3. Mojžíšova 9:1–24

9  A osmý+ den se stalo, že Mojžíš zavolal Árona a jeho syny a izraelské starší muže.  Potom Áronovi řekl: „Vezmi si telátko na oběť za hřích+ a berana na zápalnou oběť,+ [oba] zdravé, a předlož je před Jehovou.+  Ale k izraelským synům* promluvíš a řekneš: ‚Vezměte kozla+ na oběť za hřích a tele a mladého berana,+ každého ročního, zdravé, na zápalnou oběť,  a býka a berana na oběti společenství,+ abyste je obětovali před Jehovou, a obilnou oběť+ zvlhčenou olejem, protože dnes se vám Jehova jistě objeví.‘“+  Vzali tedy před stan setkání, co Mojžíš přikázal. Potom se celé shromáždění přiblížilo a stálo před Jehovou.+  A Mojžíš přikročil k tomu, aby řekl: „To je věc, kterou Jehova přikázal, abyste učinili, aby se vám objevila Jehovova sláva.“+  Potom Mojžíš řekl Áronovi: „Jdi blíž k oltáři a dej svou oběť za hřích+ a svou zápalnou oběť a vykonej smíření+ ve svůj vlastní prospěch a ve prospěch svého domu;* a dej obětní dar lidu+ a vykonej smíření+ v jejich prospěch, právě jak Jehova přikázal.“  Áron šel okamžitě blíž k oltáři a porazil tele oběti za hřích, která byla za něj.+  Áronovi synové mu pak předložili krev,+ a on si namočil prst v krvi+ a dal ji na rohy oltáře+ a zbytek krve vylil u spodku oltáře. 10  A nechal tuk+ a ledviny a přívěsek jater z oběti za hřích dýmat na oltáři,+ právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 11  A maso a kůži spálil ohněm vně tábora.+ 12  Potom porazil zápalnou oběť a Áronovi synové mu podali krev a pokropil jí oltář kolem dokola.+ 13  A podali mu zápalnou oběť po kusech a hlavu, a přistoupil k tomu, aby je nechal dýmat na oltáři.+ 14  Dále omyl střeva a holeně a nechal je dýmat na zápalné oběti na oltáři.+ 15  Nyní předložil obětní dar lidu+ a vzal kozla oběti za hřích, která byla za lid, a porazil ho a vykonal s ním oběť za hřích jako s tím prvním. 16  Potom předložil zápalnou oběť a naložil s ní podle předepsaného postupu.+ 17  Nato předložil obilnou oběť+ a naplnil si trochou z ní ruku a nechal to dýmat na oltáři, vedle ranní zápalné oběti.+ 18  Potom porazil býka a berana oběti společenství,+ která byla za lid. Áronovi synové mu pak podali krev, a on jí pokropil oltář kolem dokola.+ 19  Pokud jde o tučné kusy+ býka a tučný ocas+ berana a vrstvu tuku* a ledviny a přívěsek jater, 20  tučné kusy nyní umístili* na hrudích,+ načež nechal tučné kusy dýmat na oltáři. 21  Ale hruďmi a pravou nohou pohupoval Áron sem a tam jakožto obětí pohupování+ před Jehovou, právě jak Mojžíš přikázal. 22  Potom Áron pozvedl ruce směrem k lidu a požehnal mu+ a sestoupil [z místa, kde] se dávala oběť za hřích a zápalná oběť a oběti společenství.+ 23  Nakonec Mojžíš a Áron vešli do stanu setkání a vyšli a požehnali lidu.+ Pak se Jehovova sláva+ objevila všemu lidu 24  a oheň vyšel z [místa] před Jehovou+ a začal stravovat zápalnou oběť a tučné kusy na oltáři. Když to všechen lid uviděl, propukl v křik,+ a padali na tvář.

Poznámky

„Synům“, MSyVg; SamLXX „shromáždění starších mužů“.
„Svého domu“, LXX (srovnej 16:17); MSamSyVg „lidu“.
Tj. z míst kolem střev.
„Umístili“, MVg; SamLXXSy „umístil“.