3. Mojžíšova 10:1–20

10  Později Áronovi synové Nadab a Abihu+ vzali a přinesli každý svou nádobu na oheň+ a dali do nich oheň a umístili na něj kadidlo+ a začali obětovat před Jehovou nedovolený oheň,+ který jim nepředepsal.  Na to vyšel oheň [z místa] před Jehovou a strávil je,+ takže zemřeli před Jehovou.+  Mojžíš pak řekl Áronovi: „Tak mluvil Jehova, když řekl: ‚Ať jsem posvěcen+ mezi těmi, kdo jsou blízko mne,+ a před obličejem všeho lidu ať jsem oslaven.‘“+ A Áron mlčel.  Mojžíš tedy zavolal Mišaela a Elcafana, syny Áronova strýce Uzziela,+ a řekl jim: „Přibližte se [a] vyneste své bratry od přední části svatého místa ven za tábor.“+  Přiblížili se tedy a vynesli je v jejich rouchách ven za tábor, právě jak Mojžíš mluvil.  Mojžíš na to řekl Áronovi a Eleazarovi a Itamarovi, jeho [dalším] synům: „Ať nejsou vaše hlavy rozcuchané,+ a své oděvy si neroztrhnete, abyste nezemřeli a aby se nerozhořčil proti celému shromáždění;+ ale vaši bratři z celého izraelského domu budou plakat nad tím požárem, který Jehova zapálil.  A nevyjdete od vchodu do stanu setkání, abyste nezemřeli,+ protože je na vás Jehovův olej pomazání.“+ Učinili tedy podle Mojžíšova slova.  A Jehova přistoupil k tomu, aby mluvil k Áronovi a řekl:  „Nepij víno ani opojný nápoj,+ ty a tvoji synové s tebou, když vcházíte do stanu setkání, abyste nezemřeli. Pro vaše generace je to ustanovení na neurčitý čas, 10  aby se dělal rozdíl jak mezi věcí svatou a neposvátnou, tak mezi věcí nečistou a čistou,+ 11  a aby byli izraelští synové vyučováni+ všem předpisům, které k nim Jehova mluvil prostřednictvím Mojžíše.“ 12  Potom Mojžíš mluvil k Áronovi a Eleazarovi a Itamarovi, jeho synům, kteří zbyli: „Vezměte obilnou oběť,+ která zbyla z Jehovových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou u oltáře, protože je to něco nejsvětějšího.+ 13  A budete ji jíst na svatém místě,+ protože je to tvůj příděl a příděl tvých synů z Jehovových ohnivých obětí; tak mi totiž bylo přikázáno. 14  A budete jíst hruď oběti pohupování+ a nohu z posvátného podílu+ na čistém místě, ty a s tebou tvoji synové a tvé dcery,+ protože to bylo dáno jako tvůj příděl a příděl tvých synů z obětí společenství izraelských synů. 15  Přinesou nohu z posvátného podílu a hruď oběti pohupování+ spolu s ohnivými oběťmi tučných kusů, aby pohupovali obětí pohupování sem a tam před Jehovou; a to bude sloužit jako příděl+ na neurčitý čas tobě a s tebou tvým synům, právě jak Jehova přikázal.“ 16  A Mojžíš důkladně pátral po kozlovi oběti za hřích,+ a pohleďme, byl spálen. Rozhořčil se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy syny, kteří zbyli, a řekl: 17  „Proč jste nesnědli oběť za hřích na místě, které je svaté,+ protože je to něco nejsvětějšího, a on vám to dal, abyste zodpovídali za provinění shromáždění, a tak za ně konali smíření před Jehovou?+ 18  Pohleďte, její krev nebyla přinesena dovnitř do svatého místa.+ Zcela jistě jste ji měli sníst na svatém místě, právě jak mi bylo přikázáno.“*+ 19  Na to Áron mluvil k Mojžíšovi: „Pohleď, dnes předložili svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť před Jehovou,+ zatímco mne začaly postihovat tyhle věci; a kdybych byl dnes jedl oběť za hřích, prokázalo by se to v Jehovových očích [jako] uspokojivé?“+ 20  Když to Mojžíš uslyšel, prokázalo se to pak v jeho očích [jako] uspokojivé.

Poznámky

Podle TJSyVg; LXX „právě jak mi Jehova nařídil“. Viz 8:31 ppč.