2. Petra 2:1–22

2  Mezi lidem se však také vyskytli falešní proroci, jako i mezi vámi budou falešní učitelé.+ Právě ti budou nenápadně zavádět ničivé sekty* a zapřou dokonce majitele, který je koupil,+ [a] přivodí si rychlé zničení.  Dále, mnozí budou následovat+ jejich skutky nevázaného chování*+ a kvůli nim se bude mluvit utrhačně o cestě pravdy.+  Také vás budou chtivě vykořisťovat podvodnými slovy.+ Ale pokud jde o ně, soud z dávna+ nepostupuje pomalu a jejich zničení nedříme.+  Jestliže se Bůh jistě nezdržel potrestání andělů,+ kteří zhřešili, ale tím, že je vhodil do tartaru,*+ vydal je do jam husté tmy, aby byli uchováni k soudu;+  a [jestliže] se nezdržel potrestání starodávného* světa,+ ale Noema, kazatele spravedlnosti,+ zachoval v bezpečí se sedmi jinými,+ když uvedl potopu*+ na svět bezbožných lidí;  a [jestliže] tím, že obrátil města Sodomu a Gomoru v popel, je odsoudil,+ a tak stanovil bezbožným lidem* vzor budoucích věcí;+  a [jestliže] osvobodil spravedlivého Lota,+ který byl značně stísněn tím, že si lidé vzdorující zákonu libovali v nevázaném chování*+ —  neboť ten spravedlivý tím, co viděl a slyšel, když bydlel mezi nimi, den co den trýznil svou spravedlivou duši kvůli jejich nezákonným skutkům —,  Jehova* ví, jak osvobodit ze zkoušky lidi zbožné oddanosti,+ ale nespravedlivé lidi uchovat ke dni soudu, aby byli odříznuti,*+ 10  zejména však ty, kdo jdou dále za tělem s touhou [je] poskvrnit+ a kdo pohlížejí na panství svrchu.*+ Opovážliví, umínění, nechvějí se před slavnými,* ale mluví utrhačně,+ 11  zatímco andělé, ačkoli mají větší sílu a moc, nevznášejí proti nim obžalobu utrhačnými výrazy,+ [a to] z úcty k Jehovovi.*+ 12  Tito [lidé], jako nerozumná zvířata, která jsou přirozeně zrozena k tomu, aby byla chycena a zahubena, však ve věcech, ohledně nichž jsou v nevědomosti a [o nichž] mluví utrhačně,+ také utrpí zničení na své vlastní [cestě] zničení 13  a odplatou za nesprávné jednání+ uškodí sami sobě.+ Přepychový život ve dne považují za rozkoš.+ Jsou skvrnami a kazy a libují si s nevázaným potěšením ve svých podvodných naukách,* zatímco hodují spolu s vámi.+ 14  Oči mají plné cizoložství*+ a nejsou schopni upustit od hříchu+ a lákají* nestálé duše. Srdce mají školené v chtivosti.+ Jsou prokletými dětmi.+ 15  Protože opustili přímou stezku, byli zavedeni na scestí. Následovali stezku Baláma,+ syna Beorova, který miloval odměnu za nesprávné jednání,+ 16  ale byl pokárán, protože sám porušil to, co je správné.*+ Bezhlasý soumar zabránil prorokově šílené dráze,+ když pronesl výrok lidským hlasem.+ 17  Jsou to prameny bez vody+ a mlhy hnané prudkou bouří, a je pro ně vyhrazena čerň tmy.+ 18  Vždyť pronášejí neprospěšné nabubřelé výrazy a tělesnými touhami+ a nevázanými návyky lákají+ ty, kdo právě unikají+ lidem, kteří chodí v provinění. 19  Zatímco jim slibují svobodu,+ sami existují jako otroci porušenosti.+ Vždyť kdokoli je někým přemožen, je jím zotročen.*+ 20  Jestliže potom, co unikli poskvrnám světa přesným poznáním Pána a Zachránce Ježíše Krista,+ se opět zapletli* právě do těchto věcí a jsou přemoženi,+ jistě se pro ně stala jejich konečná situace horší než ta první.+ 21  Vždyť by pro ně bylo lépe, kdyby přesně nepoznali stezku spravedlnosti,+ než aby ji přesně poznali, a pak se odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo předáno.+ 22  Přihodilo se jim to, co říká pravé přísloví: „Pes+ se navrátil ke svému vlastnímu zvratku a vykoupaná svině k válení v blátě.“+

Poznámky

Nebo „hereze“. Řec. hai·reʹseis; lat. secʹtas.
„Skutky nevázaného chování.“ Řec. a·sel·geiʹais. Viz Ga 5:19, ppč. „chování“.
Pojednání o „tartaru“ je v dodatku 4D.
Dosl. „starobylého“. Řec. ar·chaiʹou.
Nebo „kataklyzma“. Řec. ka·ta·kly·smonʹ; lat. di·luʹvi·um.
Dosl. „neuctivým (lidem)“.
„Libovali ... v nevázaném chování.“ Dosl. „nestoudnosti chování“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „byli zadrženi“. Srovnej Mt 25:46.
Dosl. „smýšlejí pohrdavě“.
Dosl. „před slávami“.
„K Jehovovi“, J7,8,13,16–18,22–24; אBC(řec.) Ky·riʹoi; AVgSyh vynechávají. Viz dodatek 1D.
Nebo „ve svých nezřízenostech“.
Dosl. „plné cizoložnic“.
Dosl. „nastražují vnadidlo“.
Dosl. „překročil zákon“.
Nebo „je něčím přemožen, je tímtéž zotročen“.
Dosl. „byli vetkáni“.