3. Mojžíšova 8:1–36

8  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vezmi Árona a s ním jeho syny+ a oděvy+ a olej pomazání+ a býka oběti za hřích+ a dva berany a koš nekvašených chlebů+  a přiměj celé shromáždění, ať se sejde*+ u vchodu do stanu setkání.“+  Mojžíš potom učinil, právě jak mu Jehova přikázal, a shromáždění se sešlo u vchodu+ do stanu setkání.  Mojžíš nyní řekl shromáždění: „To je věc, kterou Jehova přikázal učinit.“+  Mojžíš tedy přivedl Árona a jeho syny a umyl+ je vodou.+  Potom mu navlékl roucho+ a přepásal ho šerpou+ a oblékl ho do pláště bez rukávů+ a navlékl mu efod+ a přepásal ho pásem+ efodu a těsně mu ho jím uvázal.  Nato mu nasadil náprsník+ a do náprsníku dal Urim a Tummim.*+  Na hlavu mu pak nasadil turban+ a na turban, na jeho přední stranu, umístil zářící zlatou destičku, svaté znamení zasvěcení,*+ právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 10  Nyní vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal svatostánek+ a všechno, co v něm bylo, a posvětil je. 11  Potom trochou z něho sedmkrát postříkal oltář a pomazal oltář+ a všechno jeho náčiní a nádrž a její stojan, aby je posvětil. 12  Nakonec vylil trochu oleje pomazání Áronovi na hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil.+ 13  Mojžíš potom přivedl Áronovy syny+ a oblékl jim roucha a přepásal je šerpami+ a ovinul jim pokrývku hlavy,+ právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 14  Potom vyvedl býka+ oběti za hřích a Áron a jeho synové vložili ruce na hlavu+ býka oběti za hřích. 15  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby ho porazil+ a nabral krev+ a prstem ji dal na rohy oltáře kolem dokola a očistil oltář od hříchu, ale zbytek krve vylil ke spodku oltáře, aby ho posvětil, aby na něm vykonal smíření.+ 16  Nato vzal všechen tuk, který byl na střevech, a přívěsek na játrech a obě ledviny a jejich tuk, a Mojžíš je nechal dýmat na oltáři.+ 17  A býka a jeho kůži a jeho maso a jeho lejna dal spálit ohněm vně tábora,+ právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 18  A přivedl berana zápalné oběti, a Áron a jeho synové pak vložili ruce beranovi na hlavu.+ 19  Nato ho Mojžíš porazil a krví pokropil oltář kolem dokola.+ 20  A rozsekal berana na kusy,+ a Mojžíš přistoupil k tomu, aby nechal hlavu a kusy a ledvinový lůj dýmat. 21  A střeva a holeně omyl vodou, a Mojžíš pak nechal celého berana dýmat na oltáři.+ Byla to zápalná oběť pro uklidňující vůni.+ Byla to ohnivá oběť Jehovovi, právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 22  Potom přivedl druhého berana, berana slavnostního uvedení,+ a Áron a jeho synové vložili ruce beranovi na hlavu. 23  Nato ho Mojžíš porazil a nabral trochu jeho krve a dal ji Áronovi na lalůček pravého ucha a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy.+ 24  Mojžíš pak přivedl Áronovy syny a dal jim trochu krve na lalůček jejich pravého ucha a na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy; ale zbytkem krve Mojžíš pokropil oltář kolem dokola.+ 25  Potom vzal tuk a tučný ocas a všechen tuk, který byl na střevech,+ a přívěsek jater a obě ledviny a jejich tuk a pravou nohu.+ 26  A z koše nekvašených chlebů, který byl před Jehovou, vzal jeden nekvašený prstencovitý chléb+ a jeden prstencovitý chléb z chleba potřeného olejem+ a jednu oplatku.+ Umístil je pak na tučné kusy a pravou nohu. 27  Nato je všechny dal do dlaní Áronovi a do dlaní jeho synům a začal jimi houpat před Jehovou sem a tam jakožto obětí pohupování.+ 28  Potom jim je Mojžíš vzal z dlaní a nechal je dýmat na oltáři navrchu na zápalné oběti.+ Byly obětí slavnostního uvedení+ pro uklidňující vůni.+ Byla to ohnivá oběť Jehovovi.+ 29  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby vzal hruď+ a aby jí pohupoval sem a tam jakožto obětí pohupování před Jehovou.+ Z berana slavnostního uvedení se stala Mojžíšovým podílem,+ právě jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 30  Nato Mojžíš nabral trochu oleje pomazání+ a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho oděvy a jeho syny a oděvy jeho synů s ním. Tak posvětil+ Árona a jeho oděvy a jeho syny a oděvy jeho synů+ s ním. 31  Mojžíš potom řekl Áronovi a jeho synům: „Uvařte+ maso u vchodu do stanu setkání a tam budete jíst je+ a chléb, který je v koši slavnostního uvedení, právě jak jsem dostal příkaz,* který zněl: ‚To budou jíst Áron a jeho synové.‘ 32  A co zbude z masa a chleba, spálíte ohněm.+ 33  A nevyjdete ze vchodu do stanu setkání po sedm dnů,+ do dne, kdy se naplní dny vašeho slavnostního uvedení, protože to bude trvat sedm dnů, než se vaše ruka naplní mocí.*+ 34  Právě jak to bylo vykonáno dnes, tak [to] Jehova přikázal učinit, aby se za vás vykonalo smíření.+ 35  A zůstanete u vchodu do stanu setkání ve dne v noci po sedm dnů+ a budete držet Jehovovi povinnou stráž,+ abyste nezemřeli; tak mi totiž bylo přikázáno.“ 36  A Áron a jeho synové přistoupili k tomu, aby udělali všechno, co Jehova přikázal prostřednictvím Mojžíše.

Poznámky

„Přiměj..., ať se sejde.“ řec. ek·kle·siʹa·son; lat. con·gre·gaʹbis.
Viz 2Mo 28:30, ppč. „Tummim“.
Nebo „svatý diadém; diadém svatosti“.
Podle TOLXXSy; Vgc „právě jak mě Jehova poučil“. Heb. sloveso zde má jiné samohláskové značky než totéž heb. sloveso ve v. 35.
„Než se vaše ruka naplní mocí.“ Nebo „než budete dosazeni; než budete zmocněni“. Heb. jemal·leʼʹ ʼeth-jedh·khemʹ; řec. te·lei·oʹsei tas cheiʹras hy·monʹ (LXXThomson „[on] posvětí vaše ruce“). Srovnej Heb 5:9 ppč.