3. Mojžíšova 19:1–37

19  A Jehova mluvil dál k Mojžíšovi a řekl:  „Mluv k celému shromáždění izraelských synů, a řekneš jim: ‚Měli byste se prokázat [jako] svatí,+ protože já, Jehova, váš Bůh, jsem svatý.+  Měli byste se každý bát své matky a svého otce*+ a měli byste dodržovat mé sabaty.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Neobracejte se k nehodnotným bohům,*+ a neuděláte si pro sebe lité bohy.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Nyní v případě, že byste obětovali Jehovovi oběť společenství,+ měli byste ji obětovat, abyste pro sebe získali schválení.  Měla by se jíst v den vaší oběti a hned příští den, ale co zbude do třetího dne, mělo by se spálit v ohni.+  Jestliže by se to však přece jedlo třetí den, je to zkažená věc.+ Nebude přijata se schválením.+  A ten, kdo* ji bude jíst, bude se za své provinění zodpovídat,+ protože znesvětil Jehovovu svatou věc; a ta duše bude odříznuta ze svého lidu.  A až budete sklízet úrodu své země, okraj svého pole nesklidíš úplně a nebudeš sbírat paběrky své úrody.+ 10  Neshromáždíš také zbytky+ ze své vinice a neposbíráš rozptýlené hrozny ze své vinice. Měl bys je nechat pro ztrápeného a pro cizího usedlíka.+ Já jsem Jehova, váš Bůh. 11  Nebudete krást+ a nebudete podvádět+ a žádný nebudete jednat falešně se svým společníkem.+ 12  A nebudete přísahat v mém jménu na lež,+ takže bys skutečně znesvětil jméno svého Boha. Já jsem Jehova. 13  Nebudeš šidit svého bližního+ a nebudeš okrádat.+ Mzda námezdného dělníka by neměla zůstat u tebe celou noc až do rána.+ 14  Nebudeš svolávat zlo na hluchého a před slepce nedáš překážku;+ a budeš mít bázeň před svým Bohem.+ Já jsem Jehova. 15  Při soudu nebudete činit bezpráví. Nebudeš zacházet s poníženým stranicky+ a nebudeš dávat přednost osobě [někoho] velkého.+ Měl bys soudit svého společníka podle práva. 16  Nebudeš obcházet mezi svým lidem, abys pomlouval.+ Nepostavíš se proti krvi svého bližního.+ Já jsem Jehova. 17  Nebudeš nenávidět svého bratra ve svém srdci.+ Rozhodně bys měl pokárat svého společníka,+ abys nenesl hřích spolu s ním. 18  Nebudeš se mstít+ a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť;+ a budeš milovat svého bližního jako sám sebe.+ Já jsem Jehova. 19  Měli byste dodržovat má ustanovení: Nebudeš mezi sebou křížit dva druhy svých domácích zvířat. Nebudeš osévat své pole dvěma druhy semen+ a neoblékneš si oděv ze dvou druhů příze, smíšené dohromady.+ 20  Nyní v případě, že si muž lehne s ženou a má výron semene, když je služkou určenou jinému muži a nebyla nijak vyplacena ani jí nebyla dána svoboda, měl by být vykonán trest.* Neměli* by být usmrceni, protože jí nebyla dána volnost. 21  A on přinese Jehovovi svou oběť za vinu ke vchodu do stanu setkání, berana oběti za vinu.+ 22  A kněz za něj před Jehovou vykoná smíření beranem oběti za vinu za jeho hřích, jehož se dopustil; a hřích, jehož se dopustil, mu bude odpuštěn.+ 23  A v případě, že vejdete do té země a budete vysazovat jakýkoli strom k jídlu, budete rovněž jeho plody považovat za nečisté, jakoby za jeho „předkožku“. Po tři roky budou pro vás neobřezané. Neměly by se jíst. 24  Ale ve čtvrtém roce se stane všechno jeho ovoce+ svatou věcí slavnostního jásání pro Jehovu.+ 25  A v pátém roce smíte jíst jeho ovoce, abyste si přidali jeho výnos.+ Já jsem Jehova, váš Bůh. 26  Nic nebudete jíst s krví.+ Nebudete vyhlížet znamení+ a nebudete provozovat magii.+ 27  Nebudete si nakrátko stříhat kadeře dokola po stranách [hlavy],* a neponičíš si koneček svého vousu.+ 28  A na těle si neuděláte řezné [rány] kvůli duši, která skonala,*+ a nebudete si na sobě dělat tetování. Já jsem Jehova. 29  Neznesvěť svou dceru tím, že bys ji učinil prostitutkou,+ aby se země nedopouštěla prostituce a aby se země skutečně nenaplnila nevázaností.+ 30  Měli byste dodržovat mé sabaty+ a měli byste stát v posvátné úctě před mou svatyní.+ Já jsem Jehova. 31  Neobracejte se k spiritistickým médiím*+ a neraďte se s těmi, kdo z povolání předpovídají události,+ abyste se jimi neznečistili. Já jsem Jehova, váš Bůh. 32  Před šedinami bys měl povstat+ a osobě starce projevíš ohled+ a před svým Bohem budeš mít bázeň.+ Já jsem Jehova. 33  A v případě, že s tebou přebývá cizí usedlík jako [někdo] cizí ve vaší zemi, nebudete ho týrat.+ 34  Cizí usedlík, který s vámi přebývá jako [někdo] cizí, by se měl pro vás stát jako váš rodák; a budeš ho milovat jako sám sebe,+ neboť jste se stali cizími usedlíky v egyptské zemi.+ Já jsem Jehova, váš Bůh. 35  Nedopustíte se bezpráví při souzení,+ při měření, při vážení+ nebo při odměřování tekutin. 36  Měli byste prokázat, že máte přesné váhy,+ přesná závaží,* přesné efa a přesný hin. Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země. 37  Budete tedy dodržovat všechna má ustanovení a všechna má soudcovská rozhodnutí a budete je činit.+ Já jsem Jehova.‘“

Poznámky

Podle MVg; LXXSyVgc „svého otce a své matky“.
„K modlám“, LXXVg.
„Ten, kdo“, SamLXXSy; M „ti, kdo“.
Nebo „mělo by být provedeno zkoumání“. Sam dodává „pro něj“.
„Neměli“, MLXX; Sam „Neměl“.
Dosl. „kout (nejzazší konec) své hlavy“.
Dosl. „kvůli duši“, tj. mrtvé duši. Heb. la·neʹfeš; řec. psy·cheiʹ. Viz 21:11 ppč.; 4Mo 6:6 ppč.
„Spiritistickým médiím.“ Prostředníci, které démon věštby používá jako nástroje. LXX „břichomluvcům“; lat. maʹgos, „astrologům“. Viz Sk 16:16.
Dosl. „kameny“.