3. Mojžíšova 26:1–46

26  Neuděláte si nehodnotné bohy*+ a nepostavíte si vyřezávanou sochu+ nebo posvátný sloup a nepoložíte ve své zemi kámen jako vystavený předmět,+ abyste se mu klaněli;+ já jsem totiž Jehova, váš Bůh.  Měli byste dodržovat mé sabaty+ a stát v posvátné úctě před mou svatyní. Já jsem Jehova.  Jestliže budete dál chodit v mých ustanoveních a dodržovat má přikázání a opravdu je budete provádět,+  jistě vám také dám dešťové spršky v jejich pravý čas+ a země vskutku dá svůj výnos+ a polní strom dá své ovoce.+  A váš výmlat jistě dostačí do vašeho vinobraní a vinobraní dostačí do setí semene; a vskutku budete jíst svůj chléb do sytosti+ a bydlet v bezpečí ve své zemi.+  A nastolím na zemi mír,+ a vskutku budete uléhat, a nikdo nezpůsobí, že [byste] se chvěli;+ a způsobím, aby z této země zmizelo škodlivé divoké zvíře,+ a meč neprojde vaší zemí.+  A jistě budete honit své nepřátele,+ a vskutku před vámi padnou mečem.  A pět z vás jistě bude honit sto, a sto z vás bude honit deset tisíc, a vaši nepřátelé vskutku před vámi padnou mečem.+  A obrátím se k vám+ a učiním vás plodnými a rozmnožím vás+ a budu plnit svou smlouvu s vámi.+ 10  A jistě budete jíst to staré z předchozího roku+ a vynesete to staré před novým. 11  A jistě dám svůj svatostánek do vašeho středu+ a má duše si vás nebude ošklivit.+ 12  A vskutku budu chodit uprostřed vás a prokáži se [jako] váš Bůh,+ a vy, ze své strany, se prokážete [jako] můj lid.+ 13  Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země, [kde] jste jim dělali otroky,+ a přistoupil jsem k tomu, abych zlomil tyče vašeho jha a způsobil, že chodíte vzpřímeně.+ 14  Jestliže mi však nebudete naslouchat ani nebudete činit všechna tato přikázání+ 15  a jestliže zavrhnete má ustanovení+ a jestliže si vaše duše budou ošklivit má soudcovská rozhodnutí, takže nebudete činit všechna má přikázání do té míry, že porušíte mou smlouvu,+ 16  potom já, já vám udělám následující, a jako trest na vás jistě přivedu rozrušení tuberkulózou+ a spalující horečkou, způsobím, aby oči selhaly,+ a přiměji duši tesknit.+ A budete sít své semeno prostě nadarmo, jelikož je jistě snědí vaši nepřátelé.+ 17  A vskutku zaměřím svůj obličej proti vám, a jistě budete před svými nepřáteli poraženi;+ a ti, kdo vás nenávidí, budou po vás zkrátka šlapat,+ a skutečně budete prchat, když vás nikdo nebude pronásledovat.+ 18  Jestliže mi však vzdor tomu nebudete naslouchat, pak vás budu muset trestat za vaše hříchy sedminásobně.*+ 19  A budu muset zlomit pýchu vaší síly a vaše nebesa učiním jako železo+ a vaši zemi jako měď. 20  A vaše síla se bude vynakládat prostě nadarmo, jelikož země nedá svůj výnos+ a strom země nedá své ovoce.+ 21  Ale jestliže budete dál chodit v odporu vůči mně a nebudete si přát mi naslouchat, pak vám budu muset zasadit podle vašich hříchů sedmkrát více ran.+ 22  A pošlu mezi vás divoká polní zvířata,+ a jistě vás připraví o děti+ a odříznou vaše domácí zvířata a sníží váš počet, a vaše cesty budou skutečně zpustošeny.+ 23  Jestliže se nicméně nenecháte těmito věcmi ode mne napravit+ a budete zkrátka muset chodit v odporu vůči mně, 24  já, ano, já pak budu muset chodit v odporu vůči vám;+ a budu vás muset, ano já, sedmkrát udeřit za vaše hříchy.+ 25  A jistě na vás přivedu meč, který vykoná pomstu+ kvůli smlouvě;+ a vskutku se shromáždíte do svých měst a jistě pošlu doprostřed vás mor+ a budete vydáni do ruky nepřítele.+ 26  Až vám polámu pruty, na něž se zavěšují prstencovité chleby,*+ deset žen pak bude péci váš chléb skutečně jen v jedné peci, a budou dávat váš chléb zpět podle váhy;+ a budete jíst, ale nenasytíte se.+ 27  Jestliže mi však ani potom nebudete naslouchat a budete zkrátka chodit v odporu vůči mně,+ 28  pak budu muset chodit v rozpáleném odporu vůči vám,+ a já, ano, já vás budu muset sedmkrát potrestat za vaše hříchy.+ 29  Tak budete muset jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.+ 30  A jistě vyhladím vaše posvátné výšiny+ a odříznu vaše stojany s kadidlem a vaše vlastní mrtvoly položím na mrtvoly vašich hnojných model;+ a má duše si vás bude prostě ošklivit.+ 31  A vskutku vydám vaše města meči+ a vaše svatyně* zpustoším+ a nepřivoním si k vašim uklidňujícím vůním.+ 32  A já, já zpustoším zemi,+ a vaši nepřátelé, kteří v ní bydlí, budou na to prostě zírat v ohromení.+ 33  A vás rozptýlím mezi národy,+ a vytasím na vás meč,+ a vaše země se stane spouští+ a vaše města se stanou opuštěnou troskou. 34  A v tom čase bude země splácet své sabaty po všechny dny, kdy bude ležet zpustošená, zatímco budete v zemi svých nepřátel. V tom čase bude země dodržovat sabat, jelikož bude oplácet [za] své sabaty.+ 35  Po všechny dny, kdy bude ležet zpustošená, bude dodržovat sabat, protože nedodržovala sabat během vašich sabatů, když jste v ní bydleli. 36  Pokud jde o zbývající mezi vámi,+ jistě do jejich srdce vnesu bázlivost v zemích jejich nepřátel; a vskutku je zažene zvuk odvátého listu, a skutečně budou prchat jako na útěku před mečem a padnou, aniž [by je] někdo honil.+ 37  A jistě budou klopýtat jeden o druhého jakoby před mečem, aniž [by je] někdo honil, a pro vás se neprokáže být žádná schopnost postavit se [na odpor] svým nepřátelům.+ 38  A zahynete mezi národy,+ a země vašich nepřátel vás pohltí. 39  Pokud jde o zbývající mezi vámi, ti shnijí pro své provinění v zemích vašich nepřátel.+ Ano, dokonce kvůli proviněním svých otců+ shnijí s nimi. 40  A jistě vyznají své vlastní provinění a provinění+ svých otců v jejich nevěrnosti, když se ke mně chovali nevěrně, ano, dokonce když chodili v odporu vůči mně.+ 41  Ale já, já jsem přistoupil k tomu, abych chodil v odporu vůči+ nim, a musel jsem je přivést do země jejich nepřátel.+ Snad* se v tom čase jejich neobřezané srdce+ pokoří+ a oni v tom čase splatí své provinění. 42  A vskutku si vzpomenu na svou smlouvu s Jákobem;+ a dokonce na svou smlouvu s Izákem,+ a dokonce na svou smlouvu s Abrahamem+ si vzpomenu a na tu zemi si vzpomenu. 43  Celý čas byla země od nich zanechána a splácela své sabaty,+ zatímco byla bez nich zpustošena, a oni platili za své provinění,+ protože, ano protože* zavrhli má soudcovská rozhodnutí,+ a jejich duše si zošklivily má ustanovení.+ 44  A přece kvůli tomu všemu, zatímco budou dál v zemi svých nepřátel, je jistě nezavrhnu+ ani si je nezošklivím+ natolik, že bych je zahubil, a tak porušil svou smlouvu+ s nimi; já jsem totiž Jehova, jejich Bůh. 45  A v jejich prospěch si vzpomenu na smlouvu předků,+ které jsem vyvedl z egyptské země před očima národů,+ abych se prokázal [jako] jejich Bůh. Já jsem Jehova.‘“ 46  To jsou předpisy a soudcovská rozhodnutí+ a zákony, které Jehova ustanovil mezi sebou a izraelskými syny prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj.+

Poznámky

„Neuděláte si modlu“, Vg.
Nebo „sedmkrát“, hledisko časové zde není obsaženo.
Dosl. „prut chleba“.
„Svatyně“, MLXXVg; SamSy a 53 heb. rkp. „svatyni“.
„Snad; Nebo“, MSam; Sy „A“; LXX vynechává.
Proto, ano proto.“ Heb. jaʹʽan u·vejaʹʽan. Toto zdůrazňující zdvojení spojovacího výrazu jaʹʽan se vyskytuje třikrát: zde, dále v Ez 13:10 a bez spojky waw (u) v Ez 36:3.