2. Samuelova 15:1–37

15  A stalo se po těchto věcech, že Absalom přistoupil k tomu, aby si opatřil dvoukolý vůz s koňmi a s padesáti muži, kteří běhali před ním.+  A Absalom časně vstával+ a stavěl se po straně cesty k bráně.+ A když měl jakýkoli muž právní při, která měla přijít na soud ke králi,+ stávalo se, že ho Absalom zavolal a řekl: „Z jakého jsi města?“, a on řekl: „Tvůj sluha je z jednoho z izraelských kmenů.“  A Absalom mu říkal: „Vidíš, tvé záležitosti jsou dobré a přímé; ale není nikdo od krále, kdo by tě vyslechl.“+  A Absalom říkával dále: „Kdybych tak byl ustanoven soudcem v zemi,+ aby ke mně mohl přijít každý, kdo má právní při nebo soud! Pak bych mu jistě učinil po právu.“+  Stávalo se také, když se nějaký muž přiblížil, aby se mu poklonil, že napřáhl ruku a popadl+ ho a políbil ho.  A Absalom to tak stále dělal všem Izraelitům, kteří přicházeli na soud ke králi; a Absalom stále kradl srdce izraelských mužů.+  A na konci čtyřiceti let* se stalo, že Absalom přistoupil k tomu, aby řekl králi: „Dovol mi, prosím, jít a splnit v Hebronu+ svůj slavnostní slib, který jsem slavnostně učinil Jehovovi.+  Tvůj sluha totiž učinil slavnostní slib,+ když jsem bydlel v Gešuru+ v Sýrii, a řekl jsem: ‚Jestliže mě Jehova zcela jistě přivede zpátky do Jeruzaléma, prokážu také Jehovovi službu.‘“+  Král mu tedy řekl: „Jdi v pokoji.“+ A tak vstal a šel do Hebronu. 10  Absalom nyní rozeslal zvědy+ po všech izraelských kmenech a řekl: „Jakmile uslyšíte zvuk rohu, řeknete také: ‚Absalom se stal králem v Hebronu+!‘“+ 11  A s Absalomem šlo z Jeruzaléma dvě stě mužů, kteří byli zavoláni a šli bez podezření*+ a nevěděli jedinou věc. 12  Dále, když obětoval oběti, Absalom poslal pro* Davidova rádce+ Giloana+ Achitofela+ z jeho města Gilo.+ A spiknutí+ sílilo, a lid při Absalomovi stále početně narůstal.+ 13  Časem přišel k Davidovi informátor a řekl: „Srdce+ izraelských mužů šlo za Absalomem.“ 14  David ihned řekl všem svým sluhům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: „Vstaňte a utečme,+ neboť se pro nás neprokáže být úniku kvůli Absalomovi! Jděte spěšně, aby nepospíšil a skutečně nás nedohnal a nepřivedl na nás, co je špatné, a neudeřil město ostřím meče!“+ 15  Na to řekli královi sluhové králi: „Podle všeho, co by můj pán, král, vyvolil, zde jsou tvoji sluhové.“+ 16  Král tedy vyšel s celou svou domácností v patách,+ a král nechal deset žen, konkubín,+ aby se staraly o dům. 17  A král vycházel dál se vším lidem v patách; a zastavili se v Bet-merchaku.* 18  A všichni jeho sluhové přecházeli po jeho boku; a všichni Keretejci a všichni Peletité+ a všichni Gaťané,+ šest set mužů, kteří ho následovali* z Gatu,+ přecházeli před královým obličejem. 19  Potom řekl král Gaťanu Ittaiovi:+ „Proč bys měl s námi chodit i ty? Jdi zpět+ a bydli s králem; vždyť jsi cizinec a k tomu jsi vyhnanec ze svého místa. 20  Včera jsi přišel a dnes tě budu nutit, abys s námi putoval,+ abys šel, když jdu, kamkoli jdu? Jdi zpět a vezmi své bratry s sebou zpátky, [a kéž ti Jehova projeví]* milující laskavost+ a důvěryhodnost!“+ 21  Ale Ittai králi odpověděl a řekl: „Jakože Jehova žije a jakože žije můj pán, král, na místě, kde bude můj pán,+ král, ať k smrti, nebo k životu, tam bude tvůj sluha!“+ 22  Na to řekl David Ittaiovi:+ „Jdi a přejdi.“ Gaťan Ittai tedy přešel a také všichni jeho muži a všichni maličcí, kteří byli s ním. 23  A všechen lid země* plakal silným hlasem+ a všechen lid přecházel, a král stál u říčního údolí Kidron,+ a všechen lid přecházel na otevřenou cestu do pustiny.* 24  A byli tu také Cadok+ a s ním všichni Levité+ nesoucí truhlu+ smlouvy [pravého] Boha;+ a přistoupili k tomu, aby postavili truhlu [pravého] Boha u Abjatara,*+ dokud z města nepřešel všechen lid. 25  Ale král řekl Cadokovi: „Vezmi truhlu+ [pravého] Boha zpátky do města.+ Jestliže najdu v Jehovových očích přízeň, jistě mě také přivede zpět a nechá mě, abych viděl ji a místo jejího pobývání.+ 26  Ale kdyby měl říci: ‚Nenašel jsem v tobě potěšení‘, tady jsem, ať mi učiní, právě jak je dobré v jeho očích.“+ 27  A král přikročil k tomu, aby řekl knězi Cadokovi: „Jsi jasnozřivec,+ že ano? Vrať se přece do města v pokoji, a také tvůj syn Achimaac a Jonatan,+ syn Abjatarův, vaši dva synové, s vámi. 28  Vidíš, prodlévám u brodů* pustiny, dokud od vás nepřijde slovo, aby mě informovalo.“+ 29  Cadok a Abjatar tudíž vzali truhlu [pravého] Boha zpět do Jeruzaléma a dál* tam bydleli. 30  A David vycházel stoupáním Oliv,+ a jak vycházel, plakal, s hlavou přikrytou;+ a kráčel bos, a [ze] všeho lidu, který byl s ním, si každý přikryl hlavu, a když vycházeli, vycházeli s pláčem.+ 31  A Davidovi podali zprávu, jež říkala: „Sám Achitofel je mezi těmi, kdo se spikli s Absalomem.“+ Na to David řekl:+ „Obrať, prosím, Achitofelovu radu v pošetilost, Jehovo!“+ 32  A když David došel na vrchol, kde se lidé* klanívali Bohu, stalo se, že se tu s ním setkal Arkita+ Chušai+ s roztrženým rouchem a hlínou na hlavě.+ 33  David mu však řekl: „Kdybys opravdu přešel se mnou, potom by ses mi jistě stal nákladem.+ 34  Ale jestliže se vrátíš do města a opravdu řekneš Absalomovi: ‚Jsem tvůj sluha, králi. Prokazoval jsem se [jako] sluha tvého otce, ano já, tehdy, ale nyní jsem dokonce tvým sluhou‘,+ pak pro mne zmaříš+ Achitofelovu radu. 35  Nejsou tam s tebou kněží Cadok a Abjatar?+ A stane se, že všechno, co snad uslyšíš z králova domu, měl bys povědět kněžím Cadokovi a Abjatarovi.+ 36  Pohleď, jsou u nich jejich dva synové, Achimaac,+ který patří Cadokovi, a Jonatan,+ který patří Abjatarovi; a jejich prostřednictvím mi budete posílat všechno, co snad uslyšíte.“ 37  Davidův druh Chušai+ tedy přišel do města. Pokud jde o Absaloma,+ ten přistoupil k tomu, aby přišel do Jeruzaléma.

Poznámky

„Čtyřiceti let“, MLXXVgc; LXXLagardianSyVg „čtyř let“. Možná 40 let od pomazání Davida. Srovnej 1Sa 16:13.
Nebo „ve své nevinnosti“.
„Poslal pro“, M; LXX „poslal a zavolal“.
Znamená „vzdálený dům“.
Dosl. „mu přišli v patách“, tj. v patách Ittaie, o němž se mluví ve v. 19.
„A kéž ti Jehova projeví“, v souladu s LXX; M vynechává.
Dosl. „A celá země“.
Možná „král stál u říčního údolí Kidron, a všechen lid před ním přecházel cestou olivovníku v pustině“, LXXLucian.
„U Abjatara“, na základě opravy; M „a Abjatar přistoupil k tomu, aby vyšel nahoru“.
„U brodů“, M; MmarginLXXSy(j. č.)Vg „na pouštních pláních“.
„A dál tam bydleli“, MSyVg; LXX „a dál tam bydlela“.
Nebo „[někdo]; on“.