3. Mojžíšova 14:1–57

14  A Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Toto se stane zákonem malomocného+ v den potvrzení jeho očištění, kdy bude přiveden ke knězi.+  A kněz vyjde ven z tábora, a kněz se podívá; a jestliže se rána malomocenství na malomocném vyléčila,+  pak dá kněz příkaz; a on* si vezme pro své očištění dva živé čisté ptáky+ a cedrové dřevo+ a červcovou šarlatovou látku+ a yzop.+  A kněz dá příkaz, a jeden pták bude zabit* v hliněné nádobě nad tekoucí vodou.*+  Pokud jde o živého ptáka, měl by vzít jej a cedrové dřevo a červcovou šarlatovou látku a yzop, a namočí je a toho živého ptáka v krvi ptáka, který byl zabit nad tekoucí vodou.  Potom ji sedmkrát+ stříkne+ na toho, kdo se očišťuje od malomocenství, a prohlásí ho za čistého+ a vypustí živého ptáka nad širé pole.*+  A ten, kdo se očišťuje, si vypere oděvy+ a oholí si všechny vlasy a vykoupe se ve vodě+ a bude čistý, a potom smí přijít do tábora. A sedm dnů bude bydlet vně svého stanu.+  A sedmý den se stane, že by si měl oholit všechny vlasy na hlavě+ a bradu a obočí. Ano, měl by si oholit všechny vlasy, a vypere si oděvy a tělo si vykoupe ve vodě; a bude čistý. 10  A osmý+ den vezme dva zdravé mladé berany* a jednu zdravou ovečku+ v prvním roce [věku] a tři desetiny efa jemné mouky jako obilnou oběť+ zvlhčenou olejem a jednu míru log* oleje;+ 11  a kněz, který ho prohlašuje za čistého, předvede toho muže,* který se očišťuje, a ty věci před Jehovu u vchodu do stanu setkání. 12  A kněz vezme jednoho mladého berana a obětuje ho na oběť za vinu+ spolu s mírou log+ oleje a bude jimi pohupovat sem a tam jakožto obětí pohupování+ před Jehovou. 13  A mladého berana porazí na místě,+ kde se pravidelně poráží* oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě,+ protože jako oběť za hřích, patří oběť za vinu knězi.+ Je to něco nejsvětějšího. 14  A kněz nabere trochu krve oběti za vinu, a kněz ji dá na lalůček pravého ucha toho, kdo se očišťuje, a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy.+ 15  A kněz nabere trochu z míry log+ oleje a vylije jej na knězovu levou dlaň. 16  A kněz si namočí pravý prst do oleje, který má na levé dlani, a prstem sedmkrát+ stříkne trochu oleje před Jehovou. 17  A ze zbytku oleje, který má na dlani, dá kněz trochu na lalůček pravého ucha toho, kdo se očišťuje, a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy přes krev oběti za vinu.+ 18  A co zbývá z oleje, který má kněz na dlani, dá na hlavu toho, kdo se očišťuje, a kněz za něj před Jehovou vykoná smíření.+ 19  A kněz dá oběť za hřích+ a vykoná smíření za toho, kdo se očišťuje od své nečistoty, a potom porazí zápalnou oběť. 20  A kněz bude na oltáři obětovat zápalnou oběť a obilnou oběť,+ a kněz+ za něj vykoná smíření;+ a bude čistý.+ 21  Jestliže je však ponížený+ a nemá dost prostředků,*+ vezme pak jednoho mladého berana jako oběť za vinu na oběť pohupování, aby za něj bylo vykonáno smíření, a jednu desetinu efa jemné mouky zvlhčené olejem jako obilnou oběť a míru log oleje 22  a dvě hrdličky+ nebo dva mladé holuby* podle toho, jaké snad má prostředky, a jedno bude sloužit jako oběť za hřích a druhé jako zápalná oběť. 23  A osmý den+ je přinese k potvrzení svého očištění+ knězi u vchodu do stanu setkání+ před Jehovou. 24  A kněz vezme mladého berana oběti za vinu+ a míru log oleje, a kněz jimi bude pohupovat sem a tam jakožto obětí pohupování před Jehovou.+ 25  A porazí mladého berana oběti za vinu, a kněz nabere trochu krve oběti za vinu a dá ji na lalůček pravého ucha toho, kdo se očišťuje, a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy.+ 26  A kněz vylije trochu oleje na knězovu levou dlaň.+ 27  A kněz před Jehovou sedmkrát stříkne+ pravým prstem trochu oleje, který má na levé dlani. 28  A kněz dá trochu oleje, který má na dlani, na lalůček pravého ucha toho, kdo se očišťuje, a na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy na místo krve oběti za vinu.+ 29  A co zbývá z oleje, který je na knězově dlani, dá na hlavu+ toho, kdo se očišťuje, aby za něj vykonal smíření před Jehovou. 30  A dá jednu z hrdliček nebo [jednoho] z mladých holubů, na které snad má prostředky,+ 31  jednoho [ptáka] z těch, na které snad má prostředky, jako oběť za vinu,+ a druhého jako zápalnou oběť+ spolu s obilnou obětí; a kněz vykoná smíření+ za toho, kdo se očišťuje před Jehovou. 32  To je zákon pro toho, na němž byla rána malomocenství, který snad nemá prostředky při potvrzování svého očištění.“ 33  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl: 34  „Až přijdete do země Kanaán,+ kterou vám dávám jako vlastnictví,+ a já uvedu ránu malomocenství do nějakého domu v zemi vašeho vlastnictví,+ 35  ten, komu dům patří, pak půjde a poví [to] knězi a řekne: ‚Něco jako rána se objevilo u mne v domě.‘ 36  A kněz dá nařízení, a oni vyklidí dům, než by vešel kněz, aby viděl ránu, aby neprohlásil za nečisté všechno, co je v domě; a potom vejde kněz, aby viděl ten dům. 37  Když tu ránu uvidí, pak jestliže je ve stěnách domu rána s nažloutle zelenými nebo narudlými prohlubeninami, a ty se jeví hlubší než povrch stěny, 38  pak kněz vyjde z domu ke vchodu do domu a na sedm dnů dá dům do karantény.+ 39  A sedmý den se kněz vrátí a podívá se;+ a jestliže se ve stěnách domu rána rozšířila, 40  kněz pak dá nařízení, a oni vytrhají kameny,+ na nichž je rána, a vyhodí je vně města na nečisté místo. 41  A dá dům uvnitř všude kolem oškrabat,* a hliněnou maltu, kterou osekali,* vysypou vně města na nečisté místo. 42  A vezmou jiné kameny a vloží je na místo dřívějších kamenů; a dá* vzít jinou hliněnou maltu a dá dům omítnout. 43  Jestliže se přesto rána vrátí a opravdu propukne v tom domě, když vytrhal kameny a když osekal* dům a omítl ho, 44  kněz+ potom vejde a podívá se; a jestliže se rána v domě rozšířila, je to zhoubné malomocenství+ v domě. Je nečistý. 45  A dá dům strhnout s jeho kameny a jeho trámy a se vší hliněnou maltou toho domu a dá to vynést vně města na nečisté místo.+ 46  Kdokoli však vejde do domu v kterýkoli den jeho karantény,+ bude nečistý až do večera;+ 47  a kdokoli si v domě lehne, měl by si vyprat oděvy,+ a kdokoli v domě jí, měl by si vyprat oděvy. 48  Jestliže však kněz přece přijde a opravdu se podívá, a tu se rána v domě nerozšířila po tom, co dal dům omítnout, kněz pak prohlásí dům za čistý, protože rána byla uzdravena.+ 49  A k očištění domu od hříchu vezme dva ptáky+ a cedrové dřevo+ a červcovou šarlatovou látku+ a yzop. 50  A jednoho ptáka zabije v hliněné nádobě nad tekoucí vodou.+ 51  A vezme cedrové dřevo a yzop+ a červcovou šarlatovou látku a živého ptáka a namočí je v krvi ptáka, který byl zabit, a v tekoucí vodě, a sedmkrát+ ji stříkne+ směrem k domu. 52  A očistí dům od hříchu krví ptáka a tekoucí vodou a živým ptákem a cedrovým dřevem a yzopem a červcovou šarlatovou látkou. 53  A vypustí živého ptáka vně města do širého pole a za ten dům vykoná smíření;+ a bude čistý. 54  To je zákon ohledně jakékoli rány malomocenství+ a ohledně chorobného vypadávání vlasů+ 55  a ohledně malomocenství oděvu+ a v domě 56  a ohledně vyrážky a strupu a skvrny,+ 57  aby byly dány pokyny,+ kdy je něco nečisté a kdy je něco čisté.* To je zákon o malomocenství.“+

Poznámky

„On“, MVg; SamLXXSy „oni“.
Dosl. „a jednoho ptáka zabije“, M; SamLXXSy „a jednoho ptáka zabijí“.
Dosl. „živou vodou“.
Dosl. „nad tvář pole“.
SamLXX dodávají „rok staré“.
Log se rovnal 0,31 l.
Dosl. „přiměje toho muže, aby stál“.
Dosl. „kde pravidelně poráží oběť“, M; SamLXX „kde pravidelně porážejí oběť“.
Dosl. „a jeho ruka [toho] nedosahuje“. Verše 22, 30–32 obsahují podobné výrazy.
Dosl. „syny holuba“.
„A dům oškrábou“, SamLXXSy.
„Osekali“, M; TOSy „oškrábali“.
Tj. kněz.
„když osekal“, M; TOLXXSy „když oškrábal“.
Dosl. „v den nečistého a v den čistého“.