2. Timoteovi 3:1–17

3  Věz však, že v posledních dnech+ tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.*+  Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví,* rouhači,* neposlušní rodičů,+ nevděční, nevěrní,+  bez přirozené náklonnosti,+ nepřístupní jakékoli dohodě,*+ pomlouvači,*+ bez sebeovládání, suroví,*+ bez lásky k dobru,+  zrádci,+ svéhlaví, nadutí [pýchou],+ [budou] spíše milovat rozkoše než milovat Boha,+  [ti,] kdo mají způsob zbožné oddanosti,*+ ale vůči její síle se prokazují [jako] falešní;+ a od těch se odvracej.+  Povstávají z nich ti muži, kteří lstivě vnikají* do domácností+ a odvádějí jako své zajatkyně slabé ženy zatížené hříchy, které jsou vedeny různými touhami,+  jež se stále učí, a přece nejsou nikdy schopné dospět k přesnému poznání pravdy.+  Jako Jannes a Jambres+ odporovali Mojžíšovi, tak i oni dále odporují pravdě,+ lidé s naprosto zkaženou myslí,+ neschválení, pokud jde o víru.+  Nebudou však dělat žádný další pokrok, neboť jejich šílenství bude všem zcela jasné, stejně jako se objasnilo [šílenství] těch [dvou mužů].+ 10  Ty jsi však věrně následoval mé učení, mou životní dráhu,+ můj záměr, mou víru, mou trpělivost, mou lásku, mou vytrvalost, 11  má pronásledování, má utrpení, takové věci, jaké se mi staly v Antiochii,+ v Ikoniu,+ v Lystře,+ taková pronásledování, jaká jsem snášel; a přece mě Pán ze všech osvobodil.+ 12  Vskutku všichni ti, kdo touží žít ve zbožné oddanosti ve společenství s Kristem Ježíšem, budou rovněž pronásledováni.+ 13  Ale ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou zavádět na scestí a budou na scestí zaváděni.+ 14  Ty však pokračuj v tom, co ses naučil a o čem ses přesvědčil, abys [tomu] věřil,+ protože víš, od jakých osob ses to naučil,+ 15  a že od útlého dětství+ znáš svaté spisy, které jsou schopné učinit tě moudrým k záchraně+ prostřednictvím víry ve spojitosti s Kristem Ježíšem.+ 16  Celé Písmo je inspirováno Bohem*+ a [je] prospěšné k vyučování,+ ke kárání,+ k urovnávání věcí,*+ k ukázňování+ ve spravedlnosti, 17  aby Boží člověk byl zcela způsobilý,+ úplně vyzbrojený* pro každé dobré dílo.+

Poznámky

Dosl. „nelítostné časy“.
Dosl. „jevící se jako nadřazení“.
Nebo „budou mluvit utrhačně“.
Dosl. „nesmiřitelní“.
Dosl. „ďáblové“. Řec. di·aʹbo·loi.
Dosl. „nezkrotní“.
„Zbožné oddanosti.“ Dosl. „správného ctění“.
„Lstivě vnikají.“ Dosl. „vkrádají se“.
Dosl. „vdechnuté Bohem“. Řec. The·oʹpneu·stos; lat. Di·viʹni·tus in·spi·raʹta; J17(heb.) beruʹach ʼElo·himʹ, „Božím duchem“.
Dosl. „napřimování“.
Dosl. „vybavený“.