2. Samuelova 22:1–51

22  A David přistoupil k tomu, aby mluvil k Jehovovi slova této písně+ v den, kdy ho Jehova osvobodil z dlaně všech jeho nepřátel+ a ze Saulovy dlaně;+  a přikročil k tomu, aby řekl: „Jehova je můj skalní útes+ a má pevnost,+ Ten, kdo mi opatřuje únik.+   Můj Bůh je má skála.+ Učiním svým útočištěm jeho,můj štít+ a můj roh+ záchrany, má bezpečná výšina+a mé místo k útěku,+ můj Zachránce;+ zachraňuješ mě před násilím.+   K Tomu, kdo má být chválen,+ k Jehovovi budu volat,a budu zachráněn od svých nepřátel.+   Smrtící příbojové vlny mě totiž obklíčily;+byly prudké záplavy neužitečných [lidí], kteří mě děsili.+   Provazy šeolu* mě obklopily;+postavily se proti mně léčky smrti.+   Ve své tísni jsem stále vzýval Jehovu+a stále jsem volal ke svému Bohu.+Pak ze svého chrámu slyšel můj hlas+s mým voláním o pomoc do jeho uší.+   A země se začala třást a kymácet sem a tam;+základy samotných nebes se začaly zmítat+a třásly se sem a tam, protože on se rozhněval.+   Z chřípí mu vyšel dým, a oheň z jeho úst sžíral;+vzplanuly od něho uhly.+ 10  A přistoupil k tomu, aby ohnul nebesa a sestoupil;+a hustou temnotu měl pod nohama.+ 11  A přijel na cherubínovi+ a přilétl;a byl viditelný* na křídlech ducha.*+ 12  Potom kolem sebe rozložil tmu jako chýše,+temné* vody, hustá oblaka.+ 13  Z jasu před ním vzplanuly hořící uhly.+ 14  Jehova začal hřmět z nebe+a sám Nejvyšší začal vydávat hlas.+ 15  A vysílal šípy, aby je rozptýlil;+blesk, aby je uvrhl ve zmatek.+ 16  A řečiště mořských [proudů] se stala viditelnými,+základy úrodné země*+ se odkrylypři Jehovově přísném napomenutí, vanutím dechu* jeho chřípí.+ 17  Posílal z výše, bral mě,+vytahoval mě z velikých vod.+ 18  Osvobozoval mě od mého silného nepřítele,+od těch, kdo mě nenáviděli; protože byli silnější než já.+ 19  Stáli proti mně v den mé pohromy,+ale Jehova se stal mou oporou.+ 20  A přistoupil k tomu, aby mě vyvedl na prostorné místo;+vyprošťoval mě, protože ve mně našel zalíbení.+ 21  Jehova mě odměňuje podle mé spravedlnosti;+podle čistoty mých rukou mi oplácí.+ 22  Dodržoval jsem totiž Jehovovy cesty+a nevzdálil jsem se ničemně od svého Boha.+ 23  Všechna jeho soudcovská rozhodnutí+ jsou totiž přede mnou;a pokud jde o jeho ustanovení, od těch* neodbočím.+ 24  A prokážu se vůči němu [jako] bezúhonný+a uchráním se před proviněním ze své strany.+ 25  A ať mi Jehova oplatí podle mé spravedlnosti,+podle mé čistoty před jeho očima.+ 26  S někým věrně oddaným budeš jednat ve věrné oddanosti;+s bezúhonným, silným budeš jednat bezúhonně;+ 27  tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš [jako] čistý+a s pokřiveným budeš jednat jako bláhový.+ 28  A pokorný lid zachráníš;+ale tvé oči jsou proti domýšlivým, [abys je] snížil.*+ 29  Jsi totiž moje lampa, Jehovo,+a je to Jehova, kdo rozzáří mou tmu.+ 30  Vždyť při tobě mohu běžet proti loupeživé tlupě,+při svém Bohu mohu zlézt zeď.+ 31  Pokud jde o [pravého] Boha, jeho cesta je dokonalá,+Jehovova řeč je přečištěná.+On je štítem všem, kdo ho činí svým útočištěm.+ 32  Vždyť kdo je Bohem* mimo Jehovu+a kdo je skálou mimo našeho Boha?*+ 33  [Pravý] Bůh je má silná tvrz*+a způsobí, že má cesta bude dokonalá,+ 34  mé nohy učiní* jako laní+a drží mě, abych stál na místech, která jsou pro mne vysoká.+ 35  Vyučuje mé ruce válčení;+a mé paže napjaly měděný luk.+ 36  A dáš mi svůj štít záchrany+a tvá pokora mě činí velkým.+ 37  Uděláš místo dost široké pro mé kroky pode mnou,+a mé kotníky jistě nezakolísají.+ 38  Budu pronásledovat své nepřátele, abych je vyhladil,a nevrátím se, dokud nebudou zahubeni.+ 39  A zahubím je a rozbiji je na kusy,+ aby nepovstali;+a padnou mi pod nohy.+ 40  A ty mě opásáš životní energií k bitvě;+způsobíš, že se pode mnou zhroutí ti, kdo proti mně povstávají.+ 41  A pokud jde o mé nepřátele, jistě mi dáš jejich šíji;+ty, kdo mě prudce nenávidí — ty také umlčím.+ 42  Volají o pomoc, ale není zachránce;+k Jehovovi, ale on jim ve skutečnosti neodpovídá.+ 43  A roztluču je najemno jako prach země;jako pouliční bláto je změním v prach;+naprosto je utluču. 44  A opatříš mi únik před výtkami mého lidu.+Budeš mě bedlivě střežit, abych byl hlavou národů;+lid, který jsem neznal — ti mi budou sloužit.+ 45  I cizinci ke mně přijdou přikrčeně;+uši budou poslušné, aby mě slyšely.+ 46  I cizinci* zchřadnoua roztřeseně vyjdou ze svých bašt.+ 47  Jehova žije;+ a požehnaná buď má Skála;+a ať je BŮH skály mé záchrany vyvýšen.+ 48  [Pravý] Bůh je mi Dárcem skutků pomsty+a Tím, kdo snižuje národy pode mne,+ 49  a Tím, kdo mě vyvádí od mých nepřátel.+A zvedneš mě nad ty, kdo se proti mně pozvedají;+osvobodíš mě od muže násilných skutků.+ 50  Proto ti budu děkovat, Jehovo, mezi národy;+a tvému jménu budu hrát melodie:+ 51  Tomu, kdo činí velké skutky záchrany pro svého krále+a projevuje milující laskavost* svému pomazanému,*+Davidovi, a jeho semeni,* na neurčitý čas.“+

Poznámky

Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; syr. da·šiul; Vgc(lat.) in·ferʹni; řec. tha·naʹtou, „smrti“. Viz dodatek 4B.
Možná „přiřítil se“, na základě malé opravy v M a shodně s Ža 18:10 a mnoha heb. rkp.
Nebo „křídlech větru“.
„Temné“, na základě opravy; podle KB3 „síto“.
„Úrodné země.“ Heb. te·velʹ; řec. oi·kou·meʹnes, „obydlené země“, totéž slovo jako v Mt 24:14; lat. orʹbis, „[zemského] kruhu“.
„Dechu.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma·tos.
Dosl. „toho“, heb. ž. r.
Dosl. „ale své oči snížíš proti domýšlivým“.
„Kdo je Bohem“, M(heb. mi-ʼElʹ)Vg; LXX „kdo je Silným“.
„Našeho Boha.“ Heb. ʼElo·héʹnu; řec. The·ouʹ; lat. Deʹum.
V souladu s Ža 18:32 by tento text mohl být opraven, takže by zněl: „[Pravý] Bůh mě těsně opásává životní energií.“
Nebo „uzpůsobí“.
Dosl. „Synové cizí (země)“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
„Svému pomazanému.“ Heb. lim·ši·chóʹ; řec. chri·stoiʹ; syr. lam·ši·cheh; lat. chriʹsto.
Nebo „potomstvu; dalšímu pokolení“.