2. Timoteovi 4:1–22

4  Slavnostně ti ukládám před Bohem a Kristem Ježíšem,* který je určen, aby soudil+ živé a mrtvé,+ a při jeho objevení+ se a jeho království:+  Kaž slovo,+ naléhavě se toho drž v příznivém období,+ v období obtížném,+ kárej,+ napomínej,* vybízej, s veškerou trpělivostí+ a [uměním] vyučovat.  Nastane totiž časové období, kdy nesnesou zdravé učení,+ ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními touhami, aby jim lechtali uši;+  a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám.*+  Ty však zůstaň ve všem střízlivý,+ trp zlo,+ konej dílo evangelisty,*+ plně dovrš* svou službu.+  Vždyť jsem již vyléván jako tekutá oběť+ a patřičný čas pro mé propuštění*+ je na dosah.  Bojoval jsem znamenitý boj,*+ běh jsem dokončil,+ zachoval jsem víru.*+  Od tohoto času je pro mne vyhrazena koruna spravedlnosti,+ kterou mi dá Pán, ten spravedlivý soudce,+ jako odměnu+ v onen den,+ ne však pouze mně, ale také všem těm, kdo milovali jeho objevení se.  Vynasnaž se, abys za mnou záhy přišel.+ 10  Démas+ mě totiž opustil, protože miloval nynější systém věcí,*+ a odešel do Tesaloniky; Krescens do Galácie,+ Titus do Dalmácie. 11  Jedině Lukáš je se mnou. Vezmi Marka a přiveď ho s sebou, neboť je mi užitečný+ pro službu. 12  Ale Tychika+ jsem odeslal do Efezu. 13  Když přijdeš, přines plášť, který jsem nechal v Troadě+ u Karpa, a svitky,* zvláště pergameny. 14  Mědikovec Alexandr+ mi způsobil mnoho škod — Jehova* mu oplatí podle jeho skutků+ — 15  a také ty se před ním střež, protože nadmíru silně odporoval našim slovům. 16  Při mé první obhajobě se nikdo nepostavil na mou stranu, ale všichni přistoupili k tomu, aby mě opustili+ — kéž jim to není přičítáno —,+ 17  ale Pán stál při mně+ a vlil do mne sílu,+ aby mým prostřednictvím bylo kázání plně dovršeno a mohly je slyšet všechny národy;+ a byl jsem osvobozen ze lví tlamy.+ 18  Pán mě osvobodí od každého ničemného díla+ a zachrání [mě] pro své nebeské království.+ Jemu buď sláva po celou věčnost. Amen. 19  Pozdravuj Prisku*+ a Aquilu a Onesiforovu+ domácnost. 20  Erastos+ zůstal v Korintu,+ ale Trofima+ jsem nechal nemocného v Milétu.+ 21  Vynasnaž se, abys dorazil před zimou. Eubulos ti posílá pozdravy a [rovněž] Pudens a Linus a Claudia a všichni* bratři. 22  Pán [buď] s duchem, kterého [projevuješ].+ Jeho nezasloužená laskavost [buď] s vámi.

Poznámky

Viz dodatek 6E.
Dosl. „přísně napomínej“, rozkazovací způsob, druhá osoba j. č.
Dosl. „mýtům“. Řec. myʹthous; lat. faʹbu·las, „bajkám“.
Nebo „misionáře“. Řec. eu·ag·ge·li·stouʹ; lat. e·van·ge·liʹstae.
Dosl. „plně nes“.
Viz dodatek 5D.
Dosl. „Znamenitý zápas jsem zápasil“.
Nebo „zachoval jsem věrnost“.
Nebo „pořádek věcí“. Řec. ai·oʹna; lat. saeʹcu·lum; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádek věcí“.
Dosl. „knížky“. Řec. bi·bliʹa; lat. liʹbros, „knihy“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „Priscillu“.
„Všichni“, AVgSyp; א* vynechává.