3. Mojžíšova 23:1–44

23  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Mluv k izraelským synům a řekneš jim: ‚Jehovova období svátků,+ která byste měli vyhlásit,+ jsou svatými shromážděními. Jsou to má období svátků:  Šest dnů se může pracovat, ale sedmý den je sabat úplného odpočinku,+ svaté shromáždění. Nesmíte konat práci žádného druhu. Je to sabat Jehovovi na všech místech, kde bydlíte.+  To jsou Jehovova období svátků,+ svatá shromáždění,+ která byste měli vyhlásit v jejich ustanovených+ časech:  V prvním měsíci, čtrnáctý den toho měsíce,+ mezi dvěma večery,* je pasach+ Jehovovi.  A patnáctý den tohoto měsíce je svátek nekvašených chlebů Jehovovi.+ Sedm dnů byste měli jíst nekvašené chleby.+  První den budete mít svaté shromáždění.+ Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu.  Ale sedm dnů budete předkládat ohnivou oběť Jehovovi. Sedmý den bude svaté shromáždění. Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu.‘“  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 10  „Mluv k izraelským synům a řekneš jim: ‚Až konečně přijdete do země, kterou vám dávám, a sklidíte její úrodu, přinesete také snop* z prvního ovoce+ své úrody knězi. 11  A bude snopem pohupovat sem a tam+ před Jehovou, aby pro vás získal schválení. Den přímo po sabatu by jím měl kněz pohupovat sem a tam. 12  A v den, kdy jste dali pohupovat snopem sem a tam, dáte zdravého mladého berana v prvním roce jeho [věku] na zápalnou oběť Jehovovi; 13  a jako jeho obilnou oběť dvě desetiny efa jemné mouky zvlhčené olejem, jako ohnivou oběť Jehovovi, uklidňující vůni; a jako tekutou oběť čtvrtinu hinu* vína. 14  A nebudete jíst žádný chléb ani pražené zrní ani nové zrní právě až do tohoto dne,+ dokud nepřinesete obětní dar svého Boha. Je to ustanovení na neurčitý čas pro vaše generace na všech místech, kde bydlíte. 15  A ode dne po sabatu, ode dne, kdy jste přinesli snop oběti pohupování, si odpočítáte sedm sabatů.*+ Měly by se prokázat být úplné. 16  Měli byste počítat do dne po sedmém sabatu, padesát dnů,+ a předložíte Jehovovi novou obilnou oběť.+ 17  Ze svých bydlišť byste měli přinést dva chleby+ jako oběť pohupování. Měly by se prokázat být ze dvou desetin efa jemné mouky. Měly by se upéci kvašené,+ jako první zralé plody Jehovovi.+ 18  A spolu s chleby předložíte sedm zdravých beránků,+ každého ročního, a jednoho mladého býka a dva berany. Měli by posloužit jako zápalná oběť Jehovovi spolu s jejich obilnou obětí a jejich tekutými oběťmi jako ohnivá oběť uklidňující vůně Jehovovi. 19  A dáte jedno kůzle+ jako oběť za hřích a dva beránky, každého ročního, jako oběť společenství.+ 20  A kněz bude jimi pohupovat sem a tam+ spolu s chleby prvních zralých plodů, jakožto obětí pohupování před Jehovou, spolu s dvěma beránky. Měli by sloužit jako něco svatého Jehovovi pro kněze.+ 21  A právě toho dne učiníte prohlášení;+ budete mít své svaté shromáždění. Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu. Je to ustanovení na neurčitý čas pro vaše generace ve všech vašich bydlištích. 22  A až budete sklízet úrodu své země, okraj svého pole při sklízení úplně nedoděláš, až budeš sklízet, a nebudeš sbírat paběrky ze své úrody.+ Měl bys je nechat pro ztrápeného+ a cizího usedlíka.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.‘“ 23  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 24  „Mluv k izraelským synům a řekni: ‚V sedmém měsíci,+ prvního toho měsíce, by měl pro vás nastat úplný odpočinek, památka troubením na trubku,+ svaté shromáždění.+ 25  Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu a předložíte Jehovovi ohnivou oběť.‘“ 26  A Jehova mluvil dál k Mojžíšovi a řekl: 27  „Avšak desátého tohoto sedmého měsíce je den smíření.+ Mělo by se pro vás konat svaté shromáždění, a budete trápit své duše+ a předkládat ohnivou oběť Jehovovi.+ 28  A právě v ten den nebudete konat práci žádného druhu, protože je to den smíření, aby bylo za vás vykonáno smíření+ před Jehovou, vaším Bohem; 29  protože každá duše, která nebude právě v ten den ztrápená, bude odříznuta ze svého lidu.+ 30  Pokud jde o jakoukoli duši, která bude konat právě v ten den práci jakéhokoli druhu, tu duši musím zničit z řad jejího lidu.+ 31  Nebudete konat práci žádného druhu.+ Je to ustanovení na neurčitý čas pro vaše generace na všech místech, kde bydlíte. 32  Je to pro vás sabat úplného odpočinku+ a večer devátého toho měsíce budete trápit své duše.+ Od večera do večera byste měli zachovávat svůj sabat.“ 33  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl: 34  „Mluv k izraelským synům a řekni: ‚Patnáctý den tohoto sedmého měsíce je svátek chýší Jehovovi,* po sedm dnů.+ 35  První den je svaté shromáždění. Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu. 36  Sedm dnů byste měli předkládat ohnivou oběť Jehovovi. Osmý den by se mělo pro vás konat svaté shromáždění,+ a budete předkládat Jehovovi ohnivou oběť. Je to slavnostní shromáždění.* Nesmíte konat namáhavou práci žádného druhu. 37  To jsou Jehovova období svátků,+ která byste měli vyhlásit jako svatá shromáždění,+ abyste předkládali ohnivou oběť+ Jehovovi: zápalnou oběť+ a obilný obětní dar+ oběti a tekuté oběti+ podle denního rozvrhu,* 38  kromě Jehovových sabatů+ a kromě vašich darů+ a kromě všech vašich obětí slavnostního slibu+ a kromě všech vašich dobrovolných obětních darů,+ které byste měli dávat Jehovovi. 39  Avšak patnáctý den sedmého měsíce, až shromáždíte výnos země, byste měli slavit Jehovův svátek,+ sedm dnů.+ První den je úplný odpočinek a osmý den je úplný odpočinek.+ 40  A první den si vezmete ovoce nádherných stromů, vějířové listy palem+ a větve košatých stromů a topolů z říčního údolí, a sedm dnů se budete radovat+ před Jehovou, svým Bohem. 41  A budete jej slavit jako svátek Jehovovi sedm dnů v roce.+ Jako ustanovení na neurčitý čas během svých generací byste jej měli slavit v sedmém měsíci. 42  Sedm dnů byste měli bydlet v chýších.+ Všichni rodáci v Izraeli by měli bydlet v chýších,+ 43  aby vaše generace věděly,+ že jsem přiměl izraelské syny, aby bydleli v chýších, když jsem je vyváděl z egyptské země.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.‘“ 44  Mojžíš tedy mluvil k izraelským synům o obdobích Jehovových svátků.+

Poznámky

Nebo „omer“, ten se rovnal 2,2 l.
Hin se rovnal 3,67 l.
Nebo „týdnů“. Heb. šab·ba·thóthʹ. Srovnej Mt 28:1.
„Jehovovi.“ Heb. la·Jho·wahʹ. Viz dodatek 1A.
„Slavnostní shromáždění.“ Heb. ʽaceʹreth; řec. e·xoʹdi·on; tj. sváteční den na památku vyjití z Egypta.
„Podle denního rozvrhu.“ Dosl. „věc (práce) dne v její den“.