2. Samuelova 4:1–12

4  Když Saulův syn+ slyšel, že Abner zemřel v Hebronu,+ tehdy jeho ruce zemdlely,+ a všichni Izraelité byli rozrušeni.  A byli dva muži, velitelé loupeživých tlup,+ které patřily Saulovu synovi,* z nichž se jeden jmenoval Baanah a druhý se jmenoval Rekab, synové Beeroťana Rimmona ze synů Benjamína; Beerot+ totiž také býval počítán za součást Benjamína.  A Beeroťané utekli do Gittajimu+ a jsou tam až do tohoto dne jako cizí usedlíci.  A Saulův syn Jonatan+ měl syna chromého na nohy.+ Bylo mu pět let, když přišla z Jezreelu+ zpráva o Saulovi a Jonatanovi; a jeho chůva ho začala odnášet a prchat, ale stalo se, jak v panice utíkala, aby uprchla, že měl pád a zchroml. A jmenoval se Mefibošet.+  A synové Beeroťana Rimmona, Rekab a Baanah, přistoupili k tomu, aby šli a přišli do Iš-bošetova+ domu asi [v té době], kdy se den rozpálil, zatímco on užíval poledního odpočinku.  A tu vešli doprostřed domu jako muži přinášející pšenici, a potom ho udeřili do břicha;+ a Rekab a jeho bratr Baanah+ sami unikli odhalení.  Když vešli do domu, ležel na svém lehátku ve své vnitřní ložnici, a nato ho udeřili, takže ho usmrtili,+ načež mu uťali hlavu+ a vzali jeho hlavu a celou noc kráčeli po cestě k Arabě.  Nakonec přišli a přinesli Iš-bošetovu+ hlavu Davidovi do Hebronu a řekli králi: „Tady je hlava Iš-bošeta, syna tvého nepřítele Saula,+ který usiloval o tvou duši;+ Jehova však tento den dává mému pánu, králi, pomstu+ na Saulovi a jeho potomstvu.“  Ale David odpověděl Rekabovi a jeho bratru Baanahovi, synům Beeroťana Rimmona, a řekl jim: „Jakože žije Jehova,+ který vyplatil mou duši+ ze vší tísně,+ 10  když mi kdosi podával zprávu+ a říkal: ‚Hle, Saul je mrtev‘, a sám se ve svých vlastních očích stal podobným tomu, kdo nese dobrou zprávu, přece jsem se ho chopil a zabil+ ho v Ciklagu, když bylo namístě, abych mu dal plat posla; 11  oč tedy mnohem víc, když ničemové+ zabili spravedlivého muže v jeho vlastním domě na jeho lůžku? A neměl bych nyní vyžadovat jeho krev z vašich rukou+ a nemám vás vyklidit ze země?“+ 12  David tudíž přikázal mladým mužům, a ti je zabili+ a usekli jim ruce a nohy a pověsili+ je u rybníka v Hebronu; a Iš-bošetovu hlavu vzali a pohřbili potom v Hebronu na Abnerově pohřebním místě.+

Poznámky

„Patřily Saulovu synovi Iš-bošetovi“, LXXBagster.