2. Samuelova 6:1–23

6  A David znovu přistoupil k tomu, aby shromáždil všechny vybrané muže v Izraeli,+ třicet tisíc.  Potom David a všechen lid, který byl s ním, vstali a šli do Baale-judy,+ aby odtamtud přinesli truhlu+ [pravého] Boha, kde je vzýváno jméno, jméno+ Jehovy vojsk+ sedícího na cherubínech.+  Nechali však truhlu [pravého] Boha jet na novém voze,+ aby ji převezli z Abinadabova domu,+ který byl na pahorku; a nový vůz vedli Abinadabovi synové Uzza a Achjo.+  Převáželi to tedy z Abinadabova domu, který byl na pahorku — s truhlou [pravého] Boha; a Achjo kráčel před Truhlou.  A David a celý izraelský dům oslavovali před Jehovou s nástroji všeho druhu z jalovcového dřeva a s harfami+ a se strunnými nástroji+ a s tamburínami+ a se sistry* a s činely.+  A postupně došli až k Nakonovu* mlatu, a tu Uzza+ napřáhl [ruku] k truhle [pravého] Boha a popadl ji,+ neboť skot málem způsobil převržení.  Na to vzplál proti Uzzovi Jehovův hněv,+ a [pravý] Bůh ho tam srazil pro ten neuctivý čin,+ takže tam zemřel u truhly [pravého] Boha.+  A David se rozhněval nad tím, že Jehova prorazil trhlinou proti Uzzovi, a to místo se až do tohoto dne nazývá Perec-uzza.*+  A David toho dne dostal z Jehovy strach+ a začal říkat: „Jak ke mně přijde Jehovova truhla?“+ 10  A David nebyl ochoten odstěhovat Jehovovu truhlu k sobě do Města Davidova.+ David ji tedy nechal odnést stranou do domu Gaťana Obed-edoma.+ 11  A Jehovova truhla přebývala v domě Gaťana Obed-edoma tři měsíce; a Jehova stále žehnal+ Obed-edomovi a celé jeho domácnosti.+ 12  Konečně podali králi Davidovi zprávu, jež říkala: „Jehova žehná Obed-edomovu domu a všemu, co je jeho, kvůli truhle [pravého] Boha.“ Na to David přistoupil k tomu, aby šel a s radováním přinesl truhlu [pravého] Boha z Obed-edomova domu do Města Davidova.+ 13  A když nosiči+ Jehovovy truhly ušli šest kroků, stalo se, že ihned obětoval býka a vykrmené zvíře.+ 14  A David tancoval před Jehovou ze vší síly a celou dobu byl David opásán lněným efodem.+ 15  A David a celý izraelský dům přinášeli Jehovovu truhlu+ s radostným křikem+ a zvukem rohu.+ 16  A když Jehovova truhla vešla do Města Davidova, stalo se, že Saulova dcera Mikal+ se dívala z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tančí před Jehovou; a začala jím ve svém srdci+ pohrdat.+ 17  Vnesli tedy Jehovovu truhlu a postavili ji na její místo uvnitř stanu, který pro ni David postavil;+ nato David obětoval před Jehovou zápalné oběti+ a oběti společenství.+ 18  Když David ukončil obětování zápalných obětí a obětí společenství, potom lidu požehnal+ ve jménu Jehovy+ vojsk. 19  Všemu lidu, celému izraelskému zástupu, muži jako ženě, každému, přiřkl pak prstencovitý chléb+ a datlový koláč a rozinkový koláč,+ načež všechen lid šel, každý do svého vlastního domu. 20  David se nyní vrátil požehnat své vlastní domácnosti,+ a Saulova dcera Mikal+ vyšla ven Davidovi vstříc a potom řekla: „Jak slavným se dnes učinil král Izraele,+ když se dnes odkrýval očím otrokyní svých sluhů, právě jako se vyloženě odkrývá jeden z mužů s prázdnou hlavou!“*+ 21  David na to Mikal řekl: „Bylo to před Jehovou, který* vyvolil raději mne než tvého otce a celou jeho domácnost, aby mě dosadil do velení jako vůdce nad Jehovovým lidem Izraelem,+ a budu před Jehovou oslavovat.+ 22  A učiním se ještě méně váženým+ a stanu se nízkým ve svých* očích; a jsem rozhodnut, že s otrokyněmi, o nichž ses zmínila, s těmi se oslavím.“+ 23  A tak, pokud jde o Saulovu dceru Mikal,+ až do dne své smrti neměla dítě.

Poznámky

Nebo „s hudebními chřestítky“.
„Kidonovu“ v 1Pa 13:9.
Znamená „trhlina proti Uzzovi“.
„Mužů s prázdnou hlavou“, M; LXX „tanečníků“.
„Bylo to před Jehovou, který“, M; LXX „Před Jehovou budu tančit. Buď požehnaný Jehova, který“.
„Svých“, MSyVg; LXX „tvých“.