen, všechny muže, hlavu po hlavě z nich,*  od dvacetiletých výše,+ každého, kdo v Izraeli vychází do vojska.+ Měli byste je, ty a Áron, sepsat podle jejich vojsk.  A nějací muži by měli být s vámi, jeden muž za kmen; každý je hlavou domu svých otců.+  A to jsou jména mužů, kteří budou stát s vámi: z Rubena+ Elicur,+ syn Šedeurův;  ze Simeona+ Šelumiel,+ syn Curišaddaiův;  z Judy+ Nachšon,+ syn Amminadabův;  z Isachara+ Netanel,+ syn Cuarův;  ze Zebulona+ Eliab,+ syn Chelonův; 10  ze synů Josefa:+ z Efrajima+ Elišama, syn Ammihudův; z Manasseho+ Gamaliel, syn Pedahcurův; 11  z Benjamína+ Abidan,+ syn Gideoniho; 12  z Dana+ Achiezer,+ syn Ammišaddaiův; 13  z Ašera+ Pagiel,+ syn Okranův; 14  z Gada+ Eljasaf,+ syn Deuelův;*+ 15  z Naftaliho+ Achira,+ syn Enanův. 16  To jsou ti povolaní ze shromáždění, náčelníci*+ kmenů svých otců. Jsou hlavami izraelských tisíců.“+ 17  Mojžíš a Áron tedy vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni. 18  A shromáždili celé shromáždění první den druhého měsíce, aby dali potvrdit jejich původ,+ pokud jde o jejich rodiny v domě jejich otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše,+ hlavu po hlavě z nich, 19  právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi; a přistoupil k tomu, aby je sepsal+ v pustině Sinaj. 20  A synové Rubena, Izraelova prvorozeného,+ jejich narození podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen, hlava po hlavě z nich, všichni muži od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 21  těch sepsaných z nich z kmene Ruben bylo čtyřicet šest tisíc pět set.+ 22  Ze synů Simeona,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, těch sepsaných z něho podle počtu jmen, hlava po hlavě z nich, všech mužů od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 23  těch sepsaných z nich z kmene Simeon bylo padesát devět tisíc tři sta.+ 24  Ze synů Gada,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 25  těch sepsaných z nich z kmene Gad+ bylo čtyřicet pět tisíc šest set padesát.+ 26  Ze synů Judy,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 27  těch sepsaných z nich z kmene Juda bylo sedmdesát čtyři tisíce šest set.+ 28  Ze synů Isachara,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 29  těch sepsaných z nich z kmene Isachar bylo padesát čtyři tisíce čtyři sta.+ 30  Ze synů Zebulona,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 31  těch sepsaných z nich z kmene Zebulon bylo padesát sedm tisíc čtyři sta.+ 32  Ze synů Josefa: ze synů Efrajima,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 33  těch sepsaných z nich z kmene Efrajim+ bylo čtyřicet tisíc pět set.+ 34  Ze synů Manasseho,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 35  těch sepsaných z nich z kmene Manasse bylo třicet dva tisíce dvě stě.+ 36  Ze synů Benjamína,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 37  těch sepsaných z nich z kmene Benjamín bylo třicet pět tisíc čtyři sta.+ 38  Ze synů Dana,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 39  těch sepsaných z nich z kmene Dan bylo šedesát dva tisíce sedm set.+ 40  Ze synů Ašera,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 41  těch sepsaných z nich z kmene Ašer bylo čtyřicet jeden tisíc pět set.+ 42  Ze synů* Naftaliho,+ jejich narozených podle svých rodin v domě svých otců, podle počtu jmen od dvacetiletých výše, každý, kdo vychází do vojska, 43  těch sepsaných z nich z kmene Naftali bylo padesát tři tisíce čtyři sta.+ 44  To jsou ti sepsaní, které sepsal Mojžíš společně s Áronem a náčelníky Izraele, dvanácti muži. Každý z nich zastupoval dům svých otců. 45  A všech těch sepsaných z izraelských synů podle domu svých otců od dvacetiletých výše, každý, kdo v Izraeli vycházel do vojska, bylo, 46  ano, všech těch sepsaných bylo šest set tři tisíce pět set padesát.+ 47  Levité+ podle kmene svých otců však mezi nimi sepsáni nebyli.+ 48  Jehova podle toho promluvil k Mojžíšovi a řekl: 49  „Jenom kmen Levi nesepíšeš a jejich úhrnný počet nezaneseš mezi izraelské syny.+ 50  A sám ustanov Levity nad svatostánkem Svědectví+ a nade vším jeho náčiním a nade vším, co k němu patří.*+ Sami budou nosit svatostánek a všechno jeho náčiní+ a sami budou u něho sloužit;+ a mají okolo svatostánku tábořit.+ 51  A kdykoli se svatostánek vydává [na cestu], Levité by jej měli složit;+ a když se svatostánek utáboří, Levité by jej měli postavit; a kterýkoli cizí člověk* by se přiblížil, měl by být usmrcen.+ 52  A izraelští synové se utáboří každý s ohledem na svůj tábor,* a každý muž podle svého [trojkmenného] oddílu,*+ podle jejich vojsk. 53  A Levité by se měli utábořit okolo svatostánku Svědectví, aby nepovstalo žádné rozhořčení+ proti shromáždění izraelských synů; a Levité budou dodržovat službu náležící svatostánku Svědectví.“+ 54  A izraelští synové přistoupili k tomu, aby učinili podle všeho, co Jehova přikázal Mojžíšovi. Učinili [to] právě tak.+

Poznámky

„V pustině.“ Heb. Bemidh·barʹ. V heb. je tato čtvrtá Mojžíšova kniha nazvána tímto slovem. LXXVg označují tuto knihu jménem „Výčty“ (řec. A·rith·moiʹ; lat. Nuʹme·ri).
Dosl. „po jejich lebkách“.
„Deuelův“, MSamVg; LXX „Raguelův“; Sy „Reuelův“.
Nebo „nasiové“. Heb. nesi·ʼéʹ.
„Ze synů“, SamLXXVg a deset heb. rkp.; M „Synové“.
„Co k němu patří“, MSam; LXXSy „co je v něm“.
Tj. člověk nelevitského původu.
„Svůj tábor.“ Heb. ma·chaneʹhu; řec. tei he·au·touʹ taʹxei, „podle svého pořádku“; lat. turʹmas, „[podle] šiků“. Tyto výrazy se vztahují na lidi, pro které platí určitý řád, neboli na lidi organizované. Viz 1Ko 14:40 ppč.
„Svého [trojkmenného] oddílu.“ Heb. digh·lóʹ (od deʹghel).