2. Paralipomenon 26:1–23

26  Potom vzal všechen judský lid+ Uzzijáše,*+ jemuž bylo šestnáct let, a udělali+ ho králem místo jeho otce Amacjáše.+  To on přestavěl Elot+ a pak jej navrátil Judovi potom, co král ulehl se svými praotci.+  Uzzijášovi+ bylo šestnáct let, když začal vládnout, a vládl v Jeruzalémě padesát dva roky. A jeho matka se jmenovala Jekolja+ z Jeruzaléma.  A dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích,+ podle všeho, co udělal jeho otec Amacjáš.+  A neustále směřoval k pátrání po Bohu+ za dnů Zecharjáše, učitele v bázni před [pravým] Bohem;+ a za dnů, kdy pátral po Jehovovi, mu [pravý] Bůh dával zdar.+  A přistoupil k tomu, aby vytáhl a bojoval proti Filištínům+ a prolomil zeď Gatu+ a zeď Jabne+ a zeď Ašdodu,+ načež vystavěl města na ašdodském+ [území] a mezi Filištíny.  A [pravý] Bůh mu dále pomáhal+ proti Filištínům a proti Arabům,+ kteří bydleli v Gurbaalu, a Meunim.+  A Uzzijášovi začali dávat tribut+ Ammonité.+ Nakonec dospěl jeho věhlas+ až do Egypta, neboť předváděl sílu v mimořádné míře.  Uzzijáš dále postavil v Jeruzalémě věže+ u Nárožní brány+ a u Údolní brány+ a u Opěrného pilíře a zesílil je. 10  Dále postavil věže+ v pustině a vytesal mnoho cisteren (připadlo mu totiž mnoho hospodářských zvířat), a také v Šefele+ a na náhorní plošině. Na horách a na Karmelu byli rolníci a vinaři, neboť se prokázal být tím, kdo miluje zemědělství. 11  Dále, Uzzijáš měl sílu, která se pouštěla do války, ty, kteří vycházeli do vojenské služby v oddílech,+ podle počtu jejich soupisu+ rukou tajemníka+ Jeiela a úředníka Maasejáše pod dohledem+ Chananjáše z králových knížat.+ 12  Celkový počet hlav otcovských domů,+ statečných,+ silných mužů,+ byl dva tisíce šest set. 13  A pod jejich dohledem byly ozbrojené síly tří set sedmi tisíc pěti set mužů, kteří se pouštěli do války se silou vojenské síly, aby pomáhali králi proti nepříteli.+ 14  A Uzzijáš pro ně dále připravoval, pro celé vojsko, štíty+ a kopí+ a přilby+ a drátěné košile+ a luky+ a prakové kameny.+ 15  Dále udělal v Jeruzalémě válečné stroje, vynález techniků, aby byly na věžích+ a na nárožích, aby střílely šípy a velké kameny. Jeho věhlas+ se tedy rozešel do velké vzdálenosti, neboť mu bylo podivuhodně pomáháno, až byl silný. 16  Jakmile však byl silný, jeho srdce se stalo domýšlivým+ do té míry, že působilo zkázu,+ takže jednal nevěrně proti Jehovovi, svému Bohu, a vešel do Jehovova chrámu pálit kadidlo na oltáři pro kadidlo.+ 17  Okamžitě za ním vešel kněz Azarjáš a s ním Jehovovi kněží, osmdesát statečných mužů. 18  Potom se postavili proti králi Uzzijášovi+ a řekli mu: „To není tvá věc,+ Uzzijáši, abys pálil kadidlo Jehovovi, ale je to věc kněží, Áronových synů,+ těch posvěcených, aby pálili kadidlo. Vyjdi ze svatyně, neboť jsi jednal nevěrně, a není ti to ze strany Jehovy Boha k žádné slávě.“+ 19  Ale Uzzijáš se rozvzteklil,+ když měl v ruce kadidelnici+ k pálení kadidla, a zatímco se na kněze vztekal, vyrazilo mu na čele+ malomocenství+ před kněžími v Jehovově domě, vedle oltáře pro kadidlo. 20  Když se k němu přední kněz* Azarjáš a všichni kněží obrátili, hle, byl na čele stižen malomocenstvím!+ Vzrušeně ho tedy odtamtud začali odvádět, a sám také chvátal ven, protože Jehova ho zasáhl.+ 21  A král Uzzijáš+ byl dále malomocný až do dne své smrti a bydlel stále v domě zproštěn povinností jako malomocný;+ byl totiž oddělen od Jehovova domu, zatímco nad královým domem byl jeho syn Jotam, který soudil lid země. 22  A ostatní Uzzijášovy záležitosti,+ první a poslední, zapsal prorok Izajáš,*+ syn Amocův.+ 23  Nakonec Uzzijáš ulehl se svými praotci; a tak ho pohřbili s jeho praotci, [ale] na pohřebním poli, které patřilo králům,+ neboť řekli: „Je malomocný.“ A začal místo něho vládnout jeho syn Jotam.+

Poznámky

Znamená „má síla je Jehova“. Heb. ʽUz·zi·jaʹhu.
Nebo „velekněz“. LXX „první kněz“; lat. ponʹti·fex.
Znamená „záchrana od Jehovy“. Heb. Ješa·ʽejaʹhu.