2. Paralipomenon 29:1–36

29  A Ezekjáš*+ se stal králem ve věku pětadvaceti let a vládl v Jeruzalémě devětadvacet let. A jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zecharjášova.+  A dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích,+ podle všeho, co dělal jeho praotec David.+  Sám v prvním roce své vlády, v prvním měsíci, otevřel dveře Jehovova domu a začal je opravovat.+  Potom přivedl kněze a Levity a shromáždil je na otevřené místo+ na východě.  A přistoupil k tomu, aby jim řekl: „Naslouchejte mi, Levité. Posvěťte+ se nyní a posvěťte dům Jehovy, BOHA svých praotců, a vyneste ze svatého místa nečistou věc.+  Naši otcové totiž jednali nevěrně+ a činili to, co bylo špatné v očích Jehovy, našeho Boha,+ takže ho opustili+ a odvrátili obličej od Jehovova svatostánku+ a nastavili šíji.  Zavřeli také dveře+ síně a nechávali lampy zhašené+ a nepálili kadidlo+ a neobětovali BOHU Izraele zápalnou oběť na svatém místě.+  A proti Judovi a Jeruzalému nastalo Jehovovo rozhořčení,+ takže je učinil předmětem, před nímž se [člověk] otřese,+ předmětem úžasu+ a příčinou k hvízdání,+ právě jak [to] vidíte na vlastní oči.  A hle, naši praotcové padli mečem+ a naši synové a naše dcery a naše manželky byli kvůli tomu v zajetí.+ 10  Nyní je blízké mému srdci, abych uzavřel smlouvu+ s Jehovou, BOHEM Izraele, aby se jeho hořící hněv obrátil od nás zpět. 11  Nyní se neoddávejte odpočinku,+ moji synové, neboť vás Jehova vyvolil, abyste před ním stáli, abyste mu sloužili+ a pokračovali jako jeho služebníci+ a jako ti, kdo přinášejí obětní dým.“+ 12  Na to Levité+ vstali, Machat, syn Amasaiův, a Joel, syn Azarjášův, ze synů Kehatovců,+ a ze synů Merariho+ Kiš, syn Abdiho, a Azarjáš, syn Jehallelelův; a z Geršonovců+ Joach, syn Zimmův, a Eden, syn Joachův; 13  a ze synů Elicafana+ Šimri a Jeuel; a ze synů Asafa+ Zecharjáš a Mattanjáš; 14  a ze synů Hemana+ Jechiel a Šimei; a ze synů Jedutuna+ Šemajáš a Uzziel. 15  Potom shromáždili své bratry a posvětili+ se a přišli podle králova přikázání na základě Jehovových slov,+ aby očistili Jehovův dům.+ 16  Kněží nyní vešli dovnitř do Jehovova domu, aby provedli očistu a vynesli na nádvoří+ Jehovova domu všechnu nečistotu, kterou našli v Jehovově chrámu. Levité ji zase přijali, aby ji vynesli ven do říčního údolí Kidron.+ 17  Tak začali první [den] prvního měsíce s posvěcováním a osmý den měsíce přišli k Jehovově síni;+ takže posvětili Jehovův dům v osmi dnech, a šestnáctý den prvního+ měsíce skončili. 18  Poté vešli dovnitř ke králi Ezekjášovi a řekli: „Očistili jsme celý Jehovův dům, oltář pro zápalnou oběť+ a všechno jeho náčiní,+ a stůl pro navrstvený chléb+ a všechno jeho náčiní.+ 19  A připravili jsme všechno náčiní,+ které král Achaz+ ve své nevěrnosti*+ odstranil z používání během své vlády, a posvětili jsme je;+ a jsou tam před Jehovovým oltářem.“ 20  A král Ezekjáš+ přistoupil k tomu, aby časně vstal+ a shromáždil knížata+ z města a vyšel k Jehovovu domu. 21  A přivedli sedm býků+ a sedm beranů a sedm beránků a sedm kozlů jako oběť za hřích+ pro království a pro svatyni a pro Judu. Řekl tedy kněžím,+ synům Árona, aby je obětovali na Jehovově oltáři. 22  Porazili+ tudíž skot, a kněží přijali krev+ a vykropili+ ji na oltář; poté porazili berany+ a vykropili krev+ na oltář a porazili beránky a vykropili krev na oltář. 23  Potom přivedli kozly+ oběti za hřích až před krále a sbor a vložili na ně ruce.+ 24  Kněží je nyní porazili a vykonali oběť za hřích s jejich krví na oltáři, aby vykonali smíření za celý Izrael;+ protože král řekl, že ta zápalná oběť a oběť za hřích+ [by měla být] za celý Izrael.+ 25  Mezitím rozmístil Levity+ u Jehovova domu s činely,+ se strunnými nástroji+ a s harfami,+ podle přikázání Davida+ a králova vizionáře Gada+ a proroka Natana,+ neboť to přikázání bylo z Jehovovy ruky prostřednictvím jeho proroků.+ 26  Levité tedy stáli s Davidovými nástroji+ a také kněží s trubkami.+ 27  Potom Ezekjáš řekl, aby se obětovala zápalná oběť na oltáři; a v čase, kdy začala zápalná oběť, začala Jehovova píseň+ a také trubky, dokonce pod vedením nástrojů izraelského krále Davida. 28  A celý sbor* se klaněl,+ zatímco zněla píseň+ a zvučely trubky — to vše, dokud nebyla ukončena zápalná oběť. 29  A jakmile ukončili její obětování, král a všichni, kdo se nalézali u něho, se hluboce poklonili a vrhli se [k zemi].+ 30  Král Ezekjáš a knížata+ nyní řekli Levitům, aby chválili Jehovu slovy Davida+ a vizionáře Asafa.+ Začali tedy předkládat chválu dokonce s radováním+ a stále se skláněli a vrhali se [k zemi].+ 31  Konečně Ezekjáš odpověděl a řekl: „Nyní jste naplnili svou ruku mocí pro Jehovu.+ Přibližte se a přineste oběti+ a oběti díkůvzdání+ k Jehovovu domu.“ A sbor začal přinášet oběti a oběti díkůvzdání, a také každý, [kdo měl] ochotné srdce, zápalné oběti.+ 32  A počet zápalných obětí, které přinesl sbor, dostoupil sedmdesáti [kusů] skotu, sta beranů, dvou set beránků — to všechno jako zápalná oběť Jehovovi;+ 33  a také svaté obětní dary, šest set [kusů] skotu a tři tisíce [kusů] bravu. 34  Jen kněží+ bylo příliš málo a nebyli schopni stáhnout všechny zápalné oběti.+ Vypomohli jim tedy jejich bratři+ Levité, než byla práce dokončena+ a než se kněží mohli posvětit, neboť Levité byli přímějšího+ srdce, aby se posvětili,+ než kněží. 35  A také zápalných obětí+ bylo velké množství s tučnými kusy+ obětí společenství+ a s tekutými oběťmi+ na zápalné oběti. Tak byla připravena služba Jehovova domu.+ 36  Ezekjáš a všechen lid se tudíž radovali nad tím, že [pravý] Bůh vykonal přípravu pro lid,+ protože se ta věc stala tak nenadále.+

Poznámky

„Nevěrnosti“, M; řec. a·po·sta·siʹai, „odpadlictví“, od slovesa a·fiʹste·mi, „odstoupit od“; podstatné jméno má význam „zběhnutí; opuštění; vzpoura“. Viz Joz 22:22; Sk 21:21; 2Te 2:3 ppč.
Sbor.“ Heb. haq·qa·halʹ; řec. he ek·kle·siʹa.