2. Samuelova 8:1–18

8  A potom se stalo, že David přistoupil k tomu, aby srazil Filištíny+ a podmanil si je,+ a David vzal z ruky Filištínů Meteg-ammu.  A přikročil k tomu, aby srazil Moabce+ a změřil je provazcem, přiměl je ulehnout* na zem, aby jich odměřil dva provazce k usmrcení a plný provazec k zachování naživu;+ a Moabci se stali Davidovými sluhy,+ aby přinášeli tribut.*+  A David přikročil k tomu, aby srazil+ cobského krále Hadadezera,*+ syna Rechobova, když se ubíral, aby opět ovládl řeku Eufrat.*+  A David mu zajal tisíc sedm set jezdců na koních a dvacet tisíc pěších mužů;+ a David přistoupil k tomu, aby přeřezal šlachy+ všem koním od dvoukolých vozů,+ ale ponechal z nich sto koní* od dvoukolých vozů.  Když přišla damašská+ Sýrie* na pomoc cobskému králi Hadadezerovi, David pak mezi Syřany srazil dvaadvacet tisíc mužů.+  Dále umístil David do damašské Sýrie posádky;+ a Syřané se stali Davidovými sluhy, aby přinášeli tribut.+ A Jehova dále Davida zachraňoval, kamkoli šel.+  Navíc vzal David zlaté okrouhlé štíty,+ které měli Hadadezerovi sluhové, a přinesl je do Jeruzaléma.  A z Betachu* a Berotaie, Hadadezerových měst, vzal král David měď ve velmi velikém množství.+  A chamatský král Toi*+ se doslechl, že David srazil všechnu Hadadezerovu vojenskou sílu.+ 10  Toi tedy poslal svého syna Jorama ke králi Davidovi, aby se ho zeptal, jak se mu daří,+ a blahopřál* mu k tomu, že bojoval proti Hadadezerovi tak, že ho srazil (Hadadezer se totiž vycvičil ve válčení proti Toiovi); a v jeho ruce se prokázaly být předměty ze stříbra a předměty ze zlata a předměty z mědi.+ 11  Ty král David také posvětil* Jehovovi spolu se stříbrem a zlatem, které [již] posvětil ode všech národů, jež podmanil,+ 12  od Sýrie a od Moaba+ a od synů Ammona a od Filištínů+ a od Amaleka+ a z kořisti cobského krále Hadadezera, syna Rechobova.+ 13  A David přistoupil k tomu, aby si učinil jméno, když se vrátil po srážení Edomitů* v Solném údolí+ — osmnácti tisíc.+ 14  A udržoval v Edomu rozmístěné posádky.+ V celém Edomu rozmístil posádky, a všichni Edomité se stali Davidovými sluhy;+ a Jehova stále Davida zachraňoval, kamkoli šel.+ 15  A David dále vládl nad celým Izraelem;+ a David ustavičně vykonával soudcovské rozhodnutí a spravedlnost+ pro všechen svůj lid.+ 16  A Joab,+ syn Ceruji, byl nad vojskem; a Jehošafat,+ syn Achiludův, byl zapisovačem.* 17  A Cadok,+ syn Achitubův, a Achimelek,+ syn Abjatarův,* byli kněžími a Serajáš byl tajemníkem. 18  A Benajáš,*+ syn Jehojadův, [byl nad]* Keretejci+ a Peletity.+ Pokud jde o Davidovy syny, ti se stali kněžími.*+

Poznámky

„Přiměl ... ulehnout.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Nebo „dary“.
„Hadadezera“, Al, Ca, Leningrad B 19A, mnoho jiných heb. rkp. a 1Pa 18:10; LXXSyVgc a asi 55 heb. rkp. „Hadarezera“.
„Eufrat.“ V M jsou uvedeny pouze samohláskové značky, ale jméno je uvedeno v MmarginLXXSyVg a asi ve 45 heb. rkp. Je to qere, ale ne ketib (čteno, ale nenapsáno). Srovnej Sd 20:13 ppč.
Možná „spřežení“.
„Sýrie“, LXXVg; M „Aram“; Sy „Edom“.
„Betachu“, MVg; Sy „Tebachu“; v 1Pa 18:8 „Tibchatu“. Srovnej ‚Tebach‘ v 1Mo 22:24.
„Toi“, M; LXXVg „Thou“; 1Pa 18:9, 10 „Tou“.
Nebo „požehnal“.
Nebo „prohlásil za posvátné“.
„Edomitů“, LXXSy, šest heb. rkp. a 1Pa 18:12; MVg „Sýrie (Aramu); Syřanů“.
Dosl. „připomínatelem“.
„A Achimelek, syn Abjatarův“, MLXXVg; Sy „a Abjatar, syn Achimelekův“.
„A Benajáš.“ Heb. u·Vena·jaʹhu.
„Byl nad“, TSyVg a 1Pa 18:17; M „a“ nebo „byl u“; LXX „[byl] rádcem, a“.
„Kněžími“, MVg; LXX „veliteli soudu“; Sy „veliteli“; v 1Pa 18:17 „prvními v postavení po boku krále“.