3. Mojžíšova 6:1–30

6 * A Jehova přikročil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „V případě, že nějaká duše hřeší tím, že se opravdu chová k Jehovovi nevěrně+ a opravdu oklame+ svého společníka, pokud jde o něco jí svěřeného nebo uloženého v [její] ruce+ nebo o loupež, nebo opravdu svého společníka ošidí,+  nebo opravdu najde něco ztraceného+ a skutečně v tom podvádí a opravdu falešně přísahá+ kvůli kterékoli ze všech těch věcí, které by snad člověk udělal, a tak hřešil,  potom v případě, že hřeší a vskutku se proviní,+ stane se, že vrátí uloupenou věc, kterou uloupila, nebo věc vydíranou, kterou získala podvodem, nebo věc jí svěřenou, která jí byla svěřena, nebo věc ztracenou, kterou našla,  nebo vůbec cokoli, kvůli čemu snad falešně přísahala, a dá za to náhradu+ v plné výši a pětinu z toho k tomu přidá. Dá to tomu, čí to je, v den, kdy se její vina prokáže.  A jako svou oběť za vinu přinese Jehovovi zdravého berana+ ze stáda bravu podle odhadnuté hodnoty, na oběť za vinu+ knězi.  A kněz za ni vykoná smíření+ před Jehovou, a tak jí bude odpuštěno, ohledně všeho, co snad učinila a čím se provinila.“  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Přikaž Áronovi a jeho synům a řekni: ‚To je zákon zápalné oběti:+ Zápalná oběť bude na ohništi na oltáři po celou noc až do rána, a bude v ní zapálen oheň oltáře. 10  A kněz si oblékne svůj úřední lněný oblek+ a na tělo si natáhne lněné spodky.+ Potom sejme tučný popel+ zápalné oběti, kterou oheň na oltáři pravidelně stravuje, a umístí ho vedle oltáře. 11  A svlékne si oděvy+ a oblékne jiné oděvy a vynese tučný popel na čisté místo vně tábora.+ 12  A na oltáři bude stále udržován hořící oheň. Nevyhasne. A kněz bude na něm ráno co ráno pálit dříví+ a narovná na něj zápalnou oběť, a nechá na něm dýmat tučné kusy obětí společenství.+ 13  Na oltáři bude neustále udržován hořící oheň.+ Nevyhasne. 14  A to je zákon obilné oběti:+ Vy, synové Áronovi, ji předložte před Jehovou před oltářem. 15  A jeden z nich pozvedne v hrsti trochu jemné mouky obilné oběti a trochu jejího oleje a všechnu vonnou pryskyřici, která je na obilné oběti, a nechá to dýmat na oltáři jako uklidňující vůni, jako připomínku+ z ní Jehovovi. 16  A co z toho zbude, bude jíst Áron a jeho synové.+ Bude se to jíst na svatém místě jako nekvašené chleby.+ Budou to jíst na nádvoří stanu setkání. 17  Nemělo by se to péci s něčím kvašeným.+ Dal jsem jim to jako jejich podíl ze svých ohnivých obětí.+ Je to něco nejsvětějšího,+ jako oběť za hřích a jako oběť za vinu. 18  Bude to jíst každý muž+ mezi syny Árona. Je to po všechny vaše generace příděl z Jehovových ohnivých obětí na neurčitý čas.+ Všechno, co by se jich dotklo, stane se svatým.‘“ 19  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 20  „To je oběť+ Árona a jeho synů, kterou předloží Jehovovi v den svého pomazání:+ desetina efa+ jemné mouky jako obilná oběť+ neustále, polovina z ní ráno a polovina z ní večer. 21  Bude udělána s olejem na plechu na pečení.+ Přineseš ji dobře promíchanou. Předložíš pečivo z obilné oběti v kouscích jako uklidňující vůni Jehovovi. 22  A udělá je kněz pomazaný* místo něho z jeho synů.+ Je to předpis na neurčitý čas: Nechá se to dýmat jako celá oběť+ Jehovovi. 23  A každá obilná oběť kněze+ by se měla prokázat být celou obětí. Nebude se jíst.“ 24  A Jehova mluvil dál k Mojžíšovi a řekl: 25  „Mluv k Áronovi a jeho synům a řekni: ‚To je zákon oběti za hřích:+ Na místě,+ kde se pravidelně poráží zápalná oběť, bude se porážet před Jehovou oběť za hřích. Je to nejsvětější věc.+ 26  Kněz, který ji obětuje za hřích, ji bude jíst.+ Bude se jíst na svatém místě,+ na nádvoří+ stanu setkání. 27  Cokoli by se dotklo jejího masa, stane se svatým,+ a když někdo trochou její krve postříká oděv,+ vypereš na svatém místě to, co krví postříkal.+ 28  A hliněná+ nádoba, v níž by se to vařilo, se má roztříštit. Ale jestliže se to uvařilo v měděné nádobě, potom bude vydrhnuta a vypláchnuta vodou. 29  Bude to jíst každý muž mezi kněžími.+ Je to něco nejsvětějšího.+ 30  Avšak nebude se jíst žádná oběť za hřích, z níž bude přineseno do stanu setkání trochu krve+ k vykonání smíření na svatém místě. Má být spálena ohněm.

Poznámky

Na tomto místě začíná kapitola 6 v SyVg; kapitola 5 v MLXX je o sedm v. delší.
Pomazaný.“ Heb. ham·ma·šiʹach; řec. ho chri·stosʹ.